Do the advantages of having open-space offices instead of separate ones outweigh its disadvantages? - IELTS Writing

Chủ đề công việc (work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về những bất lợi của môi trường làm việc không gian mở.

 • Body 2: DOL nói về những lợi ích của môi trường làm việc không gian mở.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là lợi ích của môi trường làm việc không gian mở sẽ có lợi nhiều hơn hại.

Insert Statement here...
In my opinion, the positives of this trend overshadow the negatives.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Open spaces have two drawbacks
Idea 1
Distraction from noises of phone calls and colleagues conversing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
An ideal environment for diseases to spread
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the “3 green” model during the height of Covid-19 in Vietnam
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages of open-plan offices
Idea 1
Facilitate communication and foster friendships between employees => ideas flowing more effortlessly & innovations to be born more quickly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Employees who work in an open-plan office can share these utilities => save cost on amenities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

That in recent years,

open-space offices
are replacing working areas with separate rooms has become a hot topic of debate. In my opinion, the positives of this trend
overshadow
the negatives.

On the one hand, open spaces have two drawbacks, which are an increased level of

distraction
and
risks to employee’s health
. First, working in
a communal space
easily drives one to distraction. From noises of phone calls to colleagues
conversing
, an employee faces loads of disturbances that can cost them their work efficiency. What is more, a communal office space is an ideal environment for diseases to spread. Take the “3 green” model that was employed by various factories during the height of Covid-19 in Vietnam for example, due to the employees
living in close proximity
, Covid-19 spreaded easily and the model had to be deployed soon.

Despite the disadvantages, I believe the advantages of open-plan offices are more considerable. First, an open-space office can

facilitate communication
and
foster friendships
between employees. An open space allows employees to communicate with one another more freely and timely. This leads to ideas flowing more effortlessly and innovations to be born more quickly. Furthermore, by working together and having more chances to get to know each other, employees can
form stronger bonds
, thus boosting the company’s culture. Moreover, open-space offices help save cost on
amenities
such as printers, scanners, and lockers. Whereas separate offices require a multitude of these equipment, employees who work in an open-plan office can share these utilities.

In conclusion, I believe that the advantages of open-plan offices eclipse its drawbacks. Due to its ability to help the company cut costs and facilitate interaction and innovation, open-space offices are the future of working space.

(294 words)

📚 Vocabulary

Học thêm các từ vựng chủ đề Work thông qua bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 ở trên nhé.

open-space offices
/ˈəʊpən-speɪs ˈɒfɪsɪz/
(noun). văn phòng có không gian mở
vocab
to overshadow
/ˌəʊvəˈʃædəʊ/
(verb). làm lu mờ
vocab
distraction
/dɪsˈtrækʃən/
(noun). mất tập trung
vocab
risks to employee’s health
/rɪsks tuː ˌɛmplɔɪˈiːz hɛlθ/
(noun). rủi ro đối với sức khỏe của nhân viên
vocab
a communal space
/ə ˈkɒmjʊnl speɪs/
(noun). một không gian chung
vocab
to converse
/tuː kənˈvɜːs/
(verb). trò chuyện
vocab
to live in close proximity
/tuː lɪv ɪn kləʊs prɒkˈsɪmɪti/
(verb). sống gần nhau
vocab
to facilitate communication
/tuː fəˈsɪlɪteɪt kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/
(verb). tạo điều kiện giao tiếp
vocab
to foster friendships
/tuː ˈfɒstə ˈfrɛndʃɪps/
(verb). thúc đẩy xây dựng tình bạn
vocab
to form stronger bonds
/tuː fɔːm ˈstrɒŋgə bɒndz/
(verb). hình thành mối quan hệ bền chặt hơn
vocab
amenities
/əˈmiːnɪtiz/
(noun). tiện nghi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong IELTS Writing Sample nhé!

1 Những mặt tích cực của xu hướng này vượt trội hơn hẳn so với những mặt tiêu cực.

=> The positives of this trend

the negatives.

 

2 Bằng cách làm việc cùng nhau và có nhiều cơ hội hiểu biết nhau hơn, các nhân viên có thể hình thành mối quan hệ bền chặt hơn, từ đó thúc đẩy văn hóa của công ty.

=> By working together and having more chances to get to know each other, employees can

, thus boosting the company’s culture.

 

3 Làm việc trong không gian chung dễ khiến người ta mất tập trung.

=> Working in a communal space easily drives one to

.

 

4 Trong những năm gần đây, văn phòng không gian mở đang thay thế các khu vực làm việc bằng các phòng riêng biệt đã trở thành một chủ đề tranh luận sôi nổi.

=> That in recent years, open-space offices are replacing working areas with

has become a hot topic of debate.

 

5 Một không gian mở cho phép nhân viên giao tiếp với nhau một cách tự do và kịp thời hơn.

=> An open space allows employees to communicate with one another more

.

💡 Gợi ý

distraction

overshadow

freely and timely

form stronger bonds

separate rooms

Exercise 2:

QUIZ 1/5

What is the synonym of facilitate?

 

An open-space office can facilitate communication and foster friendships between employees.

distract

0% chọn

promote

0% chọn

obstruct

0% chọn

Sống gần nhau

=> to live in close _____________

What is the synonym of eclipse?

 

I believe that the advantages of open-plan offices eclipse its drawbacks.

This leads to ideas flowing more ____________ and innovations to be born more quickly.

An employee faces loads of disturbances that can cost them their work ____________ .

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Nowadays, a lot of offices have open-space design instead of separate rooms. Do the advantages outweigh the disadvantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background