IELTS Writing 05/09/2020 Process of making carbonated drinks

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/09/2020 dạng Process: The diagram gives information about the process of making carbonated drinks. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing 05/09/2020 Process of making carbonated drinks

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 3 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để đưa ra cái nhìn tổng thể đối với quy trình

 • Thân bài: Vì quy trình đã chia cụ thể thành 3 giai đoạn nên DOL cũng sẽ trình bày với 3 đoạn thân bài

  • Body 1: Giai đoạn đầu tiên

  • Body 2: Giai đoạn thứ hai

  • Body 3: Giai đoạn cuối cùng

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There are five stages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Beginning with water cleaning and ending with packaging and delivering to supermarkets
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Stage 1
Idea 1
Raw water being pumped into a water filter to remove any unwanted substances --> A water softener machine reduces the concentration of minerals from the water --> The water is chemically treated
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Stage 2
Idea 1
Water is evaporated and carbonated
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Heated --> The condensation is collected via a cooling pipe --> Funneled into a tank pumped with carbon dioxide
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
The remaining stages
Idea 1
Stage 3
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Siphoned into a mixing tank
Idea 2
Stage 4
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Run through a filter before being packaged into bottles and cans
Idea 3
Stage 5
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Boxed up and loaded onto trucks, being delivered to supermarkets

📝 Bài mẫu

The diagram demonstrates the steps necessary in the

production of carbonated beverages
. In total, there are
five stages
, beginning with
water cleaning
and ending with
packaging and delivering
to supermarkets.

Firstly, the water cleaning process starts with

raw water
being
pumped into a water filter
to remove any
unwanted substances
.
Subsequently
, a
water softener machine
reduces the concentration of minerals from the water. The water is then
chemically treated
, before being passed onto a pump.

In the second stage, water is

evaporated and carbonated
: it is first heated by an electronic device before condensation is collected via a cooling pipe
funneling the fluid into a tank
that is pumped with carbon dioxide - this process produces carbonated water.

Afterwards, this carbonated water is

siphoned into a mixing tank
where colouring, syrup and flavouring are combined. The new mixture is
run through a filter
before being packaged into bottles and cans. Finally, these are boxed up and loaded onto trucks, being delivered to supermarkets and sold to customers.

(166 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng cần thiết hay được sử dụng trong các bài văn mẫu Writing Task 1 IELTS.

Production of carbonated beverages
/prəˈdʌkʃən ɒv ˈkɑːbənɪtɪd ˈbɛvərɪʤɪz/
(noun). Quá trình sản xuất nước uống có ga
vocab
Begin with water cleaning
/bɪˈgɪn wɪð ˈwɔːtə ˈkliːnɪŋ/
(verb). Bắt đầu với việc làm sạch nước
vocab
End with packaging and delivering
/ɛnd wɪð ˈpækɪʤɪŋ ænd dɪˈlɪvərɪŋ/
(verb). Kết thúc với việc đóng gói và vận chuyển
vocab
Raw water
/rɔː ˈwɔːtə/
(noun). Nước thô
vocab
To be pumped into a water filter
/tuː biː pʌmpt ɪntə ə ˈwɔːtə ˈfɪltə/
(verb). Được bơm vào một cái máy lọc nước
Remove unwanted substances
/rɪˈmuːv ʌnˈwɒntɪd ˈsʌbstənsɪz/
(verb). Loại bỏ những chất không mong muốn
vocab
Subsequently
/ˈsʌbsɪkwəntli/
(adv). Tiếp đó
Water softener machine
/ˈwɔːtə ˈsɒfnə məˈʃiːn/
(noun). Máy làm mềm nước
vocab
To be chemically treated
/tuː biː ˈkɛmɪkəli ˈtriːtɪd/
(verb). Được xử lý hóa chất
vocab
To be evaporated and carbonated
/tuː biː ɪˈvæpəreɪtɪd ænd ˈkɑːbənɪtɪd/
(verb). Làm cho bốc hơi và có ga
vocab
Funnel the fluid into a tank
/ˈfʌnəl ðə ˈfluəd ˈɪntu ə tæŋk/
(verb). Dẫn dung dịch vào một cái bồn
To be siphoned into a tank
/tuː biː ˈsaɪfənd ˈɪntuː ə tæŋk/
(verb). Được dẫn vào một bồn
vocab
To be run through a filter
/tuː biː rʌn θruː ə ˈfɪltə/
(verb). Được dẫn qua bộ lọc
vocab
To be loaded onto trucks
/tu bi ˈloʊdəd ˈɑntu trʌks/
(verb). Được chất lên xe tải
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Được bơm vào một cái máy lọc nước

=> To be

01.
into a water filter

 

Loại bỏ những chất không mong muốn

=> Remove

02.

 

Được xử lý hóa chất

=> To be

03.

 

Làm cho bốc hơi và có ga

=> To be

04.
and
05.

 

Dẫn dung dịch vào một cái bồn

=>

06.
the
07.
into a tank

 

Được dẫn vào một bồn

=> To be

08.
into a tank

 

Được dẫn qua bộ lọc

=> To be

09.
through a
10.

 

Được chất lên xe tải

=> To be

11.
onto trucks

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Which is the synonym for 'beverage'?

average

0% chọn

leverage

0% chọn

drink

0% chọn

The process begins with water ______

What does 'raw water' mean?

Which is the synonym for 'subsequently'?

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The diagram gives information about the process of making carbonated drinks." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background