People do not need to prevent extinction as it is natural. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01/07/2021 chủ đề môi trường (environment): People do not need to prevent extinction as it is natural. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về lý do đầu tiên (con người cũng có trách nhiệm trong việc nhiều động vật bị tuyệt chủng).

 • Body 2: DOL nói về lý do thứ hai (việc ngăn chặn động vật bị tuyệt chủng là rất quan trọng đối với hệ sinh thái của chúng ta).

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, việc săn bắn và phá rừng làm nhiều động vật tuyệt chủng và việc này sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như nền kinh tế của con người. Từ đó, chúng ta phải nhanh chóng hành động để bảo vệ các loài động vật.

Insert Statement here...
From my perspective, I am completely against this notion for a number of reasons.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Humans' responsibility
Idea 1
Mass deforestation to build infrastructure or for timber harvesting has cost wild animals their living habitats => food sources depletion and death
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Example:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Australia's recent wildfires => 100 species closer to extinction
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hunting for horns => the African Black Rhinos became extinct
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Preventing animals from being extinct is critical to our ecosystem
Idea 1
The loss of animal species could disrupt our ecosystem’s balance => the lack of diversity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Potential damage to our economy => For example: the sunflower starfish in Northern California
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

People have different views about whether or not extinction of animal species is a natural phenomenon, and preventing this process is pointless. From my perspective, I am completely against this notion for a number of reasons.

First of all, humans are partly responsible for various disappearances of animal species. While many

wild beasts
went extinct from natural causes
, a greater proportion of species are
on the verge of extinction
or
no longer extant
as a result of human activities. Mass deforestation to build infrastructure or for
timber harvesting
has cost wild animals their living habitats, leading to
food sources depletion
and eventually, death. To illustrate, Australia's recent wildfires have pushed around 100 species closer to extinction. Hunting is another notorious cause for the dwindling of animals’ population as many species such as rhinos or elephants are hunted for their body parts. For example, the African Black Rhinos are no longer in existence for being hunted for their horns.

Another point is that preventing animals from being extinct is critical to our ecosystem. The loss of animal species could

disrupt our ecosystem’s balance
. Since all living organisms’ lives in a habitat are
interrelated
, once a species
succumbs to extinction
, other animals that depend on it will be affected and eventually disappear. This will
lead to the lack of diversity
and can also cause potential damage to our economy. For example, in 2013, the sunflower starfish in Northern California declined in number due to a disease, thus causing its prey - the purple sea urchins to flourish. This sudden
proliferation
has damaged the red urchins’ population and also exhausted a great source of sushi, which resulted in a slump in the area’s economy.

To summarize, the process of animal extinction has been escalated by human activities such as hunting and deforestation. This will

have grave consequences on
both our ecosystem and our economics, thus it is urgent that we take action to protect all animal species.

(323 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi danh sách từ vựng trong bài IELTS Writing Task 2 Sample vừa rồi. Quay lại ôn từ vựng trong bài mẫu cùng ngày IELTS Writing task 1 ngày 01/07/2021 nữa nhé.

Wild beasts
/waɪld biːsts/
(noun). Các loài thú dữ
vocab
To go extinct from natural causes
/tuː gəʊ ɪksˈtɪŋkt frɒm ˈnæʧrəl ˈkɔːzɪz/
(verb). Bị tuyệt chủng vì các nguyên nhân tự nhiên
vocab
To be on the verge of extinction
/tuː biː ɒn ðə vɜːʤ ɒv ɪksˈtɪŋkʃən/
(adj). Sắp tuyệt chủng
vocab
To be no longer extant
/tuː biː nəʊ ˈlɒŋgər ɛksˈtænt/
(adj). Không còn tồn tại
vocab
Timber harvesting
/ˈtɪmbə ˈhɑːvɪstɪŋ/
(noun). Khai thác gỗ
vocab
Food sources depletion
/fuːd ˈsɔːsɪz dɪˈpliːʃən/
(noun). Cạn kiệt nguồn thực phẩm
vocab
To disrupt our ecosystem’s balance
/tuː dɪsˈrʌpt ˈaʊər ˈiːkəʊˌsɪstəmz ˈbæləns/
(verb). Phá vỡ sự cân bằng trong hệ sinh thái của chúng ta
vocab
Interrelated
/ˌɪntərɪˈleɪtɪd/
(adj). Liên quan đến nhau
vocab
To succumb to extinction
/tuː səˈkʌm tuː ɪksˈtɪŋkʃən/
(verb). Không chống lại được sự tuyệt chủng
vocab
To lead to the lack of diversity
/tuː liːd tuː ðə læk ɒv daɪˈvɜːsɪti/
(verb). Dẫn đến sự thiếu đa dạng
vocab
Proliferation
/prəʊˌlɪfəˈreɪʃən/
(noun). Sự phát triển
vocab
To have grave consequences on something
/tuː hæv greɪv ˈkɒnsɪkwənsɪz ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Mang lại hậu quả nghiêm trọng cho một cái gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Con người chịu một phần trách nhiệm cho sự biến mất của các loài động vật.

=> Humans are

various disappearances of animal species.

 

2 Tất cả các sinh vật sống trong một môi trường sống đều liên quan đến nhau.

All living organisms’ lives in a habitat are

.

 

3 Săn bắn là một nguyên nhân phổ biến khác dẫn đến sự suy giảm số lượng động vật.

=> Hunting is another notorious cause for

.

 

4 Một tỷ lệ lớn các loài đang trên bờ vực tuyệt chủng hoặc không còn tồn tại do các hoạt động của con người.

=> A greater proportion of species are on the verge of extinction or

as a result of human activities.

💡 Gợi ý

the dwindling of animals’ population

no longer extant

partly responsible for

interrelated

Exercise 2

QUIZ 1/5

Preventing animals from being extinct is ___________ to our ecosystem.

trivial

0% chọn

critical

0% chọn

unimportant

0% chọn

What does 'food sources depletion' mean?

Phá vỡ sự cân bằng trong hệ sinh thái của chúng ta

=> To ___________ our ecosystem’s balance

Khai thác gỗ

=> ________ harvesting

Once a species succumbs to extinction, other animals that depend on it will be ________ and eventually disappear.

Cùng học từ vựng qua bài mẫu task 2 hay trong tháng 07/2021.

📑 Feedback from teacher

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample It is a natural process for animal species to become extinct (e.g. dinosaur, dodo…) There is no reason why people should try to prevent this from happening. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background