Why is a declining population in plants and animals happening. How to solve?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/07/2021 chủ đề môi trường (environment): In many countries, the number of animals and plants is declining. Why do you think it is happening? How to solve this issue? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về những nguyên nhân gây ra hiện tượng này

  • Body 2: DOL nói về những giải pháp có thể thực hiện để giải quyết hiện tượng này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL tóm gọn lại các ý chính đã trình bày phía trên

Insert Statement here...
Although there are many reasons for this phenomenon, there are also feasible solutions.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
Deforestation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Leads to a direct loss of natural habitat for wildlife and exposes flora and fauna to the risk of extinction
Idea 2
Climate change
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • World's temperature increases --> Results in wildfires
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Implement stricter policies
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Levy heavier fines illegal loggers --> Discourage them
Idea 2
Encourage large companies to cut down on their carbon footprint
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Switch to eco-friendly energy sources and materials
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: LEGO

📝 Bài mẫu

That there has been a devastating decline of the number of animals and plants the world over has become an alarming fact. Although there are many reasons for this

phenomenon
, there are also
feasible solutions
.

There are two reasons behind this decline. The first of which is

deforestation
. Nowadays, deforestation is
an alarming problem
throughout the world. Trees are cut down to clear space for cow grazing, farming, and wood harvesting. This leads to a direct
loss of natural habitat
for wildlife and
exposes flora and fauna to the risk of extinction
. According to recent estimates of the World Animal Foundation, around 137 species of flora and fauna are lost to deforestation per day. Another reason worth mentioning is climate change. Due to the
greenhouse effect
, the world’s temperature has been rising non-stop, which culminates in the increasing frequency of wildfires that are life threatening to both plants and animals. For instance, in 2020, Brazil’s wildfires wiped out an estimated number of 17 million animals.

While this phenomenon is

catastrophic
, there are a number of feasible solutions to tackle this problem. First, governments should
implement stricter policies
regarding commercial logging. Heavier fines should be levied on illegal loggers and forest ranger forces should have more reinforcements. Such tough measures will discourage illegal timber harvesting operations to a degree. Another solution is to encourage large companies to cut down on their carbon footprint. Corporations the world over can
switch to eco-friendly energy sources and materials
. For example, LEGO is currently building a carbon neutral plant in Binh Duong Province in Vietnam in an effort to
minimize its carbon emissions
.

In conclusion, the increasing disappearance of wildlife and plants can be attributed to climate change and deforestation. However, this problem can be addressed by enforcing stricter laws and regulations on deforestation and encouraging companies to minimize their carbon footprint.

(309 words)

📚 Vocabulary

Cùng học các từ vựng sau đây và ôn luyện thêm từ vựng cùng ngày trong bài mẫu writing task 1 ngày 24/07/2021 nữa nhé.

Phenomenon
/fəˈnɑməˌnɑn/
(noun). Hiện tượng
vocab
Feasible solutions
/ˈfizəbəl səˈluʃənz/
(noun). Những giải pháp có khả năng thực hiện
vocab
Deforestation
/dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/
(noun). Nạn đốn rừng
vocab
An alarming problem
/ən əˈlɑrmɪŋ ˈprɑbləm/
(noun). Vấn đề đáng báo động
vocab
Loss of natural habitat
/lɔs ʌv ˈnæʧərəl ˈhæbəˌtæt/
(noun). Sự mất đi của môi trường sống tự nhiên
vocab
Exposes flora and fauna to the risk of extinction
/ɪkˈspoʊzɪz ˈflɔrə ænd ˈfɔnə tu ðə rɪsk ʌv ɪkˈstɪŋkʃən/
(verb). Khiến cây cối và động vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng
vocab
Greenhouse effect
/ˈgrinˌhaʊs ɪˈfɛkt/
(noun). Hiệu ứng nhà kính
vocab
To be catastrophic
/tu bi ˌkætəˈstrɑfɪk/
(adj). Thảm khốc
vocab
Implement stricter policies regarding commercial logging
/ˈɪmpləmənt ˈstrɪktər ˈpɑləsiz rəˈgɑrdɪŋ kəˈmɜrʃəl ˈlɔgɪŋ/
(verb). Chuyển sang dùng các nguồn năng lượng và nguyên liệu thân thiện với môi trường
vocab
Levy heavier fines on illegal loggers
/ˈlɛvi ˈhɛviər faɪnz ɑn ɪˈligəl ˈlɑgərz/
(verb). Áp đặt những khoản phạt nặng hơn đối với lâm tặc
vocab
Switch to eco-friendly energy sources and materials
/swɪʧ tu ˈikoʊ-ˈfrɛndli ˈɛnərʤi ˈsɔrsəz ænd məˈtɪriəlz/
(verb). Chuyển sang dùng các nguồn năng lượng và nguyên liệu thân thiện với môi trường
vocab
Minimize its carbon emissions
/ˈmɪnəˌmaɪz ɪts ˈkɑrbən ɪˈmɪʃənz/
(verb). Giảm thiếu tối đa lượng khí thải carbon
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Hiện tượng

=>

01.

 

Những giải pháp có khả năng thực hiện

=>

02.
solutions

 

Nạn đốn rừng

=>

03.

 

Vấn đề đáng báo động

=> An

04.
problem

 

Sự mất đi của môi trường sống tự nhiên

=> Loss of

05.

 

Hiệu ứng nhà kính

=>

06.

 

Một tai nạn thảm khốc

=> A

07.
accident

Exercise 2

1 Hoạt động của nhiều nhà máy đã khiến động thực vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

=> Operation of many factories has

 

2 Các chính phủ nên thi hành các chính sách chặt chẽ hơn liên quan đến khai thác thương mại

=> Governments should

regarding commercial logging

 

3 Các khoản phạt nặng hơn nên được áp đặt cho lâm tặc để làm họ nản lòng.

=> Heavier fines should

illegal loggers to discourage them.

 

4 Các tập đoàn trên toàn thế giới có thể chuyển sang các nguồn năng lượng và vật liệu thân thiện với môi trường

=> Corporations the world over can

 

5 Các chính phủ trên thế giới đang chung tay giảm thiểu lượng khí thải carbon.

=> Governments around the world are joining hands to

.

💡 Gợi ý

implement stricter policies

minimize carbon emissions

exposed flora and fauna to the risk of extinction

switch to eco-friendly energy sources and materials

be levied on

Bấm vào trang Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing trên tuhocielts.dolenglish.vn để xem thêm những bài Writing Task 2 mẫu khác.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "In many countries, the number of animals and plants is declining. Why do you think it is happening? How to solve this issue?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-causes-solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background