Why are people consuming more sugary drinks? How to solve? - IELTS Writing

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo Causes (nguyên nhân) và Solutions (giải pháp) của vấn đề là gì

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL chỉ ra nguyên nhân của việc tăng tiêu thụ thức uống có đường là do hiệu quả sản xuất các thức uống này được nâng lên

  • Body 2: DOL chỉ ra giải pháp cho vấn đề là áp dụng thuế lên các sản phẩm có đường cho nhà sản xuất

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, nêu ra những nguyên nhân và giải pháp của vấn đề là gì

Insert Statement here...
This has been a result of the production process in making these drinks becoming ever more efficient, and in order to stop them from being increasingly sold, the government should apply a sugar-tax meant to dissuade producers from putting sugar in their drinks.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason
Idea 1
The production process in making these drinks becoming ever more efficient
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mass production techniques → lowered the costs of producing soft drinks → a glut of products absorbed by a domestic market and shipped worldwide
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solution
Idea 1
Government intervention in the form of a supply-side sugar tax
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Producers should be charged if they use sugar in their products → forces these companies to create products that are healthier
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: In the UK, a sugar tax has been used to reduce the sugar consumption across the country.

📝 Bài mẫu

The

consumption of sugar-based drinks
by the world’s population
appears to be proliferating
. In my opinion, this has been a result of the production process in making these drinks becoming ever more efficient, and in order to stop them from being increasingly sold, the government should
apply a sugar-tax
meant to dissuade producers from putting sugar in their drinks.

Firstly, I believe that

mass production techniques
have lowered the costs of producing soft drinks which are then sold abroad. As more products are made using machinery, the
marginal cost
of creating them goes down. This results in
a glut of products
that cannot be absorbed by a domestic market alone, and is thus shipped worldwide in order to increase profits. This is why companies such as Coca Cola and Pepsi can be seen all over the world today.

Nonetheless, I argue that

government intervention
in the form of a supply-side sugar tax might be the solution. Instead of having customers bear the cost of a higher tax, producers should be charged if they use sugar in their products. This in turn forces these companies to create products that are healthier. In the UK, for example, a sugar tax has been shown to be effective at reducing the sugar consumption across the country.

In conclusion, I argue that mass production

mechanisms
have allowed soft drinks companies to expand their markets and allow more people to use their products. I further contend that in order to combat this, national governments around the world should
implement a sugar tax on all their products
.

(263 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi danh sách từ vựng trong bài viết mẫu Writing IELTS ở trên.

Consumption of sugar-based drinks
/kənˈsʌmpʃən ʌv ˈʃʊgər-beɪst drɪŋks/
(noun). Sự tiêu thụ thức uống có đường
vocab
Appear to be proliferating
/əˈpɪr tu bi proʊˈlɪfəˌreɪtɪŋ/
(verb). Có vẻ như đang tăng nhanh
vocab
To be a result of something
/tu bi ə rɪˈzʌlt ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Là kết quả của việc gì đó
vocab
Become more efficient
/bɪˈkʌm mɔr ɪˈfɪʃənt/
(verb). Trở nên hiệu quả hơn
vocab
Apply a sugar-tax
/əˈplaɪ ə ˈʃʊgər-tæks/
(verb). Áp dụng thuế trên sản phẩm có đường
vocab
Dissuade somebody from doing something
/dɪˈsweɪd ˈsʌmˌbɑdi frʌm ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Khuyên ai đó không nên làm gì
vocab
Mass production techniques
/mæs prəˈdʌkʃən tɛkˈniks/
(noun). Kỹ thuật sản xuất hàng loạt
vocab
Lower the cost of something
/ˈloʊər ðə kɑst ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Giảm chi phí của việc gì đó
vocab
Marginal cost
/ˈmɑrʤənəl kɑst/
(noun). Chi phí biên
vocab
A glut of products
/ə glʌt ʌv ˈprɑdəkts/
(noun). Lượng lớn sản phẩm
vocab
Ship worldwide
/ʃɪp ˈwɜrlˈdwaɪd/
(verb). Vận chuyển hàng toàn thế giới
vocab
Government intervention
/ˈgʌvərmənt ˌɪntərˈvɛnʧən/
(noun). Sự can thiệp của nhà nước
vocab
Mechanism
/ˈmɛkəˌnɪzəm/
(noun). Cơ chế
vocab
Expand their market
/ɪkˈspænd ðɛr ˈmɑrkət/
(verb). Mở rộng thị trường
vocab
Contend
/kənˈtɛnd/
(verb). Dám chắc rằng
vocab
Implement a sugar tax on all their products
/ˈɪmpləmənt ə ˈʃʊgər tæks ɑn ɔl ðɛr ˈprɑdəkts/
(verb). Áp thuế lên các sản phẩm có đường
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Sự tiêu thụ thức uống có đường nhiều hơn đang đe dọa đến sức khỏe của mọi người.

 

=> The increasing

is posing a threat to the people's health.

 

 

2 Số người mắc Covid-19 có vẻ như đang tăng nhanh.

 

=> The number of people having Covid-19

.

 

 

3 Tiểu đường loại 2 là kết quả của việc nhịn ăn sáng.

 

=> Type 2 diabetes

skipping breakfast.

 

 

4 Anh ấy khuyên tôi không nên tham gia cuộc thi.

 

=> He

the competition.

 

 

5 Nhờ vào kỹ thuật sản xuất hàng loạt mà chúng tôi đã có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

 

=> With the aid of

, we managed to meet the consumer demand.

 

 

6 Chúng ta sẽ không có lợi nhuận nếu không giảm chi phí nguyên liệu.

 

=> We won't make money if we don't

.

 

 

7 Họ đang có kế hoạch mở rộng thị trường.

 

=> They are planning to

.

 

 

8 Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng cách áp thuế đường lên các sản phẩm của họ.

 

=> We can address this problem by

.

💡 Gợi ý

dissuaded me from taking part in

expand the market

consumption of sugar-based drinks

mass production techniques

implementing a sugar tax on all their products

appears to be proliferating

lower the cost of ingredients

is the result of

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Chi phí biên

=>

01.

 

Dám chắc rằng

=>

02.

 

Vận chuyển hàng toàn thế giới

=>

03.

 

Sự can thiệp của nhà nước

=>

04.

 

Cơ chế

=>

05.

 

Lượng lớn sản phẩm

=> A

06.
of products

 

Trở nên hiệu quả hơn

=> Become more

07.

 

Áp dụng thuế trên sản phẩm có đường

=> Apply a

08.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems, Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!