The government or individuals should be responsible for pollution. Discuss and state your opinion - IELTS Writing

Chủ đề môi trường (environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về ý đầu tiên (chính phủ phải chịu trách nhiệm về lưu lượng giao thông lớn).

 • Body 2: DOL nói về ý thứ hai (sự thiếu ý thức của mọi người góp phần đáng kể vào việc gây ra ô nhiễm môi trường).

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, việc vận chuyển sản phẩm và con người ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của chúng ta là lỗi của cả chính phủ và các cá nhân.

Insert Statement here...
While some argue that the government is at fault for this rise, others believe that individuals are responsible. In my opinion, I strongly believe that both parties are to blame for this development.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The government
Idea 1
A country’s transportation system relies heavily on its government’s rules and regulations. => a regime fails to establish laws => the traffic will become congested
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The government has the advantage of being able to apply its solution on a large and even scale.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
People’s lack of awareness
Idea 1
Individuals can take effective measures to help alleviate the problems.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Switch to environmentally friendly modes of transportation
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Decrease their frequency and length of travels to eliminate unnecessary trips

📝 Bài mẫu

One of the major contributors to pollution is the increasing volume of goods and people transported. While some argue that the government is at fault for this rise, others believe that individuals are responsible. In my opinion, I strongly believe that both parties are to blame for this development.

On the one hand, the government is without a doubt responsible for

the large volume of traffic
, which has
grave
impacts on the environment. The status of a country’s transportation system relies heavily on its
government’s rules and regulations
. Once a
regime
fails to establish effective laws to limit the number of vehicles, be it for personal use or delivery, the traffic will inevitably become
congested
. Moreover, to solve a problem that affects the community as a whole, in this case that is the rise of transportation, the government has the advantage of being able to apply its solution on
a large and even scale
, whereas personal effort can vary between different communities. To conclude, the government plays a pivotal role in protecting the environment through its power
to curb harmful effects
from traffic.

On the other hand,

advocates
of the latter notion also have grounds to believe that people’s lack of awareness contributes significantly to environmental pollution through the rising traffic volume. Many individuals are still of the opinion that solving traffic problems is the government’s responsibility. However, these people do not realize that individuals can
take effective measures
to help
alleviate
the problems. To lower the traffic volume, thus decreasing the carbon footprint, people can switch to
environmentally friendly modes of transportation
such as buses that use biofuel or bike. Moreover, individuals can choose to decrease their frequency and length of travels to eliminate unnecessary trips.

By and large, the rising transportation of products and people which affects our habitat

adversely
is the fault of both the government and individuals. However, with proper measures taken from both parties, I believe that the traffic volume and pollution can be curbed.

(330 words)

📚 Vocabulary

the large volume of traffic
/ðə lɑːʤ ˈvɒljʊm ɒv ˈtræfɪk/
(noun). lưu lượng giao thông lớn
vocab
grave
/greɪv/
(adj). nghiêm trọng, trầm trọng
vocab
government’s rules and regulations
/ˈgʌvnmənts ruːlz ænd ˌrɛgjʊˈleɪʃənz/
(noun). các quy tắc và quy định của chính phủ
vocab
regime
/reɪˈʒiːm/
(noun). chế độ
vocab
congested
/kənˈʤɛstɪd/
(adj). động nghịt, chật cứng
vocab
a large and even scale
/ə lɑːʤ ænd ˈiːvən skeɪl/
(noun). một quy mô lớn và đồng đều
vocab
to curb harmful effects
/tuː kɜːb ˈhɑːmfʊl ɪˈfɛkts/
(verb). hạn chế các tác động có hại
vocab
advocates
/ˈædvəkɪts/
(noun). những người ủng hộ
vocab
to alleviate
/tuː əˈliːvɪeɪt/
(verb). giảm bớt
vocab
adversely
/ˈædvɜːsli/
(adv). bất lợi
vocab
to take effective measures
/tuː teɪk ɪˈfɛktɪv ˈmɛʒəz/
(verb). thực hiện các biện pháp hiệu quả
vocab
environmentally friendly modes of transportation
/ɪnˌvaɪərənˈmɛntli ˈfrɛndli məʊdz ɒv ˌtrænspɔːˈteɪʃən/
(noun). phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

1 Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm là khối lượng hàng hóa và con người được vận chuyển ngày càng tăng.

=> One of the

contributors to pollution is the increasing volume of goods and people transported.

 

2 Tình trạng hệ thống giao thông của một quốc gia chủ yếu dựa vào các quy tắc và quy định của chính phủ.

=> The status of a country’s transportation system relies heavily on its

.

 

3 Việc vận chuyển sản phẩm và con người ngày càng nhiều gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của chúng ta là lỗi của cả chính phủ và các cá nhân.

=> The rising transportation of products and people which affects our habitat

is the fault of both the government and individuals.

 

4 Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường bằng cách thông qua quyền hạn của mình để hạn chế các tác hại từ giao thông.

=> The government plays a pivotal role in protecting the environment through its power

from traffic.

 

5 Nhiều cá nhân vẫn quan điểm rằng giải quyết các vấn đề giao thông là trách nhiệm của chính phủ.

=> Many individuals are still

that solving traffic problems is the government’s responsibility.

💡 Gợi ý

adversely

major

of the opinion

government’s rules and regulations

to curb harmful effects

Exercise 2:

QUIZ 1/5

What is the synonym of advocates?

 

Advocates of the latter notion also have grounds to believe that people’s lack of awareness contributes significantly to environmental pollution through the rising traffic volume.

individuals

0% chọn

proponent

0% chọn

antagonist

0% chọn

To solve a problem that affects the community as a whole, the government has the ________ of being able to apply its solution on a large and even scale.

Once a regime fails to establish effective laws to limit the number of vehicles, the traffic will inevitably become ____________.

Thực hiện các biện pháp hiệu quả

=> to take effective ___________

Các quy tắc và quy định của chính phủ

=> government’s rules and ________

Tham khảo các bài Writing Task 2 Samples chất lượng khác trên website dol.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Research has shown that the transportation of products and people is the main source of pollution. Some people believe the government is responsible for, while others believe it is the fault of individuals. Discuss both view and give your opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background