Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/03/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/03/2024 dạng Bar chart: The charts below show the protein and calorie intakes of people in different parts of the world. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/03/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL so sánh lượng protein mà người dân ở các quốc gia đạt được (bar chart 1)

 • Body 2: DOL so sánh lượng calories mà người dân ở các quốc gia đạt được (bar chart 2)

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Chart 1 - Comparison
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • North America = the largest amount of protein and calories + achieve an ideal meal intake for these two essential nutrients
Idea 2
Chart 2 - Comparison
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Protein from animals > other protein in almost all countries except for India.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Protein intake
Idea 1
North America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Protein from animals (~62 units) = 3x that from other sources; the total > the ideal amount (~70 units)
Idea 2
Latin America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The total (45 units); animal-based protein = 1/3 total
Idea 3
Indian and East African
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Relatively similar (from 28 to 31 units >>> the ratio animals/others = 1/1
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Calories intake
Idea 1
North America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The highest (~ 3500 units), surpassing the ideal amount (~500 units)
Idea 2
Latin America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • ~ the ideal level (~3000)
Idea 3
East Africa and India
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Lower, at 2300 and 2000 respectively

📝 Bài mẫu

The given bar charts compare four different regions in terms of their protein and calories

intake
on average.

Overall, of all countries, citizens in North America consumed the largest amount of protein and calories on average, and it was also the only country that achieved an ideal meal intake for these two essential nutrients. What also

stands out
from the charts is that protein from animals
accounts for
a larger share
than that from other sources in almost all countries surveyed with
the exception of
India.

As far as protein intake is considered, in North America, around 62 units of protein is from animals, almost

triple
that from other sources, the total of which
exceeds
the ideal amount, at nearly 70 units. This was followed by Latin America as the total amount of protein consumed stood at 45 units, with animal-based protein
making up
a third of the total. The average intake of Indian and East African citizens was
relatively similar
, ranging from 28 to 31 units. The ratio of protein from animals to others was almost one to one in these 2 countries.

Regarding calories intake, North America recorded the highest amount of calories consumed, at nearly 3500 units,

surpassing
the ideal amount by nearly 500 units. The total intake of an average person in Latin America almost reaches the ideal level,
standing at
nearly 3000. The figures for East Africa and India were
significantly lower
, at 2300 and 2000 respectively.

(243 words)

📚 Vocabulary

intake
/ˈɪnteɪk/
(noun). lượng
vocab
stand out
/stænd aʊt/
(verb). nổi bật
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
a larger share
/ə ˈlɑːʤə ʃeə/
(noun). thị phần lớn hơn
vocab
the exception of
/ði ɪkˈsɛpʃᵊn ɒv/
(noun). ngoại trừ
vocab
triple
/ˈtrɪpᵊl/
(adj). gấp ba
vocab
exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). vượt quá
vocab
make up
/ˈmeɪk ʌp/
(verb). chiếm
vocab
relatively similar
/ˈrɛlətɪvli ˈsɪmɪlə/
(adj). tương đối giống nhau
vocab
surpass
/sɜːˈpɑːs/
(verb). vượt qua
vocab
stand at
/ˈstænd æt/
(verb). đứng ở
vocab
significantly lower
/sɪɡˈnɪfɪkᵊntli ˈləʊə/
(adj). thấp hơn đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Lượng nhân viên mới tuyển dụng trong quý này cao hơn dự kiến.

-> The

of new employees this quarter has been higher than expected.

 

2 Kỹ năng lãnh đạo đặc biệt của anh ấy khiến anh ấy nổi bật giữa các đồng nghiệp.

-> His exceptional leadership skills make him

among his peers.

 

3 Doanh số bán hàng của công ty chiếm thị phần lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

-> The company's sales

a larger share of the market compared to its competitors.

 

4 Công ty đặt mục tiêu chiếm được thị phần lớn hơn bằng cách mở rộng dòng sản phẩm và tăng cường nỗ lực tiếp thị.

-> The company aims to capture

of the market by expanding its product line and increasing marketing efforts.

 

5 Ngoại trừ một ngoại lệ, tất cả các điểm dữ liệu đều theo xu hướng tương tự.

->

one outlier, all the data points follow a similar trend.

 

6 Công ty đã tăng gấp ba lần doanh thu trong năm qua.

-> The company has

its revenue in the past year.

💡 Gợi ý

The exception of

a larger share

stand out

account for

tripled

intake

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

vượt quá

02.

chiếm

03.

tương đối giống nhau

04.

vượt qua

05.

đứng ở

06.

thấp hơn đáng kể

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the percentage of a car manufacturer’s total sales in various regions from 2006 to 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Dùng cấu trúc câu phức với "and": SV, and SV

Ví dụ: Citizens in North America consumed the largest amount of protein and calories on average, and it was also the only country that achieved an ideal meal intake for these two essential nutrients.

2. Dùng cohesive device dạng referencing: dùng từ thay thế để nối câu

Ví dụ: As far as protein intake is considered, in North America, around 62 units of protein is from animals [...] at nearly 70 units. This was followed by Latin America [...]

-> Giải thích: This đang tham chiếu/thay thế "lượng protein ở North American" ở câu trước --> giúp tránh lặp từ.

3. Dùng mệnh đề quan hệ rút gọn:SV, which V -> SV, V-ing

Ví dụ: The average intake of Indian and East African citizens was relatively similar, ranging from 28 to 31 units.

Ví dụ: North America recorded the highest amount of calories consumed, at nearly 3500 units, surpassing the ideal amount by nearly 500 units.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background