Change in the percentage of the population aged 65 and above in 3 countries

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/09/2020 dạng Table: The table below shows information and predictions regarding the change in the percentage of the population aged 65 and above in three countries. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table ngày 17/09/2020

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả xu hướng thay đổi của số liệu từ năm 1988 - 2000

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu dự kiến ở năm 2030

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The percentage of senior demographics has been on the rise since 1988 in three surveyed countries and are predicted to see an even more dramatic increase towards 2030
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The UK has witnessed a slower upward trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1988 - 2000
Idea 1
In 1988
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Germany ranked first, at 20.4% --> Followed by Canada with 16.5% and the UK with 14.3%
Idea 2
In 2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Both Canada and Germany enjoyed upswings, reaching a high of 20.7% and 25.5%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure for the UK only experienced a negligible increase of 0.5%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
In 2030
Idea 1
All three countries are predicted to record pronounced growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 26.4% for Canada
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 30.7% for Germany
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 20.5% for the UK

📝 Bài mẫu

The table

delineated
the growth in the
proportion
of
senior people aged 65 and above
and the
projection towards 2030
in three nations namely Canada, Germany and the UK.

Looking at the graph in a general perspective, it is readily apparent that the percentages of

senior demographics
have been on the rise since 1988 in three surveyed countries, and the figures are predicted to see an even more dramatic increase towards 2030. In comparison with the other two countries, the UK has witnessed a slower upward trend.

In 1988, 20.4% of the total population in Germany was people from 65 and older,

ranking first
among three countries. This was followed by Canada with 16.5% and the UK with 14.3%. 12 years later, both Canada and Germany
enjoyed upswings
,
reaching a high of 20.7%
and 25.5% respectively. Meanwhile, there was just
a negligible increase of 0.5%
in the rate of old people aged 65 and above in the UK.

In 2030, the figures for three researched countries are predicted to

record pronounced growth
in the proportion of the elderly aged 65 and over,
hitting a peak of 26.4%
for Canada, 30.7% for Germany and 20.5% for the UK.

(197 words)

📚 Vocabulary

Delineate
/dɪˈlɪniˌeɪt/
(verb). Thể hiện, cho thấy
Senior people aged 65 and above
/ˈsinjər ˈpipəl eɪʤd 65 ænd əˈbʌv/
(noun). Người già 65 tuổi trở lên
vocab
Projection towards 2030
/prəˈʤɛkʃən təˈwɔrdz 2030/
(noun). Sự dự đoán về năm 2030
vocab
To be readily apparent
/tu bi ˈrɛdəli əˈpɛrənt/
(adj). Rõ ràng
Senior demographics
/ˈsinjər ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Những nhóm người lớn tuổi
vocab
See a dramatic increase
/si ə drəˈmætɪk ˈɪnˌkris/
(verb). Tăng mạnh
vocab
In comparison with something
/ɪn kəmˈpɛrəsən wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(adv). So sánh với điều gì đó
Witnessed an upward trend
/ˈwɪtnəst ən ˈʌpwərd trɛnd/
(verb). Có xu hướng tăng lên
vocab
Rank first
/ræŋk fɜrst/
(verb). Xếp hạng nhất
vocab
Enjoy upswings
/ɛnˈʤɔɪ ˈʌpˌswɪŋz/
(verb). Tăng lên
vocab
Reach a high of 20.7%
/ˈriʧ ə haɪ ʌv 20.7%/
(verb). Tăng lên một mức cao ở 20.7%
vocab
A negligible increase of 0.5%
/ə ˈnɛgləʤəbəl ˈɪnˌkris ʌv 0.5%/
(verb). Tăng nhẹ 0.5%
vocab
Record pronounced growth
/ˈrɛkərd prəˈnaʊnst groʊθ/
(verb). Tăng rõ rệt
vocab
Hit a peak of 26.4%
/hɪt ə pik ʌv 26.4%/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở 26.4%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Essay nhé

Exercise 1:

QUIZ 1/6

Which is the synonym for 'delineate'?

proceed

0% chọn

illustrate

0% chọn

delicacy

0% chọn

Người già 65 tuổi trở lên

=> Senior people ____ 65 and above

Which is the synonym for 'projection'?

In comparison ____ others' performances, his stood out.

Which is the synonym for 'negligible'?

'The percentage of senior demographics has been on the rise since 1988.'

=> The word 'demographics' refers to _____

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Chạm mốc cao nhất ở 26.4%

=> Hit a

01.
of 26.4%

 

Tăng rõ rệt

=> Record

02.
growth

 

Tăng lên một mức cao ở 20.7%

=> Reach a

03.
of 20.7%

 

Tăng lên

=> Enjoy

04.

 

Có xu hướng tăng lên

=> Witnessed an

05.

Bấm vào chuyên mục Bài mẫu IELTS Writing Task 1 để tham khảo thêm các bài viết khác do Dol biên soạn nữa nhé.

Đề thi thật tháng 09/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The table below shows information and predictions regarding the change in the percentage of the population aged 65 and above in three countries." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background