Governments should only help citizens within their nations. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/11/2021 chủ đề chính phủ (government): Governments should focus on people from their own country. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi.

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với quan điểm trên đề bài nên sẽ đưa ra những lập luận ủng hộ cho quan điểm đó

  • Body 2: Tiếp đến, DOL cũng sẽ đưa ý kiến về việc giúp đỡ các nước nghèo để bài viết được đa diện và trọn vẹn.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý đã nêu trên.

Insert Statement here...
I only agree with this view, since while I believe that governments can only effectively and legitimately exercise their power over their own population, it would nonetheless be in their interest to support weaker states.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Supporting theses
Idea 1
Governments are only responsible for their people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They exist to administer the law within a given territory, and should therefore aim to protect their own citizens
Idea 2
Not enough resources + cost inefficient
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Better for their local government to deal with it
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Opposing arguments
Idea 1
Produce goodwill between countries, promote cooperation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • EU, NATO, UN

📝 Bài mẫu

It has been argued in the past that since it is not possible to help the whole of the world’s population, national governments should only

lend their assistance to citizens within their jurisdiction
. I only agree with this view, since while I believe that governments can only effectively and legitimately exercise their power over their own population, it would nonetheless be in their interest to
support weaker states.

It could be said that governments can only effectively

govern in a certain geographical area
. If a population is too large, or if jurisdictions overlap, there could be confusion as to which government’s authority applies. This is why countries today try to
have clearly defined borders
, in order for the government to focus on governing only the people enclosed within it. Further, it would also be
cost-inefficient
for a government to help other people across their borders - the job might better be left for their national government, who is
more attuned to the needs and demands of the citizens
.

Nonetheless, it might conversely be argued that some richer countries should still have some responsibility to assist poorer and weaker governments who cannot govern themselves. This could

produce goodwill between countries
and promote international cooperation. Furthermore, by helping countries that cannot effectively govern, this reduces the possibility that there will be
refugees
as a result of
political instability
or war. For instance, the reason why aid is given to developing countries in South America by the United States is to make the countries more stable and to
reduce immigration
into the latter country.

Overall, I argue that it is true that in most cases, governments should only focus on its people since spreading its resources to other nations would be ineffective and wasteful, it should be said that it can sometimes be in their interest to support those from other countries in order to ensure cooperation and stability.

(316 words)

📚 Vocabulary

Lend their assistance to citizens within their jurisdiction
/lɛnd ðeər əˈsɪstəns tuː ˈsɪtɪznz wɪˈðɪn ðeə ˌʤʊərɪsˈdɪkʃən/
(verb). Giúp đỡ những cư dân mà trong quyền điều hành của họ
Support weaker states
/səˈpɔːt ˈwiːkə steɪts/
(verb). Những nhà nước yếu hơn
vocab
Govern in a certain geographical area
/ˈgʌvən ɪn ə ˈsɜːtn ʤɪəˈgræfɪkəl ˈeərɪə/
(verb). Quản lý ở một khu vực địa lý nhất định
Have clearly defined borders
/hæv ˈklɪəli dɪˈfaɪnd ˈbɔːdəz/
(verb). Có ranh giới rõ ràng
vocab
Cost-inefficient
/kɒst-ˌɪnɪˈfɪʃənt/
(adj). Tốn kém chi phí
vocab
To be more attuned to the needs and demands of the citizens
/tuː biː mɔːr əˈtjuːnd tuː ðə niːdz ænd dɪˈmɑːndz ɒv ðə ˈsɪtɪznz/
(adj). Hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu của người dân hơn
Produce goodwill between countries
/ˈprɒdjuːs ˈgʊdˈwɪl bɪˈtwiːn ˈkʌntriz/
(verb). Tạo ra thiện chí giữa các quốc gia
Promote international cooperation
/prəˈməʊt ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl kəʊˌɒpəˈreɪʃən/
(verb). Thúc đẩy sự hợp tác trên toàn cầu
Refugees
/ˌrɛfju(ː)ˈʤiːz/
(noun). Những người tị nạn
vocab
Political instability
/pəˈlɪtɪkəl ˌɪnstəˈbɪlɪti/
(noun). Sự bất ổn chính trị
Developing countries
/dɪˈvɛləpɪŋ ˈkʌntriz/
(noun). Các quốc gia đang phát triển
Reduce immigration
/rɪˈdjuːs ˌɪmɪˈgreɪʃən/
(verb). Hạn chế sự nhập cư

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ vào chỗ trống

 

Những người tị nạn -

01.

 

Sự bất ổn chính trị -

02.

 

Các quốc gia đang phát triển -

03.

 

Tốn kém chi phí -

04.

 

Hạn chế sự nhập cư -

05.

Exercise 2

Các nhà nước chỉ nên giúp đỡ những cư dân mà trong quyền xét xử của họ.

=> National governments should only

.

 

Tuy nhiên, các quốc gia cũng hứng thú với việc giúp đỡ những nhà nước yếu hơn.

=> It would nonetheless be in their interest to

.

 

Sự kiện đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thiện chí giữa các quốc gia.

=> The event has played a vital role in

.

 

Chính phủ nhà nước hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu của người dân hơn.

=> National government

the needs and demands of the citizens.

 

Việc trao đổi văn hóa có thể gián tiếp thúc đẩy sự hợp tác trên toàn cầu.

=> Cultural exchange can indirectly

.

 

Nhà nước chỉ có thể quản lý hiệu quả ở một khu vực địa lý nhất định.

=> Governments can only

.

 

Các quốc gia ngày này có ranh giới rõ ràng.

=> Countries today try to

.

💡 Gợi ý

support weaker states

producing goodwill between countries

have clearly defined borders

promote international cooperation

lend their assistance to citizens within their jurisdiction

effectively govern in a certain geographical area

is more attuned to

Truy cập nguồn bài viết mẫu IELTS Task 2 miễn phí tại trang IELTS Writing Samples của DOL Tự Học.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "It is impossible to help all people around the world in need so governments should focus on people from their own country. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background