Consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 13/07/2021: The graph below gives information from a 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/07/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu về petrol & oil

 • Body 2: Mô tả số liệu về coal & natural gas

 • Body 3: Mô tả số liệu về nuclear, solar/wind and hydropower

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
energy consumption is projected to increase
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the highest figure for energy use is forecasted to be seen in the petrol and oil category, nuclear, solar/wind and hydropower will not be exploited much in 2030
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Petrol & oil
Idea 1
35 quadrillions units of these resources were used in 1980
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the number is projected to rise to roughly half in 2030
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
despite a small fluctuation in use between 1985 and 1955, the consumption of petrol and oil will still take the leading position
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Coal & natural gas
Idea 1
1980: 15 and 20 quadrillions units
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
2030, there will be a reverse pattern in coal >< natural gas will experience a slight growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
nuclear, solar/wind and hydropower
Idea 1
the least exploited types of energy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
1980: 4 quadrillions of those aforementioned energies were used
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
50 years later, an increase in consumption of the three energy sources is predicted
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given line graph illustrates the amount of energy used by the American since 1980 and its

predicted figure
until 2030.

Overall, it can be seen that

energy consumption
is projected to increase during the period. In addition, while the highest figure for energy use is forecasted to be seen in petrol and oil category, nuclear, solar/wind and hydropower will not be
exploited
much in 2030.

Regarding petrol and oil, 35

quadrillions
units of these resources were used in 1980, and the number is projected to rise to roughly half in 2030. Despite
a small fluctuation
in use between 1985 and 1955, the consumption of petrol and oil will still
take the leading position
compared to the remaining types of energy in the next 50 years.

The use of coal and natural gas in 1980 were 15 and 20 quadrillions units, respectively. However, in 2030, there will be

a reverse pattern
which shows the forecasted use of 30 quadrillions units of coal, whereas that of natural gas will
experience a slight growth
to one-fourth quadrillions.

Nuclear, solar/wind and hydropower was the least exploited types of energy during the timeframe. At the beginning of the period, only 4 quadrillions of those aforementioned energies were used. However, 50 years later, an increase in consumption of the three energy sources is predicted, but the figure will still be less than 10 quadrillions.

(230 words)

📚 Vocabulary

predicted figure
/prɪˈdɪktɪd ˈfɪgə/
(noun). con số dự đoán
vocab
energy consumption
/ˈɛnəʤi kənˈsʌm(p)ʃən/
(noun). tiêu thụ năng lượng
vocab
to experience a slight growth
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ə slaɪt grəʊθ/
(verb). tăng trưởng nhẹ
vocab
to exploit
/tuː ˈɛksplɔɪt/
(verb). khai thác
vocab
a small fluctuation
/ə smɔːl ˌflʌktjʊˈeɪʃən/
(noun). một biến động nhỏ
vocab
to take the leading position
/tuː teɪk ðə ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃən/
(verb). lên vị trí dẫn đầu
vocab
quadrillion
/kwɒˈdrɪljən/
(noun). triệu tỷ
vocab
a reverse pattern
/ə rɪˈvɜːs ˈpætən/
(noun). một mô hình đảo ngược
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Biểu đồ đường đã cho minh họa lượng năng lượng mà người Mỹ sử dụng kể từ năm 1980 và con số dự đoán cho đến năm 2030.

=> The given line graph illustrates the amount of energy used by the American since 1980 and its

until 2030.

 

2 Tiêu thụ năng lượng tăng lên khi các nước công nghiệp hóa.

=>

rises as countries industrialise.

 

3 Doanh số bán ô tô đã có sự tăng trưởng nhẹ trong năm nay.

=> Car sales has

this year.

 

4 Nhiều quốc gia khai thác dầu dưới biển.

=> Many countries

oil under the sea.

💡 Gợi ý

energy consumption

predicted figure

exploit

experienced a slight growth

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Một biến động nhỏ

02.

Lên vị trí dẫn đầu

03.

Triệu tỷ

04.

Mô hình đảo ngược

Tổng hợp bài mẫu Task 1 tháng 07/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 . Sau sample The graph below gives information from a 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background