Percentage of Australian people who were born in different places

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/03/2021 dạng Line graph: The graph below gives information about the percentage of people living in Australia who were born in Asia, the UK, and other regions. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of Australian people who were born in different places - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì UK và Asia có xu hướng hoàn toàn đối lập nhau nên DOL sẽ mô tả và so sánh số liệu của 2 hạng mục này trong cùng 1 đoạn

  • Body 2: Tiếp đến, DOL mô tả số liệu của 2 hạng mục còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
More people who did not originate in Australia immigrated to this country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The percentage of UK demographics saw a drop whilst there were more people from Asia and other countries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The UK and Asia
Idea 1
Starting points
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • UK headed the list, accounting for 14%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other countries ranked second, at 11%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia came last with a percentage of 2.5%
Idea 2
Over a 35-year period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure for the UK plunged to a low of 5% in 2011
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure for Asian countries reached a peak of 15%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Other countries and the total percentage
Idea 1
Other countries followed a much more inconsistent trajectory
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Saw a drop of 5% in 1986 --> Hit a peak of 14% in 2006 --> Witnessed a final decrease to 13%
Idea 2
Total percentage
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Displayed an overall rise from 23% to 25%, including a trough of 21% in 2001

📝 Bài mẫu

The line graph details

the rise and fall
of the figures for Australian people whose
home countries
were in Asia, the UK and other regions between 1976 and 2011.

From a general perspective, more people who did not

originate in Australia
immigrated to this country
over the period in question. Another highlight is that the percentage of
UK demographics
saw a drop
whilst there were more people from Asia and other countries
residing in Australia
.

In 1976, the UK

headed the list
of
immigrants
to Australia, accounting for around 14%. Ranked in second place was other countries at
approximately
11% whilst Asia only represented a
negligible
2.5%. Over the 35-year-period, fewer and fewer people from the UK chose to
settle in Australia
as the figure
plunged to a low of 5%
in 2011. Asian countries, by contrast,
witnessed a steady boost
in their demographics to
reach a peak of 15%
at the end of the period.

The figure for others seemed to follow a much more

inconsistent trajectory
with a drop of 5% in 1986 before recovering to hit a peak of 14% in 2006 and a final decline to 13% at the end of the period. The proportion of Australian immigrants displayed an overall rise from 23% to 25%, including
a trough of 21%
in 2001.

(217 words)

📚 Vocabulary

The rise and fall
/ðə raɪz ænd fɔl/
(noun). Sự tăng giảm
vocab
Home countries
/hoʊm ˈkʌntriz/
(noun). Quê nhà
vocab
Originate in Australia
/əˈrɪʤəˌneɪt/
(verb). Sinh ra ở Úc
Immigrate to this country
/ˈɪməˌgreɪt tu ðɪs ˈkʌntri/
(verb). Nhập cư đến quốc gia này
vocab
UK demographics
/ju-keɪ ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Người Anh
vocab
See a drop
/si ə drɑp/
(verb). Giảm
vocab
Reside in Australia
/rɪˈzaɪd ɪn ɔˈstreɪljə/
(verb). Sống ở úc
vocab
Head the list
/hɛd ðə lɪst/
(verb). Dẫn đầu danh sách
vocab
Immigrants
/ˈɪməgrənts/
(noun). Người nhập cư
vocab
Account for 14%
/əˈkaʊnt fɔr 14%/
(verb). Chiếm 14%
vocab
Approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). Xấp xỉ
vocab
Negligible
/ˈnɛgləʤəbəl/
(adj). Nhỏ, không đáng kể
vocab
Settle in Australia
/ˈsɛtəl ɪn ɔˈstreɪljə/
(verb). Định cư ở Úc
vocab
Plunge to a low of 5%
/plʌnʤ tu ə loʊ ʌv 5%/
(verb). Rớt xuống mức 5%
vocab
Witness a steady boost
/ˈwɪtnəs ə ˈstɛdi bust/
(verb). Tăng đều đặn
vocab
Reach/hit a peak of 15%
/riʧ/hɪt ə pik ʌv 15%/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở 15%
vocab
Follow an inconsistent trajectory
/ˈfɑloʊ ən ˌɪnkənˈsɪstənt trəˈʤɛktəri/
(verb). Đi theo một hướng không nhất quán
vocab
A trough of 21%
/ə trɔf ʌv 21%/
(noun). Mức thấp nhất ở 21%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Exercise 2:

1 Quê nhà của tôi là ở Việt Nam.

=> My

is Vietnam.

 

2 Chuyến bay của anh ấy xuất phát ở Nhật Bản.

=> His flight

.

 

3 Tôi đã nhập cư đến quốc gia này với gia đình khi chỉ mới 4 tuổi

=> I

with my family when I was only 4 years old.

 

4 Phần lớn người Anh có thể kiếm tiền đủ sống.

=> The majority of

s can make ends meet.

 

5 Anh ấy đã sống ở Úc được 10 năm rồi nên anh ấy sẽ là một người hướng dẫn đáng tin dành cho bạn.

=> Having

for 10 years, he can be a trustworthy guide for you.

 

6 Họ đã chọn định cư ở Úc vì họ thích môi trường ở đó.

=> They chose to

because they love the environment there.

💡 Gợi ý

originated in Japan

UK demographic

settle in Australia

home country

resided in Australia

immigrated to this country

Đừng bỏ lỡ những bài Writing IELTS mẫu chất lượng từ Dol tại trang Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 để nâng cao band điểm cho bản thân nhé.

Những bài mẫu hay Task 1 tháng 03/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The graph below gives information about the percentage of people living in Australia who were born in Asia, the UK, and other regions." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background