Large firms should cater sports and social amenities for the local community. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề thể thao (sport) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về lý do đầu tiên (các tập đoàn lớn xây dựng các cơ sở cộng đồng sẽ cải thiện phúc lợi của địa phương rất nhiều).

  • Body 2: DOL nói về lý do thứ hai (cung cấp các trang thiết bị thể thao và xã hội cho cộng đồng địa phương là một cách để các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của mình).

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, các doanh nghiệp lớn nên cung cấp các trang thiết bị thể thao và xã hội. Bằng cách này, phúc lợi của cộng đồng và hình ảnh của công ty sẽ đồng thời được quảng bá tích cực.

Insert Statement here...
From my viewpoint, I strongly believe that this practice is reasonable and beneficial for both the locals and the businesses.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
To improve the local’s welfare tremendously
Idea 1
The government cannot invest uniformly throughout a country => large enterprises building local facilities would help improve the country’s social welfare
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
To fulfill businesses' corporate social responsibility
Idea 1
All corporations are bound to give back to the community in one way or another
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • providing the community with sports and social facilities would leave a more lasting impact and on a much larger scale
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • people from different social classes can make use of the given installations => reminding the locals of the businesses’ good deeds

📝 Bài mẫu

Whether sports and social facilities should be built by large corporations for the local community has become a topic of discussion. From my viewpoint, I strongly believe that this practice is reasonable and beneficial for both the locals and the businesses.

First of all, that large corporations build community facilities would

improve the local’s welfare
tremendously. Benefits and funds allocated to different areas in a country will vary depending on their
economic and political importance
. That is why in Vietnam, provinces like Hai Phong are less developed than Ho Chi Minh City or Hanoi, thus locals of Hai Phong do not have the chance to experience
top-notch
facilities as in big cities. Nevertheless, Hai Phong is home to various factories of
well-known brands
. If these businesses help pay for the construction of sports and
recreational
facilities in the province, Hai Phong’s citizens would have equal quality of life as Hanoians. Since the government cannot invest
uniformly
throughout a country, large enterprises building local facilities would be a great help in improving the country’s social welfare. 

Moreover, providing sports and social facilities for the local community is a way for businesses

to fulfill their corporate social responsibility
. As a matter of fact, all corporations are bound to give back to the community in one way or another. However, in comparison to doing charities or organizing marathons, providing the community with sports and social facilities would l
eave a more lasting impact
and on a much larger scale. Not only that people from
different social classes
can make use of the given installations, but these facilities would last for many years to come, reminding the locals of the businesses’
good deeds
.

In conclusion, it is recommended that large businesses give back to the community by equipping them with sports and social facilities. In this way, the community’s welfare and the companies’ image would simultaneously be promoted positively. 

(316 words)

📚 Vocabulary

to improve the local’s welfare
/tuː ɪmˈpruːv ðə ˈləʊkəlz ˈwɛlfeə/
(verb). cải thiện phúc lợi xã hội của địa phương
vocab
economic and political importance
/ˌiːkəˈnɒmɪk ænd pəˈlɪtɪkəl ɪmˈpɔːtəns/
(noun). tầm quan trọng kinh tế và chính trị
vocab
top-notch
/ˈtɒpˈnɒʧ/
(adj). đỉnh cao, hạng nhất, số một
vocab
well-known brands
/wɛl-nəʊn brænd/
(noun). những thương hiệu nổi tiếng
vocab
recreational
/ˌrɛkrɪˈeɪʃənl/
(adj). giải trí
vocab
uniformly
/ˈjuːnɪfɔːmli/
(adv). đồng nhất
vocab
to fulfill one's corporate social responsibility
/tuː tuː fʊlˈfɪl wʌnz ˈkɔːpərɪt ˈsəʊʃəl rɪsˌpɒnsəˈbɪlɪti/
(verb). hoàn thành trách nhiệm xã hội của một công ty
vocab
to leave a more lasting impact
/tuː liːv ə mɔː ˈlɑːstɪŋ ˈɪmpækt/
(verb). để lại tác động lâu dài hơn
vocab
different social classes
/ˈdɪfrənt ˈsəʊʃəl ˈklɑːsɪz/
(noun). các tầng lớp xã hội khác nhau
vocab
a good deed
/ə gʊd diːd/
(noun). một điều tốt, một hành động tốt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

1 Các doanh nghiệp lớn nên đáp trả lại cho cộng đồng bằng cách trang bị cho địa phương các trang thiết bị thể thao và xã hội.

=> It is recommended that large businesses give back to the community by equipping them with

.

 

2 Hải Phòng là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất của các thương hiệu nổi tiếng.

=> Hai Phong is home to various factories of

.

 

3 Tất cả các tập đoàn đều có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng bằng cách này hay cách khác.

=> All corporations are bound to give back to the community

.

 

4 Các lợi ích và nguồn quỹ được phân bổ cho các khu vực khác nhau trong một quốc gia sẽ khác nhau tùy thuộc vào tầm quan trọng về kinh tế và chính trị của từng địa phương.

=> Benefits and funds

different areas in a country will vary depending on their economic and political importance.

 

5 So với việc làm từ thiện hoặc tổ chức các cuộc chạy marathon, việc cung cấp cho cộng đồng các trang thiết bị thể thao và xã hội sẽ để lại tác động lâu dài hơn và trên quy mô lớn hơn nhiều.

=> In comparison to doing charities or organizing marathons, providing the community with sports and social facilities would

and on a much larger scale.

💡 Gợi ý

well-known brands

in one way or another

leave a more lasting impact

allocated to

sports and social facilities

Exercise 2:

QUIZ 1/5

Các tầng lớp xã hội khác nhau

=> Different _________________

social value

0% chọn

social welfare

0% chọn

social classes

0% chọn

If these businesses help pay for the construction of sports and _______ facilities in the province, Hai Phong’s citizens would have equal quality of life as Hanoians.

Benefits and funds allocated to different areas in a country will _________ depending on their economic and political importance.

Tầm quan trọng kinh tế và chính trị

=> Economic and political ______________

What is the sysnonym of impact?

 

In comparison to doing charities or organizing marathons, providing the community with sports and social facilities would leave a more lasting impact and on a much larger scale.

Tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 chất lượng khác trên website dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Some people think that big companies should provide sports and social facilities for the local community. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Sport.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background