Do the benefits of teaching children grow veggies & raise cattle outweigh the drawbacks? - IELTS Writing

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết về quan điểm của mình

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ chỉ ra những lợi ích của việc này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đưa ra những bất lợi, hạn chế

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết các ưu điểm có ý nghĩa lớn hơn các nhược điểm

Insert Statement here...
Primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Have an appreciation for farmers and gardeners
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many kids never know how their vegetables and meat are produced → learn about it → appreciate farmers → support local produce
Idea 2
Can grow their own vegetables or raise pets
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have vegetables to eat when supplies are scarce (during COVID), have pets to befriend → relaxing for the mind
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Few students can apply this knowledge
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Students in urban areas → never have a chance to raise a livestock, most cannot have pets → cannot apply this knowledge → soon forget it → waste time
Idea 2
Create more stress for students
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children are already under multiple stress → should not burden them more (example: no one cares about home economics) → if taught, no grading scale

📝 Bài mẫu

Many schools worldwide have proposed to include a new,

mandatory course
in which students learn how to grow vegetables and raise animals. Although there are some drawbacks that schools should consider, I believe this idea is generally beneficial.

There are many direct and indirect advantages to learning about these topics. Firstly, children can develop an appreciation for farmers after this course. Many children, especially ones living in cities, never know where and how their vegetables and meat are produced. After knowing the amount of work and care put into making their food, they can appreciate and support

local produce
more. Secondly, this course can prepare them for growing vegetables at home. This skill will become important should they find themselves in a time when supplies are
scarce
, like during the COVID lockdown.

However, that is not to say that this proposal is without disadvantages. Firstly, there is a chance that few students will ever

incorporate this knowledge into their daily lives
. With students living in urban areas, most will never
raise livestock
, while many living in apartments cannot have pets. Learning about raising livestock in detail will not be helpful for them. Secondly, this course can add more stress to students. High school kids are already under pressure to perform well in their exams, thus schools should not burden them more. Students’
objection
to the
home economics
subject is a sufficient example to illustrate this point.

In conclusion, I believe the advantages of learning about how to grow vegetables and how livestock and other animals are raised far outweigh the disadvantages.

(261 words)

📚 Vocabulary

A mandatory course
/ə ˈmændəˌtɔri kɔrs/
(noun). Một khóa học bắt buộc
vocab
To develop an appreciation for somebody/something
/tu dɪˈvɛləp ən əˌpriʃiˈeɪʃən fɔr ˈsʌmˌbɑdi/ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Hình thành một sự cảm kích, biết ơn đến với ai đó/điều gì đó
The amount of work and care put into something
/ði əˈmaʊnt ʌv wɜrk ænd kɛr pʊt ˈɪntu ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Lượng công sức và tâm huyết đổ vào một việc gì đó
vocab
Local produce
/ˈloʊkəl ˈproʊdus/
(noun). Nông sản địa phương
vocab
To prepare somebody for something
/tu priˈpɛr ˈsʌmˌbɑdi fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Giúp ai đó sẵn sàng cho một việc gì đó
vocab
To be scarce
/tu bi skɛrs/
(adj). Khan hiếm
vocab
To incorporate a knowledge into one's daily lives
/tu ɪnˈkɔrpərɪt ə ˈnɑləʤ ˈɪntu wʌnz ˈdeɪli lɪvz/
(verb). Áp dụng kiến thức vào cuộc sống hằng ngày
vocab
To raise livestock
/tu reɪz ˈlaɪvˌstɑk/
(verb). Chăn nuôi gia súc gia cầm
vocab
To learn about something in detail
/tu lɜrn əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ ɪn dɪˈteɪl/
(verb). Học về một cái gì đó một cách kĩ lưỡng, chi tiết
Objection
/əbˈʤɛkʃən/
(noun). Sự phản đối
vocab
Home economics
/hoʊm ˌɛkəˈnɑmɪks/
(noun). Môn kinh tế thường thức gia đình
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample Answer nhé!

Exercise 1:

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một khóa học bắt buộc -

01.

 

Nông sản địa phương -

02.

 

Khan hiếm -

03.

 

Sự phản đối -

04.

 

Môn kinh tế thường thức gia đình -

05.

 

Chăn nuôi gia súc gia cầm -

06.

Exercise 2:

Nhờ vào lớp học thử rượu, bây giờ cô ấy đã bắt đầu hình thành một sự cảm kích với các loại rượu ngon.

=> Thanks to the wine-tasting class, she has now

fine wine.

 

Lượng công sức và tâm huyết cô ấy đổ vào món quà sinh nhật của bạn là rất lớn, đáng lẽ bạn không nên nhận nó một cách hững hờ như vậy.

=> The amount of work and care she

your birthday gift is enormous, you shouldn't have received it with such aloofness.

 

Cô ấy đang giúp con chuẩn bị đi học.

=> She is

school.

 

Ngoài những phép tính căn bản thì nhiều học sinh thấy rất khó để có thể áp dụng được những kiến thức chúng đã học được trong môn toán vào cuộc sống hằng ngày.

=> Other than basic calculations, many students find it hard to

their daily lives.

 

Cô ấy học nấu ăn từ mẹ mình một cách cực kì kĩ lưỡng.

=> She learned how to cook from her mom

.

💡 Gợi ý

incorporate what they have learned in math into

developed an appreciation for

in great detail

put into

preparing her son for

Cùng theo dõi những bài viết mẫu IELTS Task 2 chất lượng của Dol nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "It is sometimes suggested that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals.Do you think that the advantages of this outweigh the disadvantages?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background