Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/03/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 02/03/2023: The table below shows the production of milk annually in four countries in 1990, 2000 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/03/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Đặc điểm nổi bật (comparison): Netherlands and Australia có sản lượng sữa cao nhất.

 • Xu hướng chung (trend): tất cả tăng ngoại trừ Australia.

Body 1: DOL mô tả số liệu sữa được sản xuất ở Australia và Netherlands.

Cách group data: nhóm 2 quốc gia cao nhất (Australia và Netherlands)

Body 2: DOL mô tả số liệu sữa được sản xuất ở Tanzania và Guatemala.

Cách group data: nhóm 2 quốc gia thấp hơn (Tanzania và Guatemala)

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
In 1990, Netherlands and Australia had the highest.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In 2010, Australia decreased while other countries increased.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The Netherlands and Australia
Idea 1
In 1990, Netherlands = Australia: 11.262 million and 11.246 million.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In 2000, the Netherlands and Australia increased.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
In 2010, the Netherlands increased to 11,466,000 liters; Australia declined to 9,165,000 liters.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Tanzania and Guatemala
Idea 1
In 1990, Tanzania (87,000 liters) and Guatemala (26,000 liters).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In 2010: a significant surge with Tanzania (155,000 liters) and Guatemala (84,000 liters).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The table illustrates the yearly production of milk in the Netherlands, Australia, Tanzania, and Guatemala in 1990, 2000 and 2010.

Overall, in 1990, Netherlands and Australia had the highest milk

output
with almost
identical
volumes. In 2010, however, Australia was the only country
witnessing
a downward trend
while other countries increased.

Considering the Netherlands and Australia, the two leading countries in 1990, milk production in these nations began at almost the same level (11.262 million and 11.246 million). In the decade that followed, the populations of both countries decreased by around 100,000. In 2010, the Netherlands

regained
first place by increasing to 11,466,000 liters, while Australia continued to decline further to 9,165,000 liters.

In contrast
, Tanzania and Guatemala started with much lower milk production figures in 1990, with 87,000 liters and 26,000 liters,
respectively
. However, over the next twenty years, both countries experienced
a significant surge
in milk production, with Tanzania nearly doubling its production to 155,000 liters, and Guatemala almost tripling its production to 84,000 liters.

(167 words)

📚 Vocabulary

output
/ˈaʊtpʊt/
(noun). kết quả
vocab
identical
/aɪˈdɛntɪkəl/
(adj). giống hệt
vocab
witnessing
/ˈwɪtnɪs/
(verb). chứng kiến
vocab
a downward trend
/ə ˈdaʊnwəd trɛnd/
(noun). một xu hướng giảm
vocab
regained
/rɪˈɡeɪnd/
(verb). lấy lại
vocab
in contrast
/ɪn ˈkɒntrɑːst/
(preposition). ngược lại
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). lần lượt
vocab
a significant surge
/ə sɪɡˈnɪfɪkənt sɜːʤ/
(noun). một sự gia tăng đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Kết quả sản xuất tăng 8 phần trăm.

--> Manufacturing

has increased by 8 per cent.

 

2 Trang phục của cô ấy giống hệt với của tôi.

--> Her dress is almost

to mine.

 

3 Cô đã bị sốc bởi những cảnh bạo lực mà cô đã chứng kiến.

--> She was shocked by the violent scenes she had

.

 

4 Thị trường chứng khoán đã trải qua một xu hướng giảm trong tuần trước.

--> The stock market experienced

last week.

💡 Gợi ý

output

a downward trend

identical

witnessed

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

lấy lại

02.

ngược lại

03.

lần lượt

04.

một sự gia tăng đáng kể

Học từ vựng và bài tập áp dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 02/03/2023 nhé!

Tổng hợp đề thi viết task 1 tháng 03/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The table below shows the production of milk annually in four countries in 1990, 2000 and 2010, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Cấu trúc tương phản (contrast):

- S V while S V.

Ví dụ: Australia was the only country witnessing a downward trend while other countries increased.

2. Các cụm từ chuyển tiếp (transitional phrases):

- Considering N, S V.

- In the decade that followed, S V

- In contrast, S V.

3. Phân biệt "by" và "to" khi nói về tăng/giảm:

- Increase/decrease by + [số a]: tăng/giảm một lượng a

- Increase/decrease to + [số a]: tăng/giảm tới a

Ví dụ: Nếu trong ví bạn có 10.000 VND.

- increase by 15.000 VND = bạn có 25.000 VND (tăng 15.000 VND)

- increase to 15.000 VND = bạn có 15.000 VND (tăng 5.000 VND)

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background