Social media replace face-to-face interaction

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 Sample ngày 02/10/2020 chủ đề đời sống (lifestyle): The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu hai ý kiến (view) và đưa ra ý kiến của mình.

 • Thân bài:

- Body 1: DOL sẽ trình bày những lợi ích của việc tương tác trực tuyến thay vì trực tiếp

- Body 2: DOL sẽ trình bày những bất lợi của việc tương tác trực tuyến thay vì trực tiếp

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là quảng cáo có cả ưu điểm và hạn chế

Insert Statement here...
This trend plays a pivotal role in keeping in contact and widening a person's social network; however, I am of the opinion that its drawbacks outweigh those aforementioned advantages.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The replacement of face-to-face interaction with social media is beneficial
Idea 1
the use of social media allows people to connect to their beloved at ease regardless of geographical location
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: the application Facebook or Twitter has enabled students studying abroad to contact their family members
Idea 2
Ample opportunities to make friends with other individuals across the globe
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Having international peers is becoming more common
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
I deem the downsides of the substitution of in-person interaction with online tools more disadvantageous
Idea 1
Reduce the quality of interpersonal relationships
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • people have a tendency to use text or show no desire in face-to-face interactions => addiction to screens has been an alarming issue
Idea 2
Poses the threat of losing personal information
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • it is compulsory for individuals to register by providing personal data to become users of these platforms => this source of information could be used for evil purposes

📝 Bài mẫu

The advancement of technology has profoundly initiated

online interaction
among individuals via
the widespread use of social platforms
. This trend plays a pivotal role in keeping in contact and widening a person's social network; however, I am of the opinion that its drawbacks outweigh those aforementioned advantages.

On the one hand, the replacement of face-to-face interaction with social media is beneficial in terms of

getting in touch with acquaintances
as well as
broadening personal networks
. First of all, it is undeniable that the use of social media allows people to connect to their beloved at ease regardless of
geographical location
. For example, the application Facebook or Twitter has enabled students studying abroad to contact their family members easily
on a daily basis
. Furthermore, the proliferation of these online platforms provides people with
ample opportunities
to make friends with other individuals across the globe. Having international peers is becoming more common as these social sites equip their users with features to find and form friendships with others from other countries.

However, I deem the downsides of the substitution of in-person interaction with online tools more disadvantageous. To begin with, it goes without saying that the use of social media would potentially

reduce the quality of interpersonal relationships
. People have a tendency to use text or
show no desire in face-to-face interactions
; also, the
addiction to screens
has been an alarming issue that needs to be addressed. This phenomenon is detrimental as gradually people’s capability of being flexible and creative in using verbal means of communication would significantly be reduced. Besides, the use of social media
poses the threat of losing personal information
. Obviously, it is compulsory for individuals to register by providing personal data to become users of these platforms, this source of information could be used for evil purposes such as blackmailing or kidnapping.

In conclusion, despite the potential of maintaining contact as well as widening social network of social media, I am in consummate accord with the idea that the replacement of these sites with in-person interaction does more harm than good in terms of interpersonal relationships as well as personal information.

(359 words)

📚 Vocabulary

online interaction
/ˈɒnˌlaɪn ˌɪntərˈækʃən/
(noun). tương tác trực tuyến
vocab
the widespread use of social platforms
/ðə ˈwaɪdsprɛd juːz ɒv ˈsəʊʃəl ˈplætfɔːmz/
(noun). việc sử dụng rộng rãi các nền tảng xã hội
vocab
to get in touch with acquaintances
/tuː gɛt ɪn tʌʧ wɪð əˈkweɪntənsɪz/
(verb). liên lạc với những người quen
vocab
to broaden personal networks
/tuː ˈbrɔːdn ˈpɜːsnl ˈnɛtwɜːks/
(verb). mở rộng mạng lưới cá nhân
vocab
geographical location
/ʤɪəˈgræfɪkəl ləʊˈkeɪʃən/
(noun). vị trí địa lý
vocab
on a daily basis
/ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs/
(adv). hàng ngày
vocab
ample opportunities
/ˈæmpl ˌɒpəˈtjuːnɪtiz/
(noun). cơ hội phong phú
vocab
to reduce the quality of interpersonal relationships
/tuː rɪˈdjuːs ðə ˈkwɒlɪti ɒv ˌɪntəˈpɜːsən(ə)l rɪˈleɪʃənʃɪps/
(verb). giảm chất lượng của các mối quan hệ giữa các cá nhân
vocab
to show no desire in face-to-face interactions
/tuː ʃəʊ nəʊ dɪˈzaɪər ɪn feɪs-tuː-feɪs ˌɪntərˈækʃənz/
(verb). không thể hiện mong muốn trong các tương tác mặt đối mặt
vocab
addiction to screens
/əˈdɪkʃ(ə)n tuː skriːnz/
(noun). dán mắt vào màn hình
vocab
to pose the threat of losing personal information
/tuː pəʊz ðə θrɛt ɒv ˈluːzɪŋ ˈpɜːsnl ˌɪnfəˈmeɪʃən/
(verb). đe dọa mất thông tin cá nhân
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ để điền vào ô trống.

1 Tương tác trực tuyến vừa có lợi vừa có hại.

=>

can be both rewarding and challenging.

 

2 Sự tiến bộ của công nghệ đã khởi xướng sự tương tác trực tuyến giữa các cá nhân thông qua việc sử dụng rộng rãi các nền tảng xã hội.

=>

has profoundly initiated online interaction among individuals via the widespread use of social platforms.

 

3 Việc thay thế tương tác trực tiếp bằng phương tiện truyền thông xã hội có lợi về mặt liên lạc với người quen.

=> The replacement of face-to-face interaction with social media is beneficial in terms of

.

 

4 Mục tiêu của trao đổi nhân viên là mở rộng mạng lưới quan hệ cá nhân và tăng cơ hội tham gia vào các hoạt động nghiên cứu chung.

=> The target of the staff exchanges is to

and increase the opportunity to engage in joint research activities.

💡 Gợi ý

getting in touch with acquaintances

the advancement of technology

online interaction

broaden personal networks

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ để điền vào ô trống.

01.

Các mối quan hệ giữa các cá nhân

02.

Dán mắt vào màn hình

03.

Đe dọa mất thông tin cá nhân

04.

Vị trí địa lý

Tổng hợp đề thi Task 2 Writing tháng 10/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 . Sau sample "The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages - Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background