Number of people in Australia who use their first language

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 17/07/2021: The graph shows information about the number of people in Australia who use Chinese, Arabic, Italian and Greek as their first language.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 17/07/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu chung và số liệu của 2 ngôn ngữ là Chinese và Arabic

 • Body 2: Mô tả số liệu của 2 ngôn ngữ là Greek và Italian

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
More and more people use Chinese and Arabic as their mother tongue
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Gradually, Italian was the least used as the first language among the four
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Chinese & Arabic
Idea 1
1986
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Greek: 230,000 speakers, followed by Italian (150,000 people), Chinese (100,000 people) and Arabic (50,000 people)
Idea 2
2011
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The number of people who spoke Chinese sky-rocketed to 350,000
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Arabic: the figure tripling, reaching 150,000 speakers at the end of the time frame
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Greek & Italian
Idea 1
Both recorded a steady fall => Greek and Italian: 180,000 and 110,000 people respectively
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The line graph

delineates
the rise and fall of the figures for
native speakers
of various languages in Australia.

The initial impression from the graph is that more and more people use Chinese and Arabic as their

mother tongue
with Chinese
seeing the most impressive upswings
. Another highlight is that gradually, Italian was the least used as the first language among four.

In 1986, Greek was spoken the most in four surveyed languages with 230,000 speakers, followed by Italian (150,000 people), Chinese (100,000 people) and Arabic (50,000 people). However, this

dominance
was challenged by Chinese as the number of people who spoke the language
sky-rocketed to 350,000
in 2011.
Similar patterns
can be observed in Arabic, although less
pronounced
, with the figure
tripling
, reaching 150,000 speakers at the end of the time frame.

Two European languages, Greek and Italian, both recorded

a steady fall of 50,000
and 40,000 in their numbers of native speakers,
hitting a low of 180,000
and 110,000 people
respectively
in 2011.

(166 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo thêm các từ vựng bổ ích xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi ở bảng dưới đây.

Delineate
/dɪˈlɪnɪeɪt/
(verb). Trình bày chi tiết
vocab
Native speakers
/ˈneɪtɪv ˈspiːkəz/
(noun). Người bản ngữ
vocab
Mother tongue
/ˈmʌðə tʌŋ/
(noun). Tiếng mẹ đẻ
vocab
See the most impressive upswings
/siː ðə məʊst ɪmˈprɛsɪv ˈʌpswɪŋz/
(verb). Tăng mạnh mẽ nhất
vocab
Dominance
/ˈdɒmɪnəns/
(noun). Sự áp đảo
vocab
Skyrocket to 350,000
/ˈskaɪˌrɒkɪt tuː 350,000/
(verb). Tăng mạnh lên 350,000
vocab
Similar pattern
/ˈsɪmɪlə ˈpætən/
(noun). Xu hướng tương tự
vocab
Pronounced
/prəˈnaʊnst/
(adj). Rõ rệt
vocab
Triple
/ˈtrɪpl/
(verb). Gấp 3
vocab
Record a steady fall of 50,000
/ˈrɛkɔːd ə ˈstɛdi fɔːl ɒv 50,000/
(verb). Giảm đều 50,000
vocab
Hit a low of 180,000
/hɪt ə ləʊ ɒv 180,000/
(verb). Giảm xuống 180,000
vocab
Respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Biểu đồ đường trình bày sự tăng giảm của số liệu cho người bản ngữ nói các ngôn ngữ khác nhau ở Úc.

=> The line graph

the rise and fall of the figures for native speakers of various languages in Australia.

 

2 Số liệu của Trung Quốc tăng mạnh mẽ nhất.

=> The figure for Chinese saw the most impressive

.

 

3 Số người nói tiếng Trung đã tăng vọt lên 350,000 vào năm 2011.

=> The number of people who spoke Chinese

to 350,000 in 2011.

 

4 Số lượng người nói tiếng Hy Lạp và Ý đều giảm đều đặn 50,000 và 40,000.

=> Greek and Italian, both recorded a

of 50,000 and 40,000 in their numbers of native speakers.

💡 Gợi ý

sky-rocketed

delineates

upswings

steady fall

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Xu hướng tương tự

02.

Lần lượt

03.

Tiếng mẹ đẻ

04.

Người bản ngữ

Bài mẫu Writing Task 1 IELTS chọn lọc tháng 07/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The graph shows information about the number of people in Australia who use Chinese, Arabic, Italian and Greek as their first language. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background