Crime is a result of social problems and poverty or a bad person's nature?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing sample Task 2 ngày 20/04/2023 chủ đề Crime: Some people believe that a crime is a result of social problems and poverty, others think that crime is a result of a bad person’s nature. Discuss and give your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm ủng hộ phần lớn tội phạm xuất phát từ các vấn đề xã hội và nghèo đói.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lý lẽ của những người cho rằng việc phạm tội là do tính cách.

 • Body 2: DOL phân tích quan điểm tội phạm là kết quả của các vấn đề xã hội và nghèo đói.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Criminal behavior due to factors such as personality.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A natural inclination towards aggression, violence, and rule-breaking.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Engaging in criminal activities despite having legal means of earning a living.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Some serial killers often carried out with a sense of pleasure.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Crime is a result of social problems and poverty.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Social problems can lead to despair.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Having criminal behavior as a means of survival or escape..
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: few job possibilities >> Young people may engage in drug dealing.

📝 Bài mẫu

Some people take the view that criminal behavior is a product of

an individual's inherent nature
, while others argue that it is the outcome of poverty and societal factors. Although there are
cogent arguments
for the former view, I still
lean towards
the social issues and poverty theory.

Those who argue that crime

is rooted in
an individual's personality traits and moral compass
suggest that some individuals are simply
predisposed
to engage in criminal behavior due to factors such as personality. They argue that some people either have
a natural inclination
towards aggression, violence, and rule-breaking. These individuals are believed to engage in criminal activities by choice despite having access to legal means of earning a living. In fact, some serial killers are known for their violent and sadistic crimes, which were often carried out with a sense of pleasure or enjoyment.

In my view, crime is primarily a result of social problems and poverty. This is because individuals may turn to criminal behavior when they are faced with

limited opportunities
,
financial insecurity
, and
social inequality
. These conditions can lead to frustration, hopelessness, and despair, which can ultimately push individuals
towards criminal behavior as a means of survival or escape
. For example, a young person who grows up in a community with few employment possibilities may feel that their only option for
financial survival
is to engage in drug dealing.

In conclusion, while there are certainly some individuals who exhibit consistent

patterns of aggressive or antisocial behavior
, these traits alone are not sufficient to explain why people commit crimes. Therefore, I believe that the majority of crime is driven by socioeconomic factors.

(273 words)

📚 Vocabulary

an individual's inherent nature
/ən ˌɪndɪˈvɪʤuəlz ɪnˈhɪərənt ˈneɪʧə/
(noun). bản chất vốn có của một cá nhân
vocab
cogent argument
/ˈkəʊʤənt ˈɑːɡjəmənt/
(noun). lập luận chặt chẽ
vocab
lean toward
/liːn təˈwɔːd/
(verb). nghiêng về
vocab
be rooted in
/biː ˈruːtɪd ɪn/
(verb). bắt nguồn từ
vocab
an individual's personality traits and moral compass
/ən ˌɪndɪˈvɪʤuəlz ˌpɜːsᵊnˈæləti treɪts ænd ˈmɒrəl ˈkʌmpəs/
(noun). đặc điểm tính cách của một cá nhân và khả năng phán đoán đúng sai của con người
vocab
predispose
/ˌpriːdɪsˈpəʊz/
(verb). khuynh hướng tự nhiên
vocab
a natural inclination
/ə ˈnæʧrəl ˌɪnklɪˈneɪʃᵊn/
(noun). khuynh hướng tự nhiên
vocab
limited opportunity
/ˈlɪmɪtɪd ˌɒpəˈtjuːnətiz/
(noun). cơ hội hạn chế
vocab
financial insecurity
/faɪˈnænʃəl ˌɪnsɪˈkjʊərəti/
(noun). mất an toàn tài chính
vocab
social inequality
/ˈsəʊʃəl ˌɪnɪˈkwɒləti/
(noun). bất bình đẳng xã hội
vocab
towards criminal behavior as a means of survival or escape
/təˈwɔːdz ˈkrɪmɪnl bɪˈheɪvjər æz ə miːnz ɒv səˈvaɪvəl ɔːr ɪsˈkeɪp/
(noun). hướng đến hành vi phạm tội như một phương tiện để tồn tại hoặc giải thoát
vocab
financial survival
/faɪˈnænʃəl səˈvaɪvəl/
(noun). kiếm tiền để sinh sống
vocab
patterns of aggressive or antisocial behavior
/ˈpætənz ɒv əˈɡrɛsɪv ɔːr ˌæntiˈsəʊʃᵊl bɪˈheɪvjə/
(noun). các kiểu hành vi hung hăng hoặc chống đối xã hội
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Bản chất vốn có của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến lựa chọn và hành động của họ.

-->

can influence their choices and actions.

 

2 Luật sư trình bày những lập luận chặt chẽ thuyết phục bồi thẩm đoàn.

--> The lawyer presented

that convinced the jury.

 

3 Tôi có xu hướng nghiêng về chế độ ăn chay vì lý do đạo đức.

--> I tend to

a vegetarian diet for ethical reasons.

 

4 Niềm đam mê công lý của anh ấy bắt nguồn từ kinh nghiệm cá nhân của anh ấy.

--> His passion for justice

his personal experiences.

 

5 Đặc điểm tính cách của một cá nhân và khả năng phán đoán đúng sai của con người định hình hành vi của họ.

-->

shape their behavior.

 

6 Một số người có khuynh hướng mắc một số tình trạng sức khỏe do cấu trúc di truyền của họ.

--> Some people may be

to certain health conditions due to their genetic makeup.

💡 Gợi ý

lean towards

An individual's inherent nature

predisposed

is rooted in

cogent arguments

An individual's personality traits and moral compass

Mở rộng từ vựng qua Sample Writing Task 1 IELTS ngày 20/04/2023 cùng ngày nhé!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

khuynh hướng tự nhiên

02.

cơ hội bị hạn chế

03.

mất an toàn tài chính

04.

bất bình đẳng xã hội

05.

hướng đến hành vi phạm tội như một phương tiện để tồn tại hoặc giải thoát

06.

kiếm tiền để sinh tồn

07.

các kiểu hành vi hung hăng hoặc chống đối xã hội

Luyện kỹ năng Writing từ đề thi thật tháng 04/2023 nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some people believe that a crime is a result of social problems and poverty, others think that crime is a result of a bad person’s nature. Discuss both views and give your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both view mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background