Compares actual and predicted figures for populations

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/07/2018 dạng Table: The table below compares actual and predicted figures for populations in three different cities. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The table below compares actual and predicted populations - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích xu hướng của Sao Paulo & Jarkata vì 2 quốc gia này có điểm chung là có số dân tăng lên

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích số liệu của Shanghai vì quốc gia này bị giảm dân số

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
Although the populations witnessed an across-the-board increase, the finishing numbers were generally lower than predicted
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Sao Paulo & Jakarta
Idea 1
Sao Paulo
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was the highest, at 15 million people
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Only rose to 18 million compared to the prediction of 24 million people
Idea 2
Jakarta
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was the least populated city
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fell short of the projected population by 2.5 million
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Shanghai
Idea 1
Experienced a reduced population
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 13.5 to 12.5 million --> To be the opposite of what was forecasted.

📝 Bài mẫu

The table

showcases the actual population
of three cities of Sao Paulo, Jakarta and Shanghai, compared to their
predicted population
from the years 1990 to 2000. Overall, although the population of most of these cities did in fact increase over the decade, the actual number of people in 2000 was lower for all countries compared to the predictions.

In 1990, the population of Sao Paulo

was the highest of the three
, at 15 million people. Whereas this
was predicted to rise to 24 million
by 2000, the actual rise was much more
incremental
, as the city’s population was only 18 million by that year. Jakarta, meanwhile, was
the least populated city
in 1990, with 9.5 million people, which
proliferated to 11.5 million
by 2000. Again, this was lower than the projected 14 million, this time by 2.5 million.

Lastly, Shanghai was the only of the three cities to

experience a reduced population
, falling from 13.5 million people to 12.5 million in 2000. This trend of course
was the opposite of what was forecasted
, which predicted that the city’s population was going to rise to 17 million by the end of the century.

(192 words)

📚 Vocabulary

Showcase the actual population
/ˈʃəʊkeɪs ði ˈækʧʊəl ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(verb). Cho thấy dân số thực tế
Predicted population
/prɪˈdɪktɪd ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(noun). Dân số dự đoán
vocab
To be the highest of the three
/tuː biː ðə ˈhaɪɪst ɒv ðə θriː/
(verb). Cao nhất trong cả ba
To be predicted to rise to 24 million
/tuː biː prɪˈdɪktɪd tuː raɪz tuː 24 ˈmɪljən/
(verb). Được dự đoán là tăng lên 24 triệu
vocab
Incremental
/ˌɪnkrɪˈmɛnt(ə)l/
(adj). Nhỏ, từng chút
vocab
The least populated city
/ðə liːst ˈpɒpjʊleɪtɪd ˈsɪti/
(noun). Thành phố ít dân cư nhất
vocab
Proliferate to 11.5 million
/prəʊˈlɪfəreɪt tuː 11.5 ˈmɪljən/
(verb). Tăng mạnh (về số lượng) lên 11.5 triệu
Experience a reduced population
/ɪksˈpɪərɪəns ə rɪˈdjuːst ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(verb). Bị sụt giảm dân số
To be the opposite of what was forecasted
/tuː biː ði ˈɒpəzɪt ɒv wɒt wɒz ˈfɔːkɑːstɪd/
(noun). Ngược lại với những gì được dự đoán
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

'The figure for A increased incrementally'

What does this mean?

The figure for A increased significantly

0% chọn

The figure for A increased in a fluctuating trend

0% chọn

The figure A increased bit by bit

0% chọn

What does 'proliferate' mean?

Dân số của Việt Nam đã tăng lên tới khoảng 98.5 triệu người

=> The population of Vietnam has rose ____ around 98.5 million people.

So với năm 2018, dân số của Việt Nam đã tăng khoảng 1.1 triệu người.

=> The population of Vietnam has risen ____ 1.1 million people compared to 2018.

Exercise 2:

Bảng số liệu cho thấy dân số thật sự của 3 thành phố Sao Paulo, Jakarta và Shanghai.

=> The table

of three cities of Sao Paulo, Jakarta and Shanghai.

 

Ở tất cả các quốc gia, dân số được dự đoán đều cao hơn mức dân số thật.

=> The

are higher than the actual ones for all countries.

 

Mặc dù là người nhỏ nhất, Tom ghi được điểm cao nhất trong cả 3 người trong bài kiểm tra IQ.

=> Albeit the youngest, Tom

in the IQ test.

 

Opatowiec là thành phố ít dân nhất thế giới.

=> Opatowiec is

in the world.

 

Không có quốc gia nào bị sụt giảm dân số ngoại từ Thượng Hải.

=> None of the countries

except for Shanghai.

💡 Gợi ý

scored the highest of the three

experienced a reduced population

showcases the actual population

predicted populations

the least populated city

Đừng quên theo dõi những bài IELTS Writing Samples khác trên DOL nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table below compares actual and predicted figures for populations in three different cities." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background