Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/03/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/03/2024 dạng Line graph: The graph below shows the percentage of the Australian workforce in five industries between 1962 and 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/03/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả phần trăm lực lượng lao động Úc phân bổ trong 5 lĩnh vực năm 1962.

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng phân bổ ở 5 lĩnh vực của lực lượng lao động Úc từ năm 1962-2012.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Service: an upward trend >< manufacturing and agriculture: a downward trend;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Services: held the largest share over the entire period.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Data in 1962
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Services: > 50% of the Australian workforce >>> double manufacturing;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The remaining sectors: negligible percentages (1% to 11%).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Services: witnessed a surge (a peak of 78% in 2012) >>> the dominant area of employment;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In contrast, manufacturing and agriculture: downward trends (dropping to 10% and 4% in 2012);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Construction and mining: minimal changes ( 10% and 3% in 2012).

📝 Bài mẫu

The line graph illustrates the changes in workforce distribution across five sectors in Australia from 1962 to 2012.

Overall, there was

an upward trend
in the percentage of Australian workers engaged in the service sector, while
a downward trend
was observed in manufacturing and agriculture. Among these sectors, services
consistently held the largest share
of the total workforce over the entire period.

In 1962, slightly over half of the Australian workforce were employed in services,

approximately double
the figure for manufacturing. Employment in the remaining sectors
accounted for negligible percentages
, ranging from 1% to 11%.

Afterwards, services

witnessed a surge
, increasing to a peak of about 78% in 2012 and therefore
maintaining its position as the dominant area
of employment. In contrast, downward trends could be seen in manufacturing and agriculture,
dropping to
10% and 4%
respectively
by the end of the period. Finally, the figures for construction and mining
saw minimal changes
, ending the period with 10% and 3% in turn.

(162 words)

📚 Vocabulary

an upward trend
/ən ˈʌpwəd trɛnd/
(noun). xu hướng tăng
vocab
a downward trend
/ə ˈdaʊnwəd trɛnd/
(noun). xu hướng giảm
vocab
consistently hold the largest share
/kənˈsɪstᵊntli həʊld ðə ˈlɑːʤɪst ʃeə/
(verb). liên tục nắm giữ thị phần lớn nhất
vocab
approximately double
/əˈprɒksɪmətli ˈdʌbᵊl/
(verb). xấp xỉ gấp đôi
vocab
account for negligible percentage
/əˈkaʊnt fɔː ˈnɛɡlɪʤəbᵊl pəˈsɛntɪʤɪ/
(verb). chiếm tỉ lệ không đáng kể
vocab
witness a surge
/ˈwɪtnəs ə sɜːʤ/
(verb). chứng kiến sự tăng đột ngột
vocab
maintain its position as the dominant area
/meɪnˈteɪn ɪts pəˈzɪʃᵊn æz ðə ˈdɒmɪnənt ˈeəriə/
(verb). giữ vững vị thế thống trị
vocab
drop to
/ˈdrɒp tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). lần lượt
vocab
see minimal changes
/siː ˈmɪnɪmᵊl ˈʧeɪnʤɪz/
(verb). có những thay đổi nhỏ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Thị trường chứng khoán đã cho thấy xu hướng tăng trong tháng qua.

-> The stock market has shown

for the past month.

 

2 Doanh số bán hàng có xu hướng giảm kể từ khi đối thủ cạnh tranh mới gia nhập thị trường.

-> Sales have been on

since the new competitor entered the market.

 

3 Bất chấp những người mới tham gia, công ty chúng tôi vẫn liên tục nắm giữ thị phần lớn nhất trên thị trường.

-> Despite new entrants, our company has

in the market.

 

4 Doanh thu của công ty dự kiến sẽ tăng xấp xỉ gấp đôi vào cuối năm nay.

-> The company's revenue is expected to

by the end of the year.

 

5 Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ không đáng kể trong tổng chi phí sản xuất.

-> The cost of materials

of the total production cost.

💡 Gợi ý

accounts for a negligible percentage

an upward trend

approximately double

consistently held the largest share

a downward trend

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

chứng kiến sự tăng đột ngột

02.

giữ vững vị thế thống trị

03.

giảm xuống

04.

lần lượt

05.

có những thay đổi nhỏ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The graph below shows the percentage of the Australian workforce in five industries between 1962 and 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Viết Introduction bằng cách paraphrase lại đề

Công thức chung:

The pie chart/bar char/line graph + show/illustrate/give information + Noun phrase

Ví dụ: The line graph illustrates the changes in workforce distribution across five sectors in Australia from 1962 to 2012.

2. Cách viết Overview (dạng bài có số liệu qua các năm)

Công thức chung: Câu 1 nêu xu hướng chung (group similar trend) + câu 2 nêu đặc điểm nổi bật (outstanding feature).

Ví dụ: Overall, there was an upward trend in the percentage of Australian workers engaged in the service sector, while a downward trend was observed in manufacturing and agriculture (similar trend). Among these sectors, services consistently held the largest share of the total workforce over the entire period. (outstanding features - largest)

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background