Children should enter formal education at a very early age or at least 7 years old. Discuss both views and give your opinion - IELTS Writing

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này đồng thời để người chấm nắm được outline mà mình sắp trình bày

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ chỉ ra các ưu điểm của việc cho trẻ bắt đầu học chính quy sớm

  • Body 2: Sau đó, DOL sẽ thảo luận quan điểm còn lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên

Insert Statement here...
Although starting early might be economically beneficial for the family in the short run, it might ultimately be a futile endeavour
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Children should begin their formal education at a very early age
Idea 1
Help support parents financially.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Parents often struggle to arrange babysitters and have to resort to expensive daycares and if schooling started earlier, → a financial stress they would not have to cope with.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Primary education in many Western countries allows parents to save money to spend on other things for their family.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Children should begin their formal education at at least 7 years old.
Idea 1
Children are still in the early developmental stages for the first few years of their lives
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They would lack the abilities to understand the things taught to them to a sufficient degree → children may not be capable of recalling their lessons → time and money spent on them would simply be wasted
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Most adults today will find it almost impossible to recall what they have learnt in primary school.

📝 Bài mẫu

There has been recent debate surrounding the age at which children should

begin formal education
: while some people argue that children should start as early as 7 years old, others believe they should begin even earlier. I personally contend that although starting early might be
economically beneficial
for the family in the short run, it might ultimately be
a futile endeavour
as the children would be unable to absorb the information in the long run.

One could argue that by starting children on their path of formal education sooner may help support parents financially. Parents often

struggle to arrange babysitters
and have to
resort to expensive daycares
that are of no real benefit to them or their children, and if schooling started earlier, this would be a
financial stress
they would not have to cope with. Primary education in many Western countries, for example, is free for this reason: it allows parents to save money to spend on other things for their family.

However, as children are still in the early developmental stages for the first few years of their lives,  they would undoubtedly lack the abilities to understand the things taught to them to a sufficient degree. More specifically, since children may not be capable of

recalling their lessons
, time and money spent on them would simply be wasted. Most adults today, for example, will find it almost impossible to recall what they have learnt in primary school. It could be argued that these early years of a children’s life should instead be spent being emotionally bonded with the parents instead of being taught skills they would forget later on anyway.

Ultimately, I argue that despite

short term economic benefits
to the family, the inability of young children to learn what is presented to them means that they should not start education at too early of an age.

(309 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu thêm những từ vựng mới thông qua bài IELTS Writing Sample Essay vừa rồi nhé.

Begin formal education
/bɪˈgɪn ˈfɔrməl ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(verb). Bắt đầu giáo dục chính quy
vocab
To be economically beneficial
/tu bi ˌɛkəˈnɑmɪkli ˌbɛnəˈfɪʃəl/
(adj). Có lợi về mặt kinh tế
vocab
To be a futile endeavour
/tu bi ə ˈfjutəl ɪnˈdɛvər/
(noun). Là một nỗ lực vô nghĩa
In the long run/in the short run
/ɪn ðə lɔŋ rʌn/ɪn ðə ʃɔrt rʌn/
(adv). Về lâu dài/Trước mắt
vocab
Struggle to arrange babysitters
/ˈstrʌgəl tu əˈreɪnʤ ˈbeɪbiˌsɪtərz/
(verb). Gặp khó khăn trong việc sắp xếp người trông trẻ
vocab
Resort to expensive daycares
/rɪˈzɔrt tu ɪkˈspɛnsɪv ˈdeɪˌkɛrz/
(verb). Phải gửi con tới nhà trẻ đắt tiền
vocab
Financial stress
/fəˈnænʃəl strɛs/
(noun). Áp lực tài chính
vocab
Cope with something
/koʊp wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đối mặt với cái gì đó
vocab
Early developmental stages
/ˈɜrli dɪˌvɛləpˈmɛntəl ˈsteɪʤəz/
(noun). Những giai đoạn phát triển đầu tiên
vocab
Lack the ability to understand something
/læk ði əˈbɪləti tu ˌʌndərˈstænd ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thiếu khả năng hiểu cái gì đó
vocab
Recall their lessons
/ˈriˌkɔl ðɛr ˈlɛsənz/
(verb). Nhớ bài học
vocab
To be wasted
/tu bi ˈweɪstəd/
(verb). Bị lãng phí
vocab
To be emotionally bonded with parents
/tu bi ɪˈmoʊʃnəli ˈbɑndəd wɪð ˈpɛrənts/
(verb). Gắn kết tình cảm với bố mẹ
vocab
Taught skills they would forget later on
/tɔt skɪlz ðeɪ wʊd fərˈgɛt ˈleɪtər ɑn/
(verb). Được dạy những kỹ năng mà sau này bọn trẻ cũng quên
Short-term economic benefits
/ʃɔrt-tɜrm ˌɛkəˈnɑmɪk ˈbɛnəfɪts/
(noun). Những lợi ích kinh tế ngắn hạn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một nỗ lực vô nghĩa -

01.

 

Những lợi ích kinh tế ngắn hạn -

02.

 

Áp lực tài chính -

03.

 

Những giai đoạn phát triển đầu tiên -

04.

 

Về lâu dài -

05.

 

Trước mắt -

06.

 

Có lợi về mặt kinh tế -

07.

 

Giáo dục chính quy -

08.

Exercise 2:

Bố mẹ thường gặp khó khăn trong việc sắp xếp người trông trẻ, đặc biệt là khi họ có những chuyến đi bất ngờ.

=> Parents often

, especially when they have to go on unplanned trips.

 

Những phụ huynh bận rộn mà không sống gần bố mẹ họ thường buộc phải gửi con tới những nhà trẻ đắt tiền.

=> Busy parents who don't live near their parents have to

.

 

Những học sinh ngày nay phải đối mặt với các bài kiểm tra rất thường xuyên.

=> Students nowadays have to

on a regular basis.

 

Chúng vẫn còn quá nhỏ nên vẫn còn thiếu khả năng hiểu dù là những khái niệm học thuật đơn giản.

=> They are so young they

even simple academic concepts.

 

Nhứng đứa trẻ mà chú tâm hơn trong lớp thường nhớ bài học tốt hơn.

=> Those who pay more attention in class tend to

better.

 

Nếu trẻ em không thể tiếp thu bài học, thời gian và tiền bạc chi cho chúng sẽ đơn giản là bị lãng phí.

=> If they can't absorb the lessons, time and money spent on them would simply

.

 

Những năm đầu của trẻ nhỏ nên được dành cho việc gắn kết tình cảm với bố mẹ.

=> These early years of a children’s life should instead be spent

.

 

Việc dạy cho bọn trẻ những kỹ năng mà sau chúng cũng quên là một điều vô nghĩa.

=> It's meaningless to

.

💡 Gợi ý

lack the ability to understand

recall lessons

being emotionally bonded with the parents

struggle to arrange babysitters

cope with tests

resort to expensive daycares

teach them skills they would forget later on

be wasted

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people think that children should begin their formal education at a very early age. Some think they should begin at least 7 years old. Discuss both views give your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background