Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/03/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/03/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the percentage of a car manufacturer’s total sales in various regions from 2006 to 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/03/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả phần trăm doanh thu bán hàng của một nhà sản xuất ô tô ở 4 khu vực khác nhau.

 • Body 2: DOL mô tả xu hướng doanh thu bán hàng ở 4 khu vực này giai đoạn 2006 - 2010.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Common trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia witnessed a surge >< North America: the opposite direction;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Europe and South America underwent fluctuations.
Idea 2
Most outstanding feature
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Europe: the largest share >< Asia surpassed to become the leading market (2010).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Data in 2006
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Europe: the lead (34%) = x3 South America;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • North America and Asia: the second and third positions (30% and 25%).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia: a notable increase + reach a peak of 50% (2010) >< North America: a dramatic decrease + 9% (2010);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Europe: grew slightly to 38% in 2008 >>> drop to 30% in 2010;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • South America was the opposite: declined to 5% in 2009 >>> recovered to 11% in 2010.

📝 Bài mẫu

The bar chart

depicts
the proportion of sales attributed to different geographic regions for a car manufacturer over the span of 2006 to 2010.

Overall, car sales in Asia

witnessed a surge
while the figure for North America
took the opposite direction
and those for Europe and South America
underwent some fluctuations
. Initially, Europe
held the largest market share
, but by the end of the period, Asia
surpassed
it to become the leading market.

At the start of the period, Europe took the lead with 34% of total sales, triple the percentage for South America. The second and third positions belonged to North America and Asia, with

respective figures
being 30% and 25%.

Thereafter, there was

a notable increase
in car sales across Asia,
reaching a peak
of 50% by the end of the period while
a dramatic decrease
was observed in North America, ending the period with 9%. Meanwhile, Europe’s sales figures
grew slightly
to a high of 38% in 2008 before
dropping to
30% in 2010. The trend for South America was completely opposite, as its figures
declined to
a low of 5% in 2009 but then
recovered to
11% one year later.

(195 words)

📚 Vocabulary

depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). miêu tả, mô tả
vocab
witness a surge
/ˈwɪtnəs ə sɜːʤ/
(verb). chứng kiến sự tăng đột biến
vocab
take the opposite direction
/teɪk ði ˈɒpəzɪt daɪˈrɛkʃᵊn/
(verb). đã đi theo hướng ngược lại
vocab
undergo some fluctuations
/ˌʌndərˈɡəʊ sʌm ˌflʌkʧuˈeɪʃᵊnz/
(verb). trải qua một số biến động
vocab
hold the largest market share
/həʊld ðə ˈlɑːʤɪst ˈmɑːkɪt ʃeə/
(verb). nắm giữ thị phần lớn nhất
vocab
surpass
/sɜːˈpɑːs/
(verb). vượt qua
vocab
respective figures
/rɪˈspɛktɪv ˈfɪɡəz/
(noun). số liệu tương ứng
vocab
a notable increase
/ə ˈnəʊtəbᵊl ˈɪnkriːs/
(noun). sự gia tăng đáng kể
vocab
reach a peak
/ˈriːʧ ə piːk/
(verb). đạt đỉnh
vocab
a dramatic decrease
/ə drəˈmætɪk dɪˈkriːs/
(noun). giảm đáng kể
vocab
grow slightly
/ɡrəʊ ˈslaɪtli/
(noun). tăng nhẹ
vocab
drop to
/ˈdrɒp tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
decline to
/dɪˈklaɪn tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
recover to
/rɪˈkʌvə tuː/
(verb). hồi phục trở lại mức
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Bức tranh miêu tả rất đẹp khung cảnh làng quê thanh bình.

-> The painting beautifully

a serene countryside scene.

2 Công ty chứng kiến lợi nhuận tăng đột biến sau khi thực hiện chiến lược tiếp thị mới.

-> The company

after implementing the new marketing strategy.

 

3 Bất chấp sự đồng ý ban đầu, ý kiến ​​của họ lại đi theo hướng ngược lại trong cuộc tranh luận.

-> Despite initial agreement, their opinions

during the debate.

 

4 Thị trường chứng khoán trải qua một số biến động trước khi ổn định ở mức ổn định.

-> The stock market

before settling at a stable level.

 

5 Apple hiện đang nắm giữ thị phần lớn nhất trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh.

-> Apple currently

in the smartphone industry.

 

6 Doanh số bán xe điện đã vượt xe truyền thống vào năm ngoái.

-> Sales of electric vehicles

those of traditional cars last year.

 

7 Dân số trong khu vực đã giảm xuống chưa đến một nửa trong thập kỷ qua.

-> The population in the region

less than half over the past decade.

💡 Gợi ý

underwent some fluctuations

surpassed

depicts

holds the largest market share

took the opposite direction

witnessed a surge in profits

declined to

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

số liệu tương ứng

02.

sự gia tăng đáng kể

03.

đạt đỉnh

04.

giảm đáng kể

05.

tăng nhẹ

06.

giảm xuống

07.

hồi phục trở lại

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the percentage of a car manufacturer’s total sales in various regions from 2006 to 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc tương phản

- SV while SV

Ví dụ: Car sales in Asia witnessed a surge while the figure for North America took the opposite direction.

- SV, but SV

Ví dụ: Europe held the largest market share, but by the end of the period, Asia surpassed it to become the leading market.

2. Sử dụng đa dạng các cấu trúc so sánh

- So sánh nhất với tính từ ngắn: SV + the + adj_est

Ví dụ: Europe held the largest market share.

- Sử dụng từ vựng so sánh

Ví dụ:

 • Asia surpassed it to become the leading market. (surpasss: vượt mặt)

 • Europe took the lead with 34% of total sales, triple the percentage for South America. (triple: gấp ba)

 • The trend for South America was completely opposite, as its figures declined to a low of 5% in 2009. (completely opposite: hoàn toàn ngược lại).

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background