Why are museums & historical sites mainly visited by tourists rather than locals. How to attract more locals? - IELTS Writing

Chủ đề giải trí (entertainment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trực tiếp đưa ra câu trả lời cho đề bài, đồng thời cung cấp dàn bài cho giám khảo.

 • Thân bài:

  • Body 1: Giải thích nguyên nhân (cause)

  • Body 2: Cung cấp hướng giải quyết (solution)

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại bằng cách tóm lại ý chính đã trình bày phía trên.

Insert Statement here...
I believe the lack of interest from local populations arises from the fact that they are already part of the culture and thus do not feel the need to discover it. In order to remedy this, I argue that museums should constantly change their exhibitions to uphold variety and pull in more domestic visitors.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
The local populace has the least interest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Because tourist come to experience local sites and cultures for the first time, and → more attracted to these places of cultural and historical significance due to their novelty.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: many Parisians do not visit the Eiffel Tower because they already see it every day, and spending money to explore it is simply a waste.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What can be done
Idea 1
Museums should use a system of special exhibits that are replaced after a few months
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This instills a sense of urgency as the exhibit is only available for a limited time, → foster the interest of the local populace.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: The Modern Art Museum in London regularly hosts various exhibitions → attracting millions of visitors from London every year.

📝 Bài mẫu

Museums and other

venues of cultural significance
have been disappointed in their surprising lack of visits from the local population, instead having most visitors coming from abroad. In this essay, I will outline why I believe the
lack of interest
from local populations arises from the fact that they are already part of the culture and thus do not feel the need to discover it. In order to
remedy
this, I argue that museums should constantly change their exhibitions to
uphold variety
and pull in more
domestic visitors
.

I believe that it is almost

counter-intuitive
that the
local populace
, who have been affected the most by cultural and historical sites in their town, have the least interest. It may merely be the case that the reason why
foreign tourists
are the main visitors is because they come to experience local sites and cultures for the first time, and as such are more attracted to these places of cultural and historical significance due to their
novelty
. This is why many Parisians do not visit the Eiffel Tower, for example, because they already see it every day, and spending money to explore it is simply a waste.

Thus, I argue that in order to attract the local populace, most museums should use

a system of special exhibits
that are replaced after a few months. This
instills a sense of urgency
as the exhibit is only available for a limited time, which may
foster the interest
of the local populace. The Modern Art Museum in London regularly hosts various exhibitions, for instance, attracting millions of visitors from London every year. This way, locals might find it more worthwhile to explore local museums, since there is something new to see every time.

Overall, I argue that the reason why many local people do not visit their museums or historical sites is due to a lack of novelty, and as such, this can be fixed by a more

dynamic exhibition
.

(326 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo thêm từ vựng xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

Venues of cultural significance
/ˈvɛnjuːz ɒv ˈkʌlʧərəl sɪgˈnɪfɪkəns/
(noun). Những nơi quan trọng về mặt văn hóa
vocab
Lack of interest
/læk ɒv ˈɪntrɪst/
(noun). Sự thiếu hứng thú
vocab
To be part of the culture
/tuː biː pɑːt ɒv ðə ˈkʌlʧə/
(verb). Là một phần của văn hóa
vocab
Remedy
/ˈrɛmɪdi/
(verb). Giải quyết/cứu vãn
vocab
Uphold variety
/ʌpˈhəʊld vəˈraɪəti/
(noun). Duy trì tính đa dạng
Domestic visitors
/dəʊˈmɛstɪk ˈvɪzɪtəz/
(noun). Khách tham quan địa phương
Counter-intuitive
/kaʊn.tər.ɪnˈtʃuː.ɪ.tɪv/
(verb). Ngược đời
Local populace
/ˈləʊkəl ˈpɒpjʊləs/
(verb). Dân địa phương
Foreign tourists
/ˈfɒrɪn ˈtʊərɪsts/
(verb). Du khách nước ngoài
vocab
To be more attracted to these places
/tuː biː mɔːr əˈtræktɪd tuː ðiːz ˈpleɪsɪz/
(verb). Bị thu hút bởi những nơi này nhiều hơn
Novelty
/ˈnɒvəlti/
(verb). Sự mới mẻ
vocab
To be a waste
/tuː biː ə weɪst/
(verb). Là một sự lãng phí
vocab
A system of special exhibits
/ə ˈsɪstɪm ɒv ˈspɛʃəl ɪgˈzɪbɪts/
(noun). Hệ thống các vật phẩm trưng bày đặc biệt
Instill a sense of urgency
/ɪnˈstɪl ə sɛns ɒv ˈɜːʤənsi/
(noun). Mang lại cảm giác gấp rút
vocab
Foster the interest
/ˈfɒstə ði ˈɪntrɪst/
(adj). Thúc đẩy sự hứng thú
Dynamic exhibition
/daɪˈnæmɪk ˌɛksɪˈbɪʃən/
(verb). Cuộc triển lãm hay thay đổi (đa dạng hơn)

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các danh từ trong danh sách từ vựng phía trên vào chỗ trống

 

Churches, monuments, and museums are examples of

01.
.

 

02.
means the quality of being new, or strange.

 

My mom doesn't allow me to play video games because she finds such activities a

03.
of time.

 

This museum rarely gets

04.
. Around 90% of its visitors are foreigners.

 

The

05.
can also be understood as local people.

 

Yesterday I tried to hold a conversation with a

06.
but my English was so bad that I could barely understand what he was saying.

 

Most museums should use a system of special

07.
that are replaced after a few months.

 

The majority of young people show

08.
in classical music. Instead, they prefer pop and rap songs.

Exercise 2:

Tôi tin rằng sự thiếu hứng thú ở người dân địa phượng xuất phát từ sự thật rằng họ vốn đã là một phần của nền văn hóa.

=> I believe the lack of interest from local populations arises from the fact that they

 

Hình huống đã trở nên tồi tệ đến mức mà chúng ta không còn có thể cứu vãn được nữa.

=> The situation has got so bad that we can no longer

it.

 

Bảo tàng nên liên tục thay đôi các buổi triển lãm để duy trì tính đa dạng.

=> Museums should constantly change their exhibitions to

.

 

Tôi tin rằng nó khá ngược đời khi dân địa phương, những người mà bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi văn hóa và các khu vực lịch sử nơi họ sống, lại có ít hứng thú nhất.

=> I believe that it is almost

that the local populace, who have been affected the most by cultural and historical sites in their town, have the least interest.

 

So với dân địa phương thì khách du lịch bị thu hút bởi những nơi này nhiều hơn.

=> Tourists

, compared to local inhabitants.

 

Những món quần áo giới hạn thường sẽ mang lại cảm giác gấp rút ở người mua.

=> Garments that are limited usually

buyers.

 

Những quảng cáo thú vị này đã thúc đẩy thành công sự hứng thú của người mua.

=> Such fascinating advertisments have successfully

.

💡 Gợi ý

uphold variety

are already part of the culture

are more attracted to these places

remedy

counter-intuitive

instill a sense of urgency into

fostered the interest of buyers

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-causes-solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background