How does increased longevity affect people and society? How to solve?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 Sample ngày 30/10/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): How does increased longevity affect people and society? How to solve? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì đây là dạng 2-part question, DOL sẽ dùng đoạn body đầu để trả lời câu hỏi thứ nhất - đó là Effects

  • Body 2: Tiếp đến, ở đoạn này DOL sẽ trả lời câu hỏi thứ về - về Solutions

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ một lần nữa làm rõ lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This is causing some adverse effects on both individuals and society. Luckily, there are some ways to tackle this problem.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Effects
Idea 1
Individual will feel left out and bored
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: have too much time to spend and they are still physically healthy → become restless
Idea 2
Society will miss out on experienced workers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For examples: having professors retiring too soon is wasting human resources as they are experienced and knowledgeable
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Gradually increase the retirement age
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: currently government is doing this
Idea 2
Create jobs that are not physically demanding for retired people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: advisors or motivational speaker

📝 Bài mẫu

With the advancement of healthcare, people now live way long after their retirement age. This means that laborers are retiring too soon these days, causing some adverse effects on both individuals and society. Luckily, there are some ways to tackle this problem.

Retiring when one is still

physically and mentally sound
means that one is
prone to negative feelings
after retirement. For example, especially when they are the
key member of the staff
, people usually
feel left out or being redundant
when they retire while still having the ability to contribute. Society would also experience a loss from having people retire when people are still capable of doing their jobs. For example, in industries where experiences are more valuable than qualifications, like in
academia
, having a professor retire when he or she can still teach is a waste of major
human resource
, as he or she is the most capable person for teaching.

However, the government and businesses can and have carried multiple solutions to lessen the effects of this issue. The first measure is

gradually lifting the retirement age
. The government is implementing this solution by increasing the retirement age by a few months every year. This can ensure that people retire when they are no longer fit for the job. A second solution is to offer positions that do not
require constant time or physical effort
to retired people. For example, many companies still offer retired employees the
advisor
position. Other retired employees from famous companies still find themselves giving motivational speeches to college students or fresh graduates as a way to become
engaged after retirement
.

In conclusion, having people retire when they are still capable is causing pressure to those individuals and society. However, there are many solutions to this problem that governments can adopt.

(298 words)

📚 Vocabulary

To be physically and mentally sound
/tu bi ˈfɪzɪkəli ænd ˈmɛntəli saʊnd/
(). Khỏe mạnh về mặt thể chất và tinh thần
vocab
To be prone to negative feelings
/tu bi proʊn tu ˈnɛgətɪv ˈfilɪŋz/
(adj). Dễ phát sinh cảm xúc tiêu cực
vocab
Key member of the staff
/ki ˈmɛmbər ʌv ðə stæf/
(noun). Nhân viên chủ chốt
vocab
To feel left out or being redundant
/tu fil lɛft aʊt ɔr ˈbiɪŋ rɪˈdʌndənt/
(verb). Cảm thấy bị xa lánh hoặc thừa thãi
vocab
Academia
/ˌækəˈdimiə/
(noun). Giới học thuật
vocab
Human resource
/ˈhjumən ˈrisɔrs/
(noun). Nguồn nhân lực
vocab
To lessen the effect of something
/tu ˈlɛsən ði ɪˈfɛkt ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Giảm thiểu tác động của một vấn đề nào đó
vocab
Gradually lifting the retirement age
/ˈgræʤuəli ˈlɪftɪŋ ðə rɪˈtaɪərmənt eɪʤ/
(verb). Dần dần tăng tuổi nghỉ hưu
vocab
To be fit for something
/tu bi fɪt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Có khả năng phù hợp với công việc nào đó
vocab
To require constant time or physical efforts
/tu ˌriˈkwaɪər ˈkɑnstənt taɪm ɔr ˈfɪzɪkəl ˈɛfərts/
(verb). Đòi hỏi nhiều nỗ lực về thời gian và thể lực
vocab
Advisor
/ædˈvaɪzər /
(noun). Vị trí cố vấn
vocab
To give motivational speeches
/tu gɪv ˌmoʊtəˈveɪʃənəl ˈspiʧəz/
(verb). Phát biểu truyền cảm hứng
vocab
To be engaged after retirement
/tu bi ɛnˈgeɪʤd ˈæftər rɪˈtaɪərmənt/
(adj). Vẫn có các đóng góp cho xã hội sau khi nghỉ hưu

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

 1. Despite the recent misfortunes, John remains

  .

 2. Staying at home for too long has made her very

  .

 3. He felt 

  since he has literally made no contribution to the team.

 4. The manager was absolutely content with the candidate whom he interviewed. He believes the candidate was 

  the position.

 5. My parents have taken part in many social activities these days. I'm happy that they remain

  after their retirement.

💡 Gợi ý

engaged

prone to negative feelings

fit for

physically and mentally sound

redundant

Exercise 2

Điền vào chỗ trống với các từ vựng phù hợp trong danh sách từ vựng phía trên nhé!

 

CEO cảm thấy rất buồn khi cô ấy nghỉ việc vì cô ấy là một nhân viên chủ chốt của công ty. => The CEO felt really sad when she left the company since she was a

01.
.

 

Cô ấy thấy thế giới kinh doanh rất khác với môi trường học thuật. => She found the business world very different from

02.
.

 

Để một vị giáo sư về hưu khi ông ấy hoặc bà ấy vẫn có thể dạy mà một sự lãng phí về nguồn nhân lực. => Having a professor retire when he or she can still teach is a waste of major

03.
.

 

Họ đã được khuyên phải uống nhiều nước nhằm giảm bớt tác động của chất độc. => They are advised to drink a lot of water to

04.
the effect of the poison.

 

Nhà nước đang dần tăng tuổi nghỉ hưu nhằm giúp những người lớn tuổi cảm thấy rằng họ vẫn có thể đống góp cho xã hội. => The government is gradually lifting the

05.
to help older people feel like they could still contribute to society.

 

Làm mẹ trẻ sơ sinh là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực về thời gian và công sức. => Being a mother to a small baby is a job that constant time or

06.
.

 

Sau nhiều năm làm CEO, cô ấy đã lùi bước về vị trí cố vấn chiến thuật cho công ty. => After many years of being CEO, she stepped back to be the strategy

07.
for the company.

 

Năm nay thầy hiệu trưởng đã có một bài phát biểu truyền cảm hứng qua Zoom với hy vọng có thể giúp học sinh có thêm động lực để học ở nhà. => This year, the principle

08.
via Zoom in hope of helping students to feel motivated to study from home.

Theo dõi thêm các bài viết mẫu IELTS Task 2 tại chuyên mục IELTS Writing Sample Essays của Dol nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Nowadays people live longer after they retire. How does this affect individuals and society? What can be done about this?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems - Causes - Solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background