Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023

Chủ đề Education là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: học sinh học tất cả các môn học hoặc chỉ học những môn học họ thích có những mặt tích cực riêng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lợi ích của việc học tất cả các môn học.

 • Body 2: DOL phân tích lợi ích của việc chỉ học những môn yêu thích.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The benefits of studying all subjects
Idea 1
Develop a broad range of skills.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Broaden students' perspectives --> appreciate the value of different disciplines.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Improve a student's chances of success in exams and future academic pursuits.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The benefits of concentrating on the subjects in which children excel
Idea 1
Studying all subjects can be overwhelming + lead to a lack of depth in learning.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In contrast, children can delve deeper into the subject by focusing on their strengths.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Furthermore, this approach can help children build confidence in their abilities.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
However, children may miss important subjects essential for their future academics.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

While some individuals believe that studying all subjects is necessary for

a well-rounded education
, others argue that it is more beneficial to concentrate on the areas in which children
excel
. In my opinion, both perspectives are valid since learning all subjects can aid students in obtaining a diverse set of skills, while concentrating on a single subject can
facilitate deeper comprehension
and analytical abilities.

On the one hand, studying all subjects can help students

develop a broad range of skills
, such as time management, problem-solving, and communication. Exposure to various subjects can
broaden their perspectives
and help them
appreciate the value of different disciplines
. Moreover, in many educational systems, a wide range of subjects is required
to progress to higher levels of education
. Studying them all can improve a student's chances of success in exams and
future academic pursuits
. Therefore, proponents of studying all subjects argue that it can lead to well-rounded individuals with diverse skill sets and a better understanding of the world.

On the other hand, some argue that studying all subjects can be

overwhelming
and lead to a lack of depth in learning. Students may need more time to fully understand and engage with each subject, resulting in
surface-level knowledge
. In contrast, children can
delve deeper into the subject matter
by focusing on their strengths and interests, leading to
a more profound understanding
and critical analysis. Furthermore, this approach can help children build confidence in their abilities and feel more motivated to learn. However, critics of this approach argue that children may miss out on important subjects
essential for their future academic and career paths
.

In conclusion, while children must have a well-rounded education, it is equally important to let them focus on their interests and strengths.

(295 words)

📚 Vocabulary

a well-rounded education
/ə wɛl-ˈraʊndɪd ˌɛdjʊˈkeɪʃᵊn/
(noun). một nền giáo dục toàn diện
vocab
excel
/ɪkˈsɛl/
(verb). xuất sắc
vocab
facilitate deeper comprehension
/fəˈsɪlɪteɪt ˈdiːpə ˌkɒmprɪˈhɛnʃᵊn/
(verb). tạo điều kiện hiểu sâu hơn
vocab
develop a broad range of skills
/dɪˈvɛləp ə brɔːd reɪnʤ ɒv skɪlz/
(verb). phát triển một loạt các kỹ năng
vocab
broaden their perspectives
/ˈbrɔːdn ðeə pəˈspɛktɪvz/
(verb). mở rộng góc nhìn của họ
vocab
appreciate the value of different disciplines
/əˈpriːʃɪeɪt ðə ˈvæljuː ɒv ˈdɪfrənt ˈdɪsɪplɪnz/
(verb). trân trọng giá trị của các môn học khác nhau
vocab
to progress to higher levels of education
/tuː ˈprəʊɡrəs tuː ˈhaɪə ˈlɛvlz ɒv ˌɛdjʊˈkeɪʃᵊn/
(verb). để tiến tới các cấp học cao hơn
vocab
future academic pursuit
/ˈfjuːʧər ˌækəˈdɛmɪk pəˈsjuːt/
(noun). theo đuổi học tập trong tương lai
vocab
overwhelming
/ˌəʊvəˈwɛlmɪŋ/
(adj). quá tải
vocab
surface-level knowledge
/ˈsɜːfɪs-ˈlɛvl ˈnɒlɪʤ/
(noun). kiến thức ở mức độ bề mặt
vocab
delve deeper into the subject matter
/dɛlv ˈdiːpər ˈɪntuː ðə ˈsʌbʤɪkt ˈmætə/
(verb). tìm hiểu sâu hơn về chủ đề
vocab
a more profound understanding
/ə mɔː prəˈfaʊnd ˌʌndəˈstændɪŋ/
(noun). một sự hiểu biết sâu sắc hơn
vocab
essential for their future academic and career paths
/ɪˈsɛnʃəl fɔː ðeə ˈfjuːʧər ˌækəˈdɛmɪk ænd kəˈrɪə pɑːðz/
(adj). cần thiết cho con đường nghề nghiệp và học tập
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Xuất sắc trong một nền giáo dục toàn diện không chỉ đòi hỏi thành tích học tập mà còn phải có nhiều hoạt động ngoại khóa.

--> Excelling in

requires not only academic achievements but also a broad range of extracurricular activities.

 

2 Cô ấy đã có thể xuất sắc trong học tập nhờ sự giúp đỡ của những giáo viên tận tâm và sự chăm chỉ của cô ấy.

--> She was able to

in her studies with the help of her dedicated teachers and hard work.

 

3 Việc sử dụng các phương tiện trực quan trong bài thuyết trình đã giúp tạo điều kiện cho khán giả hiểu sâu hơn.

--> The use of visual aids in the presentation helped

among the audience.

 

4 Một nền giáo dục toàn diện nhằm mục đích phát triển một loạt các kỹ năng để chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng cho sự nghiệp trong tương lai.

--> A well-rounded education aims

that prepare students for their future careers.

 

5 Du lịch và trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau có thể mở rộng góc nhìn của một người và giúp họ nhìn thế giới từ một góc độ khác.

--> Traveling and experiencing different cultures can

and help them see the world from a different angle.

 

6 Một nền giáo dục toàn diện giúp học sinh trân trọng giá trị các môn học khác nhau và hiểu cách chúng kết nối với nhau.

--> A well-rounded education helps students

and understand how they all connect to each other.

💡 Gợi ý

appreciate the value of different disciplines

a well-rounded education

facilitate deeper comprehension

broaden one's perspectives

to develop a broad range of skills

excel

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

để tiến tới các cấp học cao hơn

02.

theo đuổi học tập trong tương lai

03.

quá tải

04.

kiến thức ở mức độ bề mặt

05.

tìm hiểu sâu hơn về chủ đề

06.

một sự hiểu biết sâu sắc hơn

07.

cần thiết cho con đường nghề nghiệp và hoc tập

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some people believe that children should study all subjects at school, while others think they should only study subjects they are good at or find interesting. Discuss both views and give your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background