Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 15/04/2023

Chủ đề Education là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: hoàn toàn đồng ý với quan điểm trường học có trách nhiệm dạy trẻ để có những hành vi tốt.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lý do thứ nhất: trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân có trách nhiệm.

 • Body 2: DOL phân tích lý do thứ hai: tạo ra môi trường học tập an toàn và hỗ trợ nhau.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1:
Idea 1
Equipping children with the necessary skills helps them develop into responsible citizens.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Teachers instill positive behaviors in students.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance: anti-bullying campaigns (in Japanese schools)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2:
Idea 1
Creating a safe and supportive learning environment.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Schools can foster positive relationships between students and teachers.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This can lead to improved academic outcomes and better student well-being.

📝 Bài mẫu

While formal education remains a top priority, many argue that schools must also instill good behavior in students. I strongly agree that it is the responsibility of schools to teach children good behavior.

First, schools are more than just

academic institutions
, and I believe they also play a vital role in
shaping the character of their students
. Teachers serve as role models for children, and they are responsible for
instilling positive values and behaviors in students
. By teaching
good manners and values
, schools can equip children with the necessary skills
to navigate the world
and
interact with others respectfully and kindly
. This can help children develop into responsible citizens who contribute positively to society and
promote a more harmonious community
. For instance, many Japanese schools have
adopted anti-bullying campaigns
that teach students about respect, empathy, and kindness towards others. These programs not only promote good behavior but also create a safe and
inclusive learning environment
for all students.

Furthermore, as students spend

a significant portion of their time
in school, the school environment can profoundly impact their behavior and academic performance. Schools can create
a safe and supportive learning environment
that
fosters positive relationships
between students and teachers by promoting good behavior and values. This, in turn, can lead to improved academic outcomes and better student well-being, as students feel valued, respected, and motivated to learn. By prioritizing good behavior alongside academic achievement, schools can help students succeed both in and outside the classroom.

In conclusion, while

a formal education
is essential, it is equally crucial for schools to teach good behavior to children. Personally, the responsibility of schools goes beyond academic excellence to ensure that students are prepared to be responsible citizens who can positively contribute to society.

(290 words)

📚 Vocabulary

academic institution
/ˌækəˈdɛmɪk ˌɪnstɪˈtjuːʃᵊn/
(noun). cơ sở đào tạo
vocab
shape the character of their students
/ˈʃeɪp ðə ˈkærɪktər ɒv ðeə ˈstjuːdənts/
(verb). hình thành nhân cách cho học sinh
vocab
instill positive values and behaviors in students
/ɪnˈstɪl ˈpɒzətɪv ˈvæljuːz ænd bɪˈheɪvjəz ɪn ˈstjuːdənts/
(verb). truyền các giá trị và hành vi tích cực cho học sinh
vocab
good manners and values
/ɡʊd ˈmænəz ænd ˈvæljuːz/
(noun). cách cư xử và những giá trị tốt
vocab
to navigate the world
/tuː ˈnævɪɡeɪt ðə wɜːld/
(verb). tương tác với thế giới
vocab
interact with others respectfully and kindly
/ˌɪntərˈækt wɪð ˈʌðəz rɪsˈpɛktfʊli ænd ˈkaɪndli/
(verb). tương tác với người khác một cách tôn trọng và tử tế
vocab
promote a more harmonious community
/prəˈməʊt ə mɔː hɑːˈməʊniəs kəˈmjuːnəti/
(verb). thúc đẩy một cộng đồng hài hòa hơn
vocab
adopt anti-bullying campaigns
/əˈdɒpt ˈænti-ˈbʊliɪŋ kæmˈpeɪnz/
(verb). thực hiện các chiến dịch chống bắt nạt
vocab
inclusive learning environment
/ɪnˈkluːsɪv ˈlɜːnɪŋ ɪnˈvaɪərənmənt/
(noun). môi trường học tập hòa nhập
vocab
a significant portion of their time
/ə sɪɡˈnɪfɪkənt ˈpɔːʃᵊn ɒv ðeə taɪm/
(noun). một khoảng thời gian đáng kể của họ
vocab
a safe and supportive learning environment
/ə seɪf ænd səˈpɔːtɪv ˈlɜːnɪŋ ɪnˈvaɪərənmənt/
(noun). một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ nhau
vocab
foster positive relationships
/ˈfɒstə ˈpɒzətɪv rɪˈleɪʃənʃɪps/
(verb). thúc đẩy các mối quan hệ tích cực
vocab
a formal education
/ə ˈfɔːməl ˌɛdjʊˈkeɪʃᵊn/
(noun). nền giáo dục chính quy
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Nhiều cơ sở đào tạo nhằm mục đích hình thành tính cách của sinh viên bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực, liêm chính và trách nhiệm.

--> Many

aim to shape the character of their students by emphasizing the importance of honesty, integrity, and responsibility.

 

2 Sứ mệnh của trường chúng tôi không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn là hình thành tính cách cho học sinh.

--> The mission of our school is not only to impart knowledge but also to

of our students.

 

3 Giáo viên thường cố gắng truyền các giá trị và hành vi tích cực cho học sinh để giúp họ trở thành những công dân có trách nhiệm.

--> Teachers often strive

to help them become responsible citizens.

 

4 Cách cư xử và các giá trị tốt thường được nhấn mạnh trong các tổ chức học thuật như một phần thiết yếu của sự phát triển tính cách.

-->

are often emphasized in academic institutions as an essential part of character development.

 

5 Học cách tương tác với thế giới là một kỹ năng quan trọng mà học sinh phải có được để chuẩn bị cho sự thành công trong tương lai.

--> Learning how

is a crucial skill that students must acquire to prepare them for future success.

 

6 Sinh viên trong các trường đại học được mong đợi tương tác với người khác một cách tôn trọng và tử tế.

--> Students in university are expected to

.

💡 Gợi ý

shape the character

interact with others respectfully and kindly

academic institutions

to navigate the world

instill positive values and behaviors in their students

Good manners and values

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

thúc đẩy một cộng đồng hài hòa hơn

02.

thực hiện các chiến dịch chống bắt nạt

03.

môi trường học tập hòa nhập

04.

một khoảng thời gian đáng kể của họ

05.

một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ nhau

06.

thúc đẩy các mối quan hệ tích cực

07.

nền giáo dục chính quy

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background