Line graph: Total oil consumption of four major consumers - IELTS Writing

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/09/2020 dạng Line graph: The graph below shows information about the total oil consumption of four major consumers from 2009 to 2030. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Line graph: Total oil consumption of four major consumers - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì số liệu USA có phần tách biệt với số liệu của 3 quốc gia còn lại nên DOL sẽ dùng đoạn này để mô tả xu hướng của USA.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích và so sánh xu hướng tăng giảm của 3 quốc gia còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The USA always heads the list
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Other regions are predicted to undergo considerable changes in their oil consuming patterns
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The USA
Idea 1
In 2009
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Consumed about 9 million barrels per day, exceeding the oil consumption of Western Europe and Japan (4 million barrels), China as well as the Middle East (2 million barrels)
Idea 2
Changes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Climbed to 10 million barrels in 2015 --> Is anticipated to decline rapidly in 2030
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Changes of other countries
Idea 1
Western Europe and Japan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Saw a slight dip to 3 million barrels --> Is projected to fall steadily to 2 million barrels in 2030
Idea 2
China and the Middle East
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Experienced an upward trend --> Will reach 3.5 and 3 million barrels per day respectively

📝 Bài mẫu

The line graph

indicates
the
oil consumption
of four different
consumers
from 2009, with the projection towards 2030.

Overall, the USA always

heads the list
of four major oil consumers over the
surveyed period
. Meanwhile, other regions namely Western Europe and Japan, China and Middle East are predicted to
undergo considerable changes
in their
oil consuming patterns
towards the year of 2030.

In 2009, the USA consumed around 9 million

barrels
per day, far exceeding the oil consumption of Western Europe and Japan (4 million barrels), China as well as the Middle East (2 million barrels). The figure for the USA even
climbed to 10 million barrels
in 2015 but is
anticipated to decline rapidly
to a low of
approximately
7.5 million barrels in 2030.

Western Europe and Japan

saw a slight dip
to 3 million barrels in oil consumption and this number
is projected to fall steadily
to 2 million barrels in 2030.
Following a reverse pattern
, oil consumption in China and the Middle East has
gone up continuously
since 2009. These figures will reach 3.5 and 3 million barrels per day respectively with the former
experiencing a slight pullback
of 0.5 million barrels after
hitting the peak
of 4 million barrels in 2025.

(205 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng xuất hiện trong bài Writing Task 1 mẫu ở trên.

Indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). Thể hiện, cho thấy
Oil consumption
/ɔɪl kənˈsʌmpʃən/
(noun). Sự tiêu thụ dầu
vocab
Consumer
/kənˈsumər/
(noun). Người/đối tượng tiêu thụ
vocab
Head the list
/hɛd ðə lɪst/
(verb). Dẫn đầu danh sách
vocab
Undergo considerable changes
/ˌʌndərˈgoʊ kənˈsɪdərəbəl ˈʧeɪnʤəz/
(verb). Có những thay đổi đáng kể
Oil consuming patterns
/ɔɪl kənˈsumɪŋ ˈpætərnz/
(noun). Xu hướng tiêu thụ dầu
Barrel
/ˈbærəl/
(noun). Các thùng (hình trụ)
vocab
Climb to 10 million barrels
/klaɪm tu 10 ˈmɪljən ˈbærəlz/
(verb). Tăng lên mức 10 triệu can
vocab
To be anticipated to decline rapidly
/tu bi ænˈtɪsəˌpeɪtəd tu dɪˈklaɪn ˈræpədli/
(verb). Được dự đoán sẽ giảm nhanh chóng
vocab
Approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). Xấp xỉ
See a slight dip
/si ə slaɪt dɪp/
(verb). Giảm nhẹ
vocab
To be projected to fall steadily
/tu bi prəˈʤɛktəd tu fɔl ˈstɛdəli/
(verb). Được dự đoán sẽ giảm chậm rãi
vocab
Follow a reverse pattern
/ˈfɑloʊ ə rɪˈvɜrs ˈpætərn/
(verb). Có xu hướng ngược lại
vocab
Go up continuously
/goʊ ʌp kənˈtɪnjuəsli/
(verb). Tăng liên tục
vocab
Experience a pullback
/ɪkˈspɪriəns ə ˈpʊlˌbæk/
(verb). Bị thụt lùi lại
vocab
Hit the peak
/hɪt ðə pik/
(verb). Chạm đỉnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Which is the synonym for 'indicate'?

conceal

0% chọn

demonstrate

0% chọn

replicate

0% chọn

Those who use products are called _____

Which is the synonym for 'approximately'?

_____ are big containers that take the shape of a cylinder.

'America and Canada share the same oil consuming patterns.'

What does 'pattern' in this case mean?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Có những thay đổi đáng kể

=> Undergo

01.
changes

 

Xu hướng tiêu thụ dầu

=> Oil consuming

02.

 

Tăng lên mức 10 triệu thùng

=> Climb

03.
10 million barrels

 

Được dự đoán sẽ giảm nhanh chóng

=> To be

04.
to decline
05.

 

Giảm nhẹ

=> See a slight

06.

 

Được dự đoán sẽ giảm chậm rãi

=> To be

07.
to fall
08.

 

Có xu hướng ngược lại

=> Follow a

09.
pattern

 

Tăng liên tục

=> Go up

10.

 

Bị thụt lùi lại

=> Experience a

11.

 

Chạm đỉnh

=> Hit the

12.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The graph below shows information about the total oil consumption of four major consumers from 2009 to 2030." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!