The number of students who completed their dissertation projects

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/06/2019 dạng Bar chart: The chart shows the number of students in a UK university who completed (on time or late), failed to write, and rewrote their dissertation in 1990, 2000 and 2010. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The number of students in a UK university - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu khởi điểm của các hạng mục (1990)

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu ở 2 mốc thời gian sau để thể hiện xu hướng tăng giảm ở các hạng mục. (2000 & 2010)

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The majority of students completed their dissertation with the number increasing over time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1990
Idea 1
Students finished their dissertation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 150
Idea 2
Students failed to write
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 49
Idea 3
Students delayed their submission
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 20
Idea 4
Students required to re-write their papers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Less than 10
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2000 & 2010
Idea 1
Students completed the dissertation on time or late
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reached a high of 300 and 4, respectively
Idea 2
Students who failed to write
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Decline to under 10 in 2010
Idea 3
Students who needed to re-write their work
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2000: 25 people
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2010: 20 people

📝 Bài mẫu

The bar chart gives the information on

the completion of dissertation
among students in a particular UK university in
three surveyed years
1990, 2000 and 2010.

Looking at the graph

from a general perspective
, it is readily apparent that
the majority of students
completed their dissertation
with the number increasing over time.
 

In 1990, 150 students finished their dissertation in this university, which was

triple
that of those who failed to write, at around 49 people. Approximately 20 students
delayed their submission
, whereas less than 10 were
required to re-write
their papers. 

20 years later, the figure for those who completed the dissertation on time or late kept rising steadily to double the original number, reaching a high of 300 and 49 respectively. The reverse picture can be observed in the number of students who failed to write as it

saw a rapid decline to just under 10
in 2010. Interestingly, roughly 25 people needed to re-write their work in 2000, and this number
saw a pullback of
5 in 2010.

(171 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi ngay từ vựng hay được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi.

The completion of dissertation
/ðə kəmˈpliʃən ʌv ˌdɪsərˈteɪʃən/
(noun). Hoàn thành luận văn
vocab
Three surveyed years
/θri sərˈveɪd jɪrz/
(noun). Ba năm được khảo sát
From a general perspective
/frʌm ə ˈʤɛnərəl pərˈspɛktɪv/
(adv). Nhìn chung
The majority of students
/ðə məˈʤɔrəti ʌv ˈstudənts/
(noun). Phần lớn học sinh
vocab
Triple
/ˈtrɪpəl/
(verb). Gấp ba lần những thứ đó
vocab
Delay their submission
/dɪˈleɪ ðɛr səbˈmɪʃən/
(verb). Trì hoãn việc nộp bài của họ
vocab
To be required to re-write
/tu bi riˈkwaɪərd tu reɪ-raɪt/
(verb). Được yêu cầu viết lại
vocab
Rise steadily
/raɪz ˈstɛdəli/
(verb). Tăng đều đặn
vocab
See a rapid decline to just under 10
/si ə ˈræpəd dɪˈklaɪn tu ʤʌst ˈʌndər 10/
(verb). Giảm nhanh xuống mức dưới 10
vocab
Saw a pullback of 5
/sɔ ə ˈpʊlˌbæk ʌv 5/
(verb). Thụt lùi 5 (học sinh)
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

1 Anh ấy viết luận văn nghiên cứu về quan hệ giữa Nga và EU.

=> He wrote his

on EU - Russa Relations.

 

2 Nhìn biểu đồ với góc nhìn chung chung thì rõ ràng Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất.

=> Looking at the graph

, it is apparent that China is the most populous country.

 

3 Các sinh viên phải thông báo cho giảng viên của họ nếu họ cần trì hoãn việc nộp bài.

=> Students have to notify their lecturers if they need to

.

 

4 Cô ấy bị yêu cầu viết lại vì cô ấy bị cho là đạo văn.

=> She

as she was accused of plagiarism.

 

5 Phần lớn học sinh nói rằng đã từng gian lận ít nhất 1 làn.

=> The

claimed to have cheated at least once.

💡 Gợi ý

from a general perspective

majority of students

dissertation

delay their submission

was required to re-write

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

After increasing, the figure for A decreased

=> The figure for A saw a

01.

 

The figure for A decreased quickly

=> The figure for A saw a

02.
decline

 

The figure for A increased slowly and at a stable manner

=> The figure for A rose

03.

 

In 2000, the figure for A was 300. After ten years, it reached 900.

=> The figure for A

04.
.

Đề thi hay Writing task 2 IELTS ngày 22/06/2019 cùng ngày và những từ vựng áp dụng.

Đề thi chọn lọc khó nhất tháng 6/2019 chờ bạn thử.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart shows the number of students in a UK university who completed (on time or late), failed to write, and rewrote their dissertation in 1990, 2000 and 2010" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background