Luck plays a key role in one's achievement. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Vì DOL hoàn toàn phản đối quan điểm trên đề bài nên sẽ trình bày thân bài như sau.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đưa ra lý do phản đối đầu tiên

  • Body 2: Đưa ra lý do phản đối thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
I strongly oppose this statement for various reasons.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree 1 - this belief has no foundation
Idea 1
Even natural talent needs hard work to shine
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people think natural talent is why people succeed → there is only so much that natural talent can get you → most still need hard work to sharpen their hard work → many kids are bright when young but fail college entrance exams
Idea 2
Connections are not made with luck but efforts
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Others think due to luck you meet new connections → connections can only be maintained if you are a genuine person and put efforts into communicating
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree 2 - even if luck plays a role, having this belief is dangerous
Idea 1
People have this belief → tend to beat themselves up or procrastinate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Believing that luck is everything → blame themselves since they are not destined for success or procrastinate because they think luck will ultimately help them
Idea 2
People have this belief → distrustful of others or downplay their successes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • When people success → think that they rely on luck or natural talent or good background

📝 Bài mẫu

There is

an ongoing debate
about whether a person is successful or not
has everything to do with luck
. I strongly oppose this statement for various reasons.

Firstly, this belief is not entirely accurate in multiple ways. Many people believe that

natural talent
, which is a form of luck, that makes a person successful. However, there is only so much that
innate talent
can do for you if hard work is not present. For example,
students who are extremely bright kids
score poorly on the
college entrance exam
or do not contribute to anything significant in their careers. Moreover, many people think luck plays a role in helping people build their connections. However, I believe that partnerships and opportunities come only to those who genuinely
put effort into maintaining that connection
or grasping that opportunity. For example, there are multiple encounters that a person has in their lives, but to turn those encounters into personal relationships depends on one’s communication skills.

Secondly, even if luck does play a part in one’s success, believing that success relates to it can be dangerous. People who have this mindset tend to beat themselves up all the time or

procrastinate in accomplishing their goals
. Because they think everything correlates with luck, they will blame themselves for not being
destined to gain success
or spend time waiting for the perfect moment. Moreover, people who believe in this correlation also
downplay others’ achievements
. For example, many people tend to
disregard others’ hard work or efforts
the moment they find out that those people
come from a rich background
or are
naturally gifted
.

In conclusion, I oppose the statement that whether or not a person can achieve their goals depends on luck. I believe that this statement has no sound foundation to it, and is a dangerous misconception to have.

(303 words)

📚 Vocabulary

Học thêm từ vựng mới thông qua bài Writing Task 2 Sample ở trên.

An ongoing debate
/ən ˈɑnˌgoʊɪŋ dəˈbeɪt/
(noun). Một cuộc tranh luận kéo dài
Has everything to do with luck
/hæz ˈɛvriˌθɪŋ tu du wɪð lʌk/
(verb). Tất cả đều là do may mắn
vocab
Natural talent
/ˈnæʧərəl ˈtælənt/
(noun). Tài năng bẩm sinh
vocab
Innate talent
/ɪˈneɪt ˈtælənt/
(noun). Tài năng bẩm sinh
vocab
Students who are extremely bright as kids
/ˈstudənts hu ɑr ɛkˈstrimli braɪt æz kɪdz/
(noun). Những học sinh mà từ nhỏ đã rất sáng dạ
vocab
College entrance exam
/ˈkɑlɪʤ ˈɛntrəns ɪgˈzæm/
(noun). Kỳ thi đầu vài đại học
vocab
Build connections
/bɪld kəˈnɛkʃənz/
(verb). Hình thành các mối quan hệ
vocab
Put effort into maintaining those connections
/pʊt ˈɛfərt ˈɪntu meɪnˈteɪnɪŋ ðoʊz kəˈnɛkʃənz/
(verb). Nỗ lực trong việc duy trì những mối quan hệ đó
vocab
Procrastinate in accomplishing their goals
/prəˈkræstəˌneɪt ɪn əˈkɑmplɪʃɪŋ ðɛr goʊlz/
(verb). Lời khuyên của bố anh ấy đã góp phần rất nhiều vào sự thành công của anh ấy.
vocab
To be destined to gain success
/tu bi ˈdɛstɪnd tu geɪn səkˈsɛs/
(verb). Có duyên với thành công
Wait for the perfect moment
/weɪt fɔr ðə ˈpɜrˌfɪkt ˈmoʊmənt/
(verb). Chờ đợi thời điểm hoàn hảo
vocab
Downplay others’ achievements
/ˈdaʊnˌpleɪ ˈʌðərz əˈʧivmənts/
(verb). Đánh giá thấp thành công của người khác
Disregard others’ hard work or efforts
/ˌdɪsrɪˈgɑrd ˈʌðərz hɑrd wɜrk ɔr ˈɛfərts/
(verb). Không coi trọng nỗ lực và sự chăm chỉ của người khác
Come from a rich background
/kʌm frʌm ə rɪʧ ˈbækˌgraʊnd/
(verb). Đến từ gia đình khá giả
vocab
Naturally gifted
/ˈnæʧərəli ˈgɪftəd/
(adj). Có tài năng thiên bẩm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một cuộc tranh luận kéo dài -

01.

 

Tài năng bẩm sinh -

02.
/
03.

 

Kỳ thi đầu vài đại học -

04.

 

Có tài năng thiên bẩm - To be

05.

Exercise 2:

Có một cuộc tranh luận kéo dài về việc có phải một người thành công hay không phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố may mắn.

=> There is an ongoing debate about whether a person is successful or not

.

 

Những học sinh mà từ nhỏ đã rất sáng dạ thường học tốt hơn.

=>

tend to have better academic performance.

 

Nhiều người trẻ cứ chăm chăm vào làm việc mà quên rằng phải tạo dựng các mối quan hệ.

=> Many youngsters are so into work that they neglect to

.

 

Tôi tin rằng các mối quan hệ đối tác và cơ hội chỉ đến với những người mà biết nỗ lực gìn giữ những mối quan hệ đó.

=> I believe that partnerships and opportunities come only to those who genuinely

.

 

Là một người đến từ gia đình cực kỳ giàu có nhưng anh ấy lại rất khiêm tốn.

=> He's surprisingly modest for a person who

.

 

Nhiều người thường không coi trọng nỗ lực và sự chăm chỉ của người khác.

=> Many people tend to

others’ hard work or efforts.

 

Sự ganh tị thường dẫn tới việc nhiều người đánh giá thấp thành công của người khác.

=> Jealousy often results in people

.

 

Bạn cần phải chờ tới thời điểm hoàn hảo.

=> It's crucial that you

.

 

Họ sẽ đổ lỗi cho bản thân là họ không có duyên với thành công.

=> They will blame themselves for

.

 

Những người mà có xu hướng trì hoãn trong việc hoàn thành mục tiêu của họ thường ít thành công hơn.

=> Those who have the tendency to

are less likely to succeed.

💡 Gợi ý

build connections

put effort into maintaining those connections

wait for the perfect moment

procrastinate in accomplishing their goals

Students who are extremely bright as kids

disregard

has everything to do with luck

comes from a crazy rich background

downplaying others’ achievements

not being destined to gain success

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Whether or not a person achieves their aims in life is mostly related to luck. To what extent do you agree or disagree" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background