Is traditional news becoming obsolete a positive/negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/07/2021 chủ đề công nghệ (technology): More and more people no longer read newspapers or watch TV programmes to get their news and instead read online. Is this a positive or negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo những Advantages (lợi ích) và Disadvantages (tác hại) của vấn đề và ý kiến của mình

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc đọc tin tức online, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà việc đọc tin tức online có thể mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là việc đọc tin tức online là có lợi, dù vậy, vẫn có một số biện pháp cần được thực thi để ngăn chặn một số tác hại nó có thể mang lại

Insert Statement here...
More and more people no longer read newspapers or watch TV programmes to get their news and instead read online. Despite some of the drawbacks, I still think this is a positive development.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Protect the environment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, reading newspapers would mean cutting down multiple trees and producing ink frequently just for one person's consumption.
Idea 2
Full control
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, if you only rely on one TV program for your daily dose of information, you will miss out on the news not covered for that channel, such as international or entertainment news.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative
Idea 1
Distraction
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, many people go online just for a casual read but then find themselves deeply engaged in a discussion thread, thus wasting their time.
Idea 2
Unverified information
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • News on the Internet is unedited → Many have fallen victim to fake news posted on the Internet.

📝 Bài mẫu

Nowadays, with the advancement of technology, more people are receiving news through online

mediums
instead of traditional means, such as newspapers and TV programs. Despite some of the drawbacks, I still think this is a positive development.

There are some reasons why I think this generally is a positive trend. Firstly, switching from newspapers to an online medium means doing the environment a favor. For example, if a person

consumes
even one newspaper per day, in total, it is still hundreds of
pages of print
a week. Reading newspapers would mean cutting down multiple trees and producing ink frequently just for one person's consumption. Secondly, receiving news through websites or online channels gives you more control as to what content you want to view. For example, if you only rely on one TV program for your
daily dose of information
, you will miss out on the news not covered for that channel, such as international or entertainment news.

However, despite these benefits, there are still some considerations to be made when switching to

an online news outlet
. The first thing is that reading news online can be very distracting due to readers having complete control of the content that he or she reads. For example, many people go online just for a
casual read
but then find themselves
deeply engaged in a discussion thread
, thus wasting their time. Secondly, news on the Internet is unedited, which means that the sources of this type of information can be
unverifiable
. Many have fallen victim to fake news posted on the Internet.

In conclusion, saving the environment and being in control of your content are the two main benefits of the development. However, proper censorship and advertisement control should be in use for the Internet news outlet.

(294 words)

📚 Vocabulary

Medium
/ˈmidiəm/
(noun). Phương thức truyền tải
vocab
Do the environment a favor
/ˈdu ði ɪnˈvaɪrənmənt ə ˈfeɪvər/
(verb). Giúp ích cho môi trường
vocab
Consume
/kənˈsum/
(verb). Tiêu thụ
vocab
Pages of print
/ˈpeɪʤəz ʌv prɪnt/
(noun). Giấy in
vocab
Cut down trees
/ˈkʌt daʊn triz/
(verb). Chặt cây
vocab
Having complete control
/ˈhævɪŋ kəmˈplit kənˈtroʊl/
(verb). Hoàn toàn có được kiểm soát
vocab
Daily dose of information
/ˈdeɪli doʊs ʌv ˌɪnfərˈmeɪʃən/
(noun). Lượng thông tin tiêu thụ hằng ngày
vocab
Distracting
/dɪˈstræktɪŋ/
(adj). Dễ gây xao nhãng
vocab
Online news outlet
/ˈɔnˌlaɪn nuz ˈaʊtˌlɛt/
(verb). Kênh tin tức trực tuyến
vocab
Casual read
/ˈkæʒuəl rid/
(noun). Việc đọc lướt
Deeply engaged in a discussion thread
/ˈdipli ɛnˈgeɪʤd ɪn ə dɪˈskʌʃən θrɛd/
(verb). Bị cuốn vào một diễn đàn thảo luận
Unedited
/əˈnɛdətɪd/
(adj). Chưa qua chỉnh sửa
Unverifiable
/ənˌvɛrɪˈfaɪəbəl/
(adj). Không thể kiểm chứng được
Fall victim to something
/fɔl ˈvɪktəm tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Là nạn nhân của việc gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Bạn có thể giúp ích cho môi trường bằng cách bỏ rác đúng chỗ.

 

=> You can

by putting litter where it belongs.

 

 

2 Sự thịnh hành của tin online có thể đảm bảo rằng lượng giấy in sẽ được sản xuất ít hơn.

 

=> The prevalence of online news can guarantee the decline in the number of

produced.

 

 

3 Các công ty gỗ đang chặt nhiều cây hơn những gì họ được cho phép.

 

=> Logging companies are

than they are allowed to.

 

 

4 Đừng lo! Tôi đang hoàn toàn kiểm soát được tình huống.

 

=> Don't worry! I'm

of the situation.

 

 

5 Tờ New York Times là nơi mà tôi cập nhật thông tin hằng ngày.

 

=> The New York Times is where I

.

 

 

6 Tôi đã vô tình thấy một chủ đề thú vị và đã bị cuốn vào diễn đàn thảo thảo luận của chủ đề đó.

 

=> I came across an interesting subject and

.

 

 

7 Tôi nghĩ là cô ấy đã là nạn nhân của một vụ lừa đảo.

 

=> I think that she

.

💡 Gợi ý

got deeply engaged in the discussion thread

pages of print

cutting down more trees

has fallen victim to a scam

do the environment a favour

get my daily dose of information

having complete control

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Phương thức truyền tải

=>

02.

Tiêu thụ

=>

03.

Dễ gây xao nhãng

=>

04.

Chưa qua chỉnh sửa

=>

05.

Không thể kiểm chứng được

=>

06.

Việc đọc lướt

=>

07.

Kênh tin tức trực tuyến

=> Online

Tham khảo thêm các bài mẫu Writing Task 2 do Dol biên soạn tại trang IELTS Writing Samples Essays.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley13 Sau sample "More and more people no longer read newspapers or watch TV programmes to get their news and instead read online. Is this a positive or negative development?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages and Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background