The number of jobs in tourism-related industries in one UK city between 1989 and 2009

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/06/2019 dạng Bar chart: The chart below shows the number of jobs in tourism-related industries in one UK city between 1989 and 2009. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The number of jobs in tourism-related industries - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: DOL sẽ đi theo hướng từ cao xuống thấp, nên sẽ mô tả và so sánh số liệu của hạng mục 'Restaurants' và 'Hotels' trước

  • Body 2: Tiếp đến, DOL phân tích số liệu của 2 hạng mục còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Restaurants offered the highest number of occupations most of the time.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Restaurants and Hotels
Idea 1
1989
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1st place: tourism-related jobs can be found mostly in restaurants with more than 1100
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2nd place: a slightly lower figure of 1050
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sport and leisure with 900 and travel and tours with 800
Idea 2
1994 - 2009
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There were nearly 1400 jobs in hotels, 100 higher than that of restaurants
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Figure for hotels started to drop steadily, finishing at around 1050 in 2009
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More and more jobs in restaurants were generated: 1600 in 2004 before a pullback to around 1300 in 2009
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Sport and leisure & Travel and tours
Idea 1
Sport and leisure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hit two low points of 700 in 1994 and 2009
Idea 2
Travel and tours
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One peak of 1050 in 1994 --> declined with 400 jobs in 2009.

📝 Bài mẫu

The bar chart details the

rise and fall in the employment
of four main
tourism-related industries
in a particular UK city from 1989 to 2009.

A glance at the chart reveals that restaurants

offered the highest number of occupations
most of the time. 

In 1989, tourism-related jobs can be found mostly in restaurants with more than 1100,

ranking first among four industries
. Next came hotels with a slightly lower figure of 1050, sport and leisure with 900 and travel and tours with 800.
The dominance of
restaurant occupations was challenged in 1994, since there were nearly 1400 jobs in hotels, 100 higher than that of restaurants.
This peak did not last too long
as the figure for hotels
started to drop steadily
, finishing at around 1050 in 2009. Meanwhile, more and more jobs in restaurants were generated,
hitting a high of 1600
in 2004 before
a moderate pullback
to just around 1300 in 2009.

Regarding sport and leisure, its figure

fluctuated widely
over the years, hitting two low points of 700 in 1994 and 2009. Conversely, with only one peak of 1050 in 1994, the demand for travel and tours
declined dramatically
over the time frame with 400 jobs in 2009.

(203 words)

📚 Vocabulary

Rise and fall in the employment
/raɪz ænd fɔl ɪn ði ɛmˈplɔɪmənt/
(noun). Sự tăng giảm trong tỷ lệ việc làm
vocab
Tourism-related industries
/ˈtʊˌrɪzəm-rɪˈleɪtɪd ˈɪndəstriz/
(noun). Các ngành liên quan tới du lịch
vocab
Offer the highest number of occupations
/ˈɔfər ðə ˈhaɪəst ˈnʌmbər ʌv ˌɑkjəˈpeɪʃənz/
(verb). Mang lại số lượng công việc cao nhất
vocab
Rank first among four industries
/ræŋk fɜrst əˈmʌŋ fɔr ˈɪndəstriz/
(verb). Đứng đầu trong bốn ngành
The dominance of something
/ðə ˈdɑmənəns ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự áp đảo của cái gì đó
vocab
A peak
/ə pik/
(noun). Mức cao nhất
vocab
Start to drop steadily
/stɑrt tu drɑp ˈstɛdəli/
(verb). Bắt đầu giảm từ từ
vocab
Finish at around 1050
/ˈfɪnɪʃ æt əˈraʊnd 1050/
(verb). Kết thúc ở mức khoảng 1050
vocab
Generate jobs
/ˈʤɛnəˌreɪt ʤɑbz/
(verb). Tạo ra việc làm
vocab
Hit a high of 1600
/hɪt ə haɪ ʌv 1600/
(verb). Đạt mức cao ở 1600
vocab
A moderate pullback
/ə ˈmɑdərət ˈpʊlˌbæk/
(noun). Một sự thụt lùi vừa phải
vocab
Fluctuate widely
/ˈflʌkʧəˌweɪt ˈwaɪdli/
(verb). Dao động mạnh
vocab
Decline dramatically
/dɪˈklaɪn drəˈmætɪkli/
(verb). Giảm mạnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

1 Biểu đồ cột thể hiện sự tăng giảm trong tỷ lệ việc làm của 4 ngành liên quan tới du lịch.

=> The bar chart details

of four main tourism-related industries.

 

2 Hàng không cũng là một trong các ngành liên quan tới du lịch.

=> Aviation is also one of the

.

 

3 Các nhà hàng mang lại số lượng công việc nhiều nhất ở hầu hết mọi thời điểm.

=> Restaurants

most of the time.

 

4 Ngành ăn uống đứng nhất trong bốn ngành.

=> Food and beverage industry

.

 

5 Các ngành công nghiệp sản xuất đã mang lại hàng tỷ việc làm.

=> Manufacturing industries have

.

 

6 Công ty quyết tâm duy trì vị thế thống trị của nó trên thị trường.

=> The firm is determined to

in the market.

💡 Gợi ý

tourism-related industries

offered the highest number of occupations

generated billions of jobs

the rise and fall in the employment

ranked first among four industries

maintain its dominance

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Chạm tới mức cao nhất

=> Hit a

01.

 

Bắt đầu giảm từ từ

=> Start to drop

02.

 

Một sự thụt lùi vừa phải

=> A moderate

03.

 

Dao động mạnh

=>

04.
widely

 

Giảm mạnh

=> Decline

05.

 

Đạt mức cao ở 1600

=> Hit a

06.
of 1600

Bài mẫu hay tháng 6/2019 do DOL biên soạn.

Đừng bỏ lỡ các bài mẫu Writing Task 1 chất lượng khác của Dol nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the number of jobs in tourism-related industries in one UK city between 1989 and 2009" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background