Raising fuel cost is the most optimal method to solve environmental issue. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/11/2021 chủ đề môi trường (environment): The best way to solve the world's environmental problem is to increase the cost of fuel for cars and other vehicles. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về việc tăng chi phí nhiên liệu có thể chứng tỏ hiệu quả trong việc giảm lưu lượng giao thông, do đó giảm lượng khí thải độc hại có thể ảnh hưởng đến môi trường.

 • Body 2: DOL nói về mặt khác là tăng chi phí nhiên liệu không thể giải quyết tất cả các vấn đề môi trường.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là việc tăng giá nhiên liệu có thể giúp giải quyết các vấn đề môi trường ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, giải pháp hiệu quả nhất sẽ là tạo ra một động lực để toàn xã hội có ý thức giảm thiểu các tác động gây hại đến môi trường sống của chúng ta.

Insert Statement here...
From my point of view, while this solution can help tackle environmental problems to a degree, creating an incentive for individuals and enterprises to take action against these problems would be a more effective approach.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
An increase in the cost of fuel may prove effective.
Idea 1
An increase in the cost of fuel may raise people’s awareness on the frequency and length of their travels => cut down on unnecessary trips
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
As fuel prices soar => more sustainable mobility choices (buses run on biofuel)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Increasing fuel cost cannot tackle all environmental issues.
Idea 1
Emissions from livestock farming and other industries are contributors to pollution. => providing individuals and businesses with an incentive to protect the environment would be more effective
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the government can apply a lower tax on companies which leave less impact on its surroundings

📝 Bài mẫu

The notion that raising the cost of fuel for transportation can

alleviate
environmental issues has been gaining traction. From my point of view, while this solution can help
tackle environmental problems
to a degree, creating an
incentive
for individuals and enterprises to take action against these problems would be a more effective approach.

On the one hand, an increase in the cost of fuel may prove effective in

decreasing the traffic volume
, thus reducing
harmful emissions
that can affect the environment. First, this policy would raise people’s awareness on the frequency and length of their travels. Due to
the rise in expenses
, people would have to cut down on unnecessary trips. Moreover, as fuel prices
soar
, more sustainable mobility choices that rely less on carbon-intensive fuels, namely buses that run on biofuel, will
witness a surge in demand
. To illustrate, in America, since 2010, hybrid vehicles and smaller transports have had a growing market as a consequence of rising fuel prices.

On the other hand, increasing fuel cost cannot tackle all environmental issues. As a matter of fact, car emissions are not the sole cause, but emissions from livestock farming and other industries are also

significant contributors to pollution
. To illustrate, what is surprising is that livestock
accounts for
64 percent of total methane emission - a destructive gas for the ozone layer. Hence, providing individuals and businesses with an incentive to protect the environment would be more effective. For example, the government can
apply a lower tax
on companies which leave less impact on its surroundings. In this way, enterprises will proactively find ways to reduce their carbon footprint. 

All in all, increasing fuel prices can help solve environmental problems to a degree. However, the most effective solution would be to provide a

stimulus
for the society to intentionally reduce damaging impacts to our habitat.

(306 words)

📚 Vocabulary

Học từ vựng Writing task 2 dưới đây cũng đừng quên ôn lại Writing task 1 IELTS ngày 06/11/2021 nhé.

to alleviate
/tuː əˈliːvɪeɪt/
(verb). giảm bớt
vocab
to tackle environmental problems
/tuː ˈtækl ɪnˌvaɪərənˈmɛntl ˈprɒbləmz/
(verb). giải quyết các vấn đề môi trường
vocab
incentive
/ɪnˈsɛntɪv/
(noun). cái khuyến khích, vật khích lệ
vocab
to decrease the traffic volume
/tuː ˈdiːkriːs ðə ˈtræfɪk ˈvɒljʊm/
(verb). giảm lưu lượng giao thông
vocab
harmful emissions
/ˈhɑːmfʊl ɪˈmɪʃənz/
(noun). khí thải độc hại
vocab
the rise in expenses
/ðə raɪz ɪn ɪksˈpɛnsɪz/
(noun). sự gia tăng chi phí
vocab
to soar
/tuː sɔː/
(verb). tăng vụt lên
vocab
to witness a surge in demand
/tuː ˈwɪtnɪs ə sɜːʤ ɪn dɪˈmɑːnd/
(verb). chứng kiến sự gia tăng về nhu cầu
vocab
significant contributors to pollution
/sɪgˈnɪfɪkənt kənˈtrɪbjʊtəz tuː pəˈluːʃən/
(noun). những tác nhân góp phần đáng kể vào việc gây ra ô nhiễm
vocab
to account for
/tuː əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
to apply a lower tax
/tuː əˈplaɪ ə ˈləʊə tæks/
(verb). áp dụng mức thuế thấp hơn
vocab
stimulus
/ˈstɪmjʊləs/
(noun). tác nhân kích thích, nhân tố kích thích
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Điều đáng ngạc nhiên là chăn nuôi chiếm 64% tổng lượng khí mêtan thải ra - một loại khí phá hủy tầng ôzôn.

=> What is surprising is that livestock

64 percent of total methane emission - a destructive gas for the ozone layer.

 

2 Việc tăng giá nhiên liệu có thể giúp giải quyết các vấn đề môi trường ở một mức độ nào đó.

=> Increasing fuel prices can help solve

to a degree.

 

3 Chính phủ có thể áp dụng mức thuế thấp hơn đối với các công ty gây ít ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

=> The government can apply a lower tax on companies which

on its surroundings.

 

4 Ở Mỹ, kể từ năm 2010, thị trường xe lai và các phương tiện giao thông nhỏ hơn ngày càng phát triển do giá nhiên liệu tăng.

=> In America, since 2010, hybrid vehicles and smaller transports have had a growing market as

rising fuel prices.

 

5 Khi giá nhiên liệu tăng cao, thì nhu cầu sử dụng các phương tiện di chuyển bền vững hơn mà ít dựa vào nhiên liệu sử dụng nhiều carbon, cụ thể là xe buýt chạy bằng nhiên liệu sinh học ngày càng tăng.

=> As fuel prices soar, more sustainable mobility choices that rely less on carbon-intensive fuels, namely buses that run on biofuel, will

.

💡 Gợi ý

a consequence of

accounts for

witness a surge in demand

environmental problems

leave less impact

Exercise 2

QUIZ 1/4

Áp dụng mức thuế thấp hơn

=> To ________ a lower tax

require

0% chọn

apply

0% chọn

enhance

0% chọn

What is the synonym of raise?

 

"This policy would raise people’s awareness on the frequency and length of their travels."

Car emissions are not the _______ cause, but emissions from livestock farming and other industries are also significant contributors to pollution.

The government can apply a lower tax on companies which leave less ________ on its surroundings.

Tham khảo các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu chất lượng khác trên website tuhocielts.dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample The best way to solve the world's environmental problem is to increase the cost of fuel for cars and other vehicles. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background