Traveling to another nation is a must to learn its language & customs. Agree/disagree?

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 07/01/2022 chủ đề giáo dục (education): Some think that students must travel to another country in order to learn its language and customs. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Trong trường hợp này DOL chỉ đồng ý một phần nên sẽ trình bày như sau

 • Thân bài:

  • Body 1: Đâu tiên DOL sẽ đưa ra những ưu điểm của việc đi sang quốc gia khác để học ngôn ngữ của họ

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ trình bày những lý do không cần đi sang quốc gia khác vẫn học được ngôn ngữ

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên

Insert Statement here...
I partially agree with this opinion
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Going to a country allows individuals to submerge themselves in that culture
Idea 1
Although the internet is a useful tool, the subtlety of human interactions might not be conveyed through online pictures and videos alone
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Immigrants in other countries might also not speak the same version of the language from their host country.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, in the textbook version of a language → very different to how normal people speak, with slang words and other cultural references.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Possible to read about languages and cultures through the internet or talking to people from a certain country
Idea 1
The ease of access to information today mediated by the internet → possible for individuals to learn about another country’s history and language through sitting at home.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
People would be able to find immigrants from the country whose language they are trying to learn.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, polyglots such as Tim Doner being able to speak as many as twenty languages through speaking to people around the US.

📝 Bài mẫu

Some people believe that in order for students to learn a new language or culture, they must move to another country. I partially agree with this opinion, since although I believe that going to a country allows individuals to

submerge themselves in that culture
, it is still possible to read about languages and cultures through the internet or talking to people from a certain country.

It could be said that given

the ease of access to information
today mediated by the internet, it is actually possible for individuals to learn about another country’s history and language purely through sitting at home. Furthermore, given
the interconnected nature of today’s countries
, it is likely that people would be able to find immigrants from the country whose language they are trying to learn. For instance, there have been many cases of
polyglots
such as Tim Doner being able to speak as many as twenty languages purely through speaking to people around the US.

However, it might also be contended that to fully understand the richness and nuances of a country’s language and culture, it would be worthwhile to travel to that country. This is because although the internet is a useful tool, the

subtlety of human interactions
might not be conveyed through online pictures and videos alone. Furthermore, immigrants in other countries might also not
speak the same version of the language
from their host country. For instance, it is often the case that the
textbook version of a language
, which one might be able to learn from the internet, is very different to how normal people speak, with
slang words and other cultural references
. Therefore, to appreciate the latter, a change of location is warranted.

Overall, therefore, I argue that while it is possible to learn a language and

customs
to an adequate amount, to fully appreciate and deeply understand, students should travel to the country they are trying to examine.

(319 words)

📚 Vocabulary

Cùng học thêm một số từ vựng hay từ bài mẫu Writing Task 2 nhé.

Submerge themselves in that culture
/səbˈmɜːʤ ðəmˈsɛlvz ɪn ðæt ˈkʌlʧə/
(verb). Để bản thân đắm chìm vào văn hóa đó
vocab
Read about languages and cultures through the internet
/riːd əˈbaʊt ˈlæŋgwɪʤɪz ænd ˈkʌlʧə θruː ði ˈɪntəˌnɛt/
(verb). Đọc về các ngôn ngữ và văn hóa thông qua mạng Internet
vocab
The ease of access to information
/ði iːz ɒv ˈæksɛs tuː ˌɪnfəˈmeɪʃən/
(noun). Sự truy cập dễ dàng vào thông tin
vocab
Interconnected nature of today’s countries
/ˌɪntə(ː)kəˈnɛktɪd ˈneɪʧər ɒv təˈdeɪz ˈkʌntriz/
(noun). Tính chất liên kết giữa các quốc gia ngày nay
Immigrants
/ˈɪmɪgrənts/
(noun). Người nhập cư
vocab
Polyglots
/ˌpɑˌliglɑts/
(noun). Người nói được nhiều thứ tiếng
vocab
Fully understand the richness and nuances of a country’s language
/ˈfʊli ˌʌndəˈstænd ðə ˈrɪʧnɪs ænd nju(ː)ˈɑːnsɪz ɒv ə ˈkʌntriz ˈlæŋgwɪʤ/
(verb). Hiểu rõ sự phong phú và các sắc thái của ngôn ngữ một nước
Subtlety of human interactions
/ˈsʌtlti ɒv ˈhjuːmən ˌɪntərˈækʃənz/
(noun). Sự tinh tế trong tương tác của con người
vocab
Speak the same version of the language
/spiːk ðə seɪm ˈvɜːʃən ɒv ðə ˈlæŋgwɪʤ/
(verb). Nói phiên bản tương tự của ngôn ngữ
Textbook version of a language
/ˈtɛkstbʊk ˈvɜːʃən ɒv ə ˈlæŋgwɪʤ/
(noun). Phiên bản trên sách vở của một ngôn ngữ
Slang words and other cultural references
/slæŋ wɜːdz ænd ˈʌðə ˈkʌlʧərəl ˈrɛfrənsɪz/
(noun). Các tiếng lóng và nét đặc trưng văn hóa
Custom
/ˈkʌstəm/
(noun). Phong tục
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

 

Người nhập cư -

01.

 

Người nói được nhiều thứ tiếng -

02.

 

Phong tục -

03.

 

Sự tinh tế trong tương tác của con người -

04.

 

Các tiếng lóng -

05.

 

Các nét đặc trưng văn hóa -

06.

 

Sự truy cập dễ dàng vào thông tin -

07.

 

Tính chất liên kết giữa các quốc gia ngày nay -

08.

 

Phiên bản trên sách vở của một ngôn ngữ -

09.

Exercise 2

Để hiểu rõ văn hóa của một quốc gia, bạn nên tới quốc gia đó và để bản thân đắm chìm vào văn hóa đó.

=> To fully understand the culture of a country, you should travel to the country and

.

 

Đi tới quốc gia có ngôn ngữ mà bạn đang học là không cần thiết vì bạn vẫn có thể đọc về ngôn ngữ và văn hóa nước đó thông qua mạng Internet.

=> Travelling to the country whose language you are learning is not necessary since it's still possible to

.

 

Để hiểu rõ sự phong phú và các sắc thái của ngôn ngữ một nước thì cũng đáng để ta đi tới đó một chuyến.

=> To

, it would be worthwhile to travel to that country.

 

Những người nhập cư ở các quốc gia khác cũng không nói phiên bản tương tự của ngôn ngữ ở nước chủ nhà của họ.

=> Immigrants in other countries might also not

from their host country.

💡 Gợi ý

read about languages and cultures through the internet

speak the same version of the language

fully understand the richness and nuances of a country’s language and culture

submerge yourselves in that culture

Tổng hợp đề thi task 2 hay nhất tháng 10/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some think that students must travel to another country in order to learn its language and customs. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background