Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 22/04/2023

Chủ đề Environment là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: trách nhiệm giảm rác thải túi đựng hàng hóa thuộc về cả nhà sản xuất, các tổ chức bán lẻ và người tiêu dùng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích trách nhiệm của nhà sản xuất và các tổ chức bán lẻ.

 • Body 2: DOL phân tích trách nhiệm của người tiêu dùng.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The responsibility of producers and retail organizations
Idea 1
The role of companies
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Having the resources and expertise --> more sustainable packaging solutions.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: researching how to make use of eco-friendly materials or re-design their products.
Idea 2
The responsibilities of supermarkets
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Educating customers on the importance of reducing waste.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Providing information on how to recycle or dispose of packaging properly.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The responsibility of customers
Idea 1
Changing their shopping habits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Opting for products with minimal packaging materials; avoiding single-use plastics; properly discarding packaging waste.
Idea 2
Supporting companies that prioritize sustainability
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Put pressure on companies to be more environmentally responsible.

📝 Bài mẫu

Some people believe that the responsibility for

minimizing packaging waste
lies with manufacturers and supermarkets, while others argue that consumers should take action by choosing products with less packaging. In my opinion,
a collective effort
is required to mitigate the situation.

It is reasonable for producers and retail organizations to have the primary responsibility to

alleviate the issue
. Regarding the role of companies, they have the resources and expertise to develop
more sustainable packaging solutions
. For example, they could invest in researching how to make use of
eco-friendly materials
or re-design their products so that the least amount of packaging is required. Concerning the responsibilities of supermarkets, they can help educate customers on the importance of reducing waste resulting from consumer products and how they can make a difference. This could include providing information on how to recycle or
dispose of packaging properly
.

Alongside this, each consumer can also

make certain contributions to this matter
. Individuals can start with simple changes to their shopping habits, such as
opting for products with minimal packaging materials
or those with
biodegradable
alternatives,
avoiding single-use plastics
, and
properly discarding packaging waste
after use. Consumers also have the power to influence the market by
supporting companies that prioritize sustainability
and avoiding those that do not. This can
put pressure on companies to be more environmentally responsible
, as they may lose customers and revenue if they do not respond to consumer demands.

In conclusion, decreasing packaging waste is a complex issue that requires collaboration between manufacturers, retailers, and customers. All parties have a role to play in tackling this problem, and it is essential that we work together to create a more sustainable future.

(280 words)

📚 Vocabulary

minimize packaging waste
/ˈmɪnɪmaɪz ˈpækɪʤɪŋ weɪst/
(verb). giảm thiểu chất thải bao bì
vocab
a collective effort
/ə kɒˈlɛktɪv ˈɛfət/
(noun). một nỗ lực chung
vocab
alleviate the issue
/əˈliːvɪeɪt ði ˈɪʃuː/
(verb). giảm bớt các vấn đề
vocab
more sustainable packaging solutions
/mɔː səsˈteɪnəbᵊl ˈpækɪʤɪŋ səˈluːʃᵊnz/
(noun). giải pháp đóng gói bền vững hơn
vocab
eco-friendly materials
/ˈiːkəʊ-ˈfrɛndli məˈtɪərɪəlz/
(noun). vật liệu thân thiện với môi trường
vocab
dispose of packaging properly
/dɪsˈpəʊz ɒv ˈpækɪʤɪŋ ˈprɒpəli/
(verb). thải bỏ bao bì đúng cách
vocab
make certain contributions to this matter
/meɪk ˈsɜːtn ˌkɒntrɪˈbjuːʃᵊnz tuː ðɪs ˈmætə/
(verb). đóng góp nhất định cho vấn đề này
vocab
opt for products with minimal packaging materials
/ˈɒpt fɔː ˈprɒdʌkts wɪð ˈmɪnɪml ˈpækɪʤɪŋ məˈtɪərɪəlz/
(verb). lựa chọn các sản phẩm có vật liệu đóng gói tối thiểu
vocab
biodegradable
/ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbᵊl/
(adj). phân hủy sinh học
vocab
avoid single-use plastics
/əˈvɔɪd ˈsɪŋɡl-juːz ˈplæstɪks/
(verb). tránh sử dụng nhựa sử dụng một lần
vocab
properly discard packaging waste
/ˈprɒpəli dɪsˈkɑːd ˈpækɪʤɪŋ weɪst/
(verb). loại bỏ chất thải bao bì đúng cách
vocab
support companies that prioritize sustainability
/səˈpɔːt ˈkʌmpəniz ðæt praɪˈɒrɪˌtaɪz səsˌteɪnəˈbɪlɪti/
(verb). hỗ trợ các công ty ưu tiên phát triển bền vững
vocab
put pressure on companies to be more environmentally responsible
/pʊt ˈprɛʃər ɒn ˈkʌmpəniz tuː biː mɔːr ɪnˌvaɪərənˈmɛntli rɪsˈpɒnsəbᵊl/
(verb). gây áp lực buộc các công ty phải có trách nhiệm hơn với môi trường
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Để giảm thiểu chất thải bao bì, chúng ta cần suy nghĩ lại về thói quen tiêu dùng và lựa chọn bao bì.

--> To

, we need to rethink our consumption habits and packaging choices.

 

2 Giải quyết vấn đề rác thải bao bì đòi hỏi nỗ lực chung của các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ.

--> Addressing the issue of packaging waste requires

from individuals, businesses, and governments.

 

3 Thực hiện các chương trình tái chế hiệu quả có thể giúp giảm bớt vấn đề rác thải bao bì trong cộng đồng của chúng ta.

--> Implementing efficient recycling programs can help

of packaging waste in our community.

 

4 Thực hiện các giải pháp đóng gói bền vững hơn có thể làm giảm tác động môi trường của việc đóng gói quá mức.

--> Implementing

can alleviate the environmental impact of excessive packaging.

 

5 Nhà hàng chuyển sang dao kéo có thể phân hủy sinh học và có thể phân hủy được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường.

--> The restaurant switched to biodegradable and compostable cutlery made from

.

 

6 Điều quan trọng là phải thải bỏ bao bì đúng cách bằng cách tái chế hoặc ủ phân bất cứ khi nào có thể.

It is important to

by recycling or composting whenever possible.

💡 Gợi ý

a collective effort

alleviate the issue

eco-friendly materials

minimize packaging waste

dispose of packaging properly

more sustainable packaging solutions

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

đóng góp nhất định cho vấn đề này

02.

lựa chọn các sản phẩm có vật liệu đóng gói tối thiểu

03.

phân hủy sinh học

04.

tránh sử dụng nhựa sử dụng một lần

05.

loại bỏ chất thải bao bì đúng cách

06.

hỗ trợ các công ty ưu tiên phát triển bền vững

07.

gây áp lực buộc các công ty phải có trách nhiệm hơn với môi trường

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background