Daily oil production in four countries from 2000 to 2004

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/06/2018 dạng Table: The table below shows daily oil production in 4 countries from 2000 to 2004. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 Daily oil production in 4 countries

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ.

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL mô tả số liệu của Chad, Congo, Somalia vì 3 quốc gia này có xu hướng tăng giảm rõ rệt

  • Body 2: Sau đó, DOL mới mô tả số liệu của Nigeria vì quốc gia này khác so với số còn lại - có xu hướng thay đổi thất thường

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The Congo was the leading producer of oil over the five years, followed by Nigeria, Somalia and Chad
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Whereas the quantity of oil produced witnessed increases for Somalia and Chad, the opposite occurred for the Congo
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Chad, Congo, Somalia
Idea 1
Congo
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 275 000 barrels per day in 2000 and dropped every year since --> Reach a rate of only 203 000 barrels a day by 2004
Idea 2
Chad
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Did not produce any oil in the first three years --> Only produced 8000 barrels a day during 2003 --> Shot up to 50 000 by 2004
Idea 3
Somalia
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Also experienced growth, but was more sustained and incremental
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Nigeria
Idea 1
Had no obvious trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Experienced declines from 2000 to 2002 --> increase again to 213 000 barrels a day by 200

📝 Bài mẫu

The table gives information on

quotidian oil production
in four countries from 2000 to 2004.
As a general trend
, the Congo was
the leading producer of oil
over the five years, followed by Nigeria, Somalia and Chad. Furthermore, whereas
the quantity of oil produced
witnessed increases
for Somalia and Chad, the opposite occurred for the Congo.

Congo’s oil production started at 275 000 barrels per day in 2000 and dropped every year since - it fell by 72 000 barrels to reach a rate of only 203 000 barrels a day by 2004. Chad, on the other hand, did not produce any oil in the first three years presented in the chart - it

initially
only produced 8000 barrels a day during 2003, but its oil production
shot up to 50 000
by the next year. Somalia also
experienced growth in its oil production
during this period, but
its increased output
was more sustained and
incremental
: it started at 5000 barrels a day in 2000, which climbed to 21 000 in 2003 and finally 50 000 in 2004.

There is meanwhile, no obvious trend for Nigeria, as its oil output

fluctuates
during these years: it initially experienced declines from 2000 to 2002, from 205 000 to 190 000 barrels per day, to increase again to 213 000 barrels a day by 2004.

(220 words)

📚 Vocabulary

Cùng học thêm từ vựng bổ ích sử dụng trong bài mẫu Writing Task 1 vừa rồi nhé.

Quotidian (=daily) oil production
/kwɒˈtɪdɪən (=ˈdeɪli) ɔɪl prəˈdʌkʃən/
(noun). Lượng dầu sản xuất hằng ngày
vocab
As a general trend
/æz ə ˈʤɛnərəl trɛnd/
(adv). Như một xu hướng chung
The leading producer of oil
/ðə ˈliːdɪŋ prəˈdjuːsər ɒv ɔɪl/
(noun). Nhà sản xuất dầu hàng đầu
vocab
The quantity of oil produced
/ðə ˈkwɒntɪti ɒv ɔɪl prəˈdjuːst/
(noun). Số lượng dầu được sản xuất
vocab
Initially
/ɪˈnɪʃəli/
(adv). Ban đầu
vocab
Witnessed increases
/ˈwɪtnɪst ˈɪnkriːsɪz/
(verb). Tăng lên
vocab
Shoot up to 50 000
/ʃuːt ʌp tuː 50 000/
(verb). Tăng nhanh lên tới 50,000
vocab
Experience growth in its oil production
/ɪksˈpɪərɪəns grəʊθ ɪn ɪts ɔɪl prəˈdʌkʃən/
(verb). Có sự tăng trưởng trong sản lượng dầu của nó
vocab
Its increased output
/ɪts ɪnˈkriːst ˈaʊtpʊt/
(noun). Sản lượng dầu tăng lên (nghĩa trong bài)
vocab
Incremental
/ˌɪnkrɪˈmɛnt(ə)l/
(adj). Đèu đặn, từng chút
vocab
Fluctuate
/ˈflʌktjʊeɪt/
(verb). Dao động
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

If A increases significantly from only 10% to 60%, we can say that A

to 60%

 

If A increases little by little, bit by bit, we can say that A increases

 

If A rises and falls successively and follows no general trend, A is

 

If A shows increases, we can either say that A

or

💡 Gợi ý

incrementally

fluctuating

experiences growth

shoots up

witnesses increases

Exercise 2:

Bảng số liệu cho thông tin về lượng dầu sản xuất hàng ngày ở 4 quốc gia từ năm 2000 tới năm 2004.

=> The table gives information on

in four countries from 2000 to 2004.

 

Theo xu hướng chung, những bạn nữ vị thành niên thường thích nghe nhạc Kpop.

=> As a

, teenage girls like to listen to Kpop music.

 

Mỹ là nước sản xuất dầu nhiều nhất.

=> USA is the

.

 

Anh ấy đã thể hiện tốt hơn rất nhiều so với những gì mà chúng tôi mong đợi ban đầu.

=> He performed much better than what we

expected.

 

Sản lượng gỗ tăng ở Bắc Mỹ thật đáng kinh ngạc.

=> The

in North America is remarkable.

💡 Gợi ý

general trend

initially

quotidian oil production

increased timber output

leading producer of oil

Đề thi viết nổi bật tháng 6/2018 kèm lời giải.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table below shows daily oil production in 4 countries from 2000 to 2004." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background