The line graph shows the oil production and consumption

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/08/2018: The line graph below shows the oil production and consumption in China between 1982 and 2006. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The line graph shows the oil production and consumption - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả và so sánh số liệu cũng như xu hướng của nửa đầu chu kỳ

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu ở nửa cuối chu kỳ.

Insert Statement here...
Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overall
Idea 1
While production increased slightly, consumption since the 1990s have experienced a noticeable increase.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
First half
Idea 1
1982
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The amount of oil production and consumption in China was the same, at around 2 millions of barrels per day.
Idea 2
1990
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Consumption remained stagnant, production had outstripped by 1 millions barrels
Idea 3
1994
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Oil usage had multiplied one and a half times, from 2 million to 3.5 million, outstripped production
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Second half
Idea 1
Consumption continued to expand → more than 6 million barrels a day by 2006
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Production remained stagnant, and escalated to 3.5 million barrels in the same year
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The line group demonstrates

the oil production and usage
between 1982 and 2006. Overall, one can see that while production increased slightly,
consumption
since the 1990s have
experienced a noticeable increase

In 1982, the amount of oil production and consumption in China were almost

the same
, at around 2 million barrels per day. However, while consumption
remained stagnant
up until 1990, production had outstripped by 1 million barrels. This is until 1990, when oil usage
started to surge
: between the four years of 1990 and 1994, oil usage had multiplied one and a half times, from 2 million to 3.5 million, outstripping oil production, which stood at slightly above 3 million barrels a day by 1994. 

Furthermore, consumption continued to

expand greatly
, reaching more than 6 million barrels a day by 2006. On the other hand, production remained stagnant, and had only
escalated to 3.5 million barrels
by the same year.

(151 words)

📚 Vocabulary

Oil production and usage
/ɔɪl prəˈdʌkʃən ænd ˈjusəʤ/
(noun). Sản lượng và sự tiêu thụ dầu
vocab
Consumption
/kənˈsʌmpʃən/
(noun). Sự tiêu thụ
Experience a noticeable increase
/ɪkˈspɪriəns ə ˈnoʊtəsəbəl ˈɪnˌkris/
(verb). Tăng đáng kể
vocab
To be the same
/tu bi ðə seɪm/
(noun). Giống nhau
vocab
Remain stagnant
/rɪˈmeɪn ˈstægnənt/
(verb). Vẫn trì trệ (không thay đổi)
Outstrip
/aʊtˈstrɪp/
(verb). Vượt xa
vocab
Start to surge
/stɑrt tu sɜrʤ/
(verb). Bắt đầu tăng mạnh
vocab
Expand greatly
/ɪkˈspænd ˈgreɪtli/
(verb). Tăng mạnh
Escalate to 3.5 million barrels
/ˈɛskəˌleɪt tu 3.5 ˈmɪljən ˈbærəlz/
(verb). Tăng lên 3.5 triệu thùng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

If a figure stays at the same level over a period of time, we can say that it

 

To

means to increase significantly.

 

If consumption of a product

, it means there are more people consuming it.

 

If the figure for A exceeds that of B, we can say that A

B.

 

If a category experiences

, the figure for that category rose sharply.

💡 Gợi ý

surge

remains stagnant

a noticeable increase

expands greatly

outstrips

Exercise 2:

Biểu đồ đường cho thấy sản lượng và mức độ tiêu thụ dầu từ năm 1982 đến 2006.

=> The line group demonstrates the

between 1982 and 2006.

 

Sản lượng dậm chân tại chỗ và chỉ tăng lên 3.5 triệu thùng trong cùng năm đó.

=> Production remained stagnant, and had only

3.5 million barrels in the same year.

 

Việc sử dụng nước của người dân chiếm phần lớn nhất trong tổng lượng nước tiêu thụ.

=> Residential use held the lion’s share of

.

 

 

💡 Gợi ý

escalated to

oil production and usage

overall water consumption

Bấm vào Trang tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 để tiếp cận những bài Writing IELTS mẫu do Dol biên soạn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The line graph below shows the oil production and consumption in China between 1982 and 2006" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background