Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 29/04/2023

Chủ đề Sport là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: việc các công ty ủng hộ tài chính cho thể thao có tác động tích cực cho cả đội thể thao và người hâm mộ.

Thân bài:

Body 1: DOL phân tích 2 tác động tiêu cực: giảm thời gian luyện tập + giảm tinh thần thể thao và tính công bằng.

Body 2: DOL phân tích 2 tác động tích cực: nâng cao cơ sở vật chất và đãi ngộ cho đội tuyển + cung cấp các trải nghiệm xem thể thao đáng nhớ cho khán giả.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The potential downsides.
Idea 1
Wielding an inappropriate degree of influence over sports.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, requiring athletes to perform promotional duties --> reduced practice time.
Idea 2
Influencing the selection of players for marketing reasons.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Diminish the spirit of sportsmanship.
Idea 3
However, such issues can be resolved with careful negotiation.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Benefits for both sports teams and supporters.
Idea 1
Improve training facilities, offer satisfactory remuneration for players, and hire professional coaches.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Increase the prize money for athletes --> attract top-level competitors.
Idea 2
Offer higher quality experiences for audiences.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, enhancing broadcasting technology or providing additional entertainment activities.

📝 Bài mẫu

These days, many sports events and teams are financially backed by large companies as part of their marketing campaigns. While some argue that such deals have

notable downsides
, I am of the opinion that this is largely a positive development for both sports teams and the fans who support them.

Opponents of

commercial sponsorship
may cite potential downsides in terms of compromises made by athletes. They may argue that companies that opt to fund athletes and sports teams may
wield an inappropriate degree of influence
over these organized sports. For example, contracts underpinning such deals might require athletes to perform various promotional duties such as attending product launching events or participating in photoshoots, which can lead to reduced practice time. Similarly, businesses may influence the selection of players for marketing reasons, rather than for their merits, all of which can
diminish the spirit of sportsmanship
and thus
the impartiality of sports events
. However, I believe that this is not a major concern, since such issues can be resolved with careful negotiation before reaching a deal, in which case the benefits will outweigh the drawbacks.

Therefore, I hold the belief that

the phenomenon of business-funded sports
is mostly beneficial to both sports teams and their supporters. The main benefit is that
the financial backing
of a brand allows sports clubs to improve training facilities,
offer satisfactory remuneration
for players and hire professional coaches for their teams. Revenue generated from such partnership deals can also help to increase the prize money for athletes, making these events more attractive to top-level competitors. Secondly, money from sponsors allows popular sports events such as football World Cups and Formula 1 to offer higher quality experiences for audiences across the globe.
By way of illustration
, sponsors can contribute to
the enhancement of broadcasting technology
or the provision of additional entertainment activities surrounding sports events, which make for a more enjoyable experience for sports fans.

In conclusion, while sponsorship arrangements can have

potential pitfalls
, I believe the value to both athletes and fans far outweighs the disadvantages. Specifically, such
affiliations
provide essential financial support for sports teams and individuals to maximise their performance, while at the same time
enhancing the sports-viewing experience for supporters
.

(370 words)

📚 Vocabulary

notable downside
/ˈnəʊtəbᵊl ˈdaʊnˌsaɪd/
(noun). nhược điểm đáng chú ý
vocab
commercial sponsorship
/kəˈmɜːʃəl ˈspɒnsəʃɪp/
(noun). tài trợ thương mại
vocab
wield an inappropriate degree of influence
/wiːld ən ˌɪnəˈprəʊprɪɪt dɪˈɡriː ɒv ˈɪnflʊəns/
(verb). sử dụng một mức độ ảnh hưởng không phù hợp
vocab
diminish the spirit of sportsmanship
/dɪˈmɪnɪʃ ðə ˈspɪrɪt ɒv ˈspɔːtsmənʃɪp/
(verb). giảm tinh thần thể thao
vocab
the impartiality of sports events
/ði ɪmˌpɑːʃiˈæləti ɒv spɔːts ɪˈvɛnts/
(noun). tính công bằng của các sự kiện thể thao
vocab
the phenomenon of business-funded sports
/ðə fɪˈnɒmɪnən ɒv ˈbɪznɪs-ˈfʌndɪd spɔːts/
(noun). hiện tượng thể thao được tài trợ bởi doanh nghiệp
vocab
the financial backing
/ðə faɪˈnænʃəl ˈbækɪŋ/
(noun). hỗ trợ tài chính
vocab
offer satisfactory remuneration
/ˈɒfə ˌsætɪsˈfæktəri rɪˌmjuːnəˈreɪʃᵊn/
(verb). đưa ra mức thù lao thỏa đáng
vocab
By way of illustration
/baɪ weɪ ɒv ˌɪləsˈtreɪʃᵊn/
(conjunction). để minh họa
vocab
the enhancement of broadcasting technology
/ði ɪnˈhɑːnsmənt ɒv ˈbrɔːdkɑːstɪŋ tɛkˈnɒləʤi/
(noun). Sự cải tiến của công nghệ phát sóng
vocab
potential pitfall
/pəʊˈtɛnʃəl ˈpɪtfɔːl/
(noun). cạm bẫy tiềm ẩn
vocab
affiliation
/əˌfɪlɪˈeɪʃᵊnz/
(noun). Mối quan hệ
vocab
enhance the sports-viewing experience for supporters
/ɪnˈhɑːns ðə spɔːts-ˈvjuːɪŋ ɪksˈpɪərɪəns fɔː səˈpɔːtəz/
(verb). nâng cao trải nghiệm xem thể thao cho người hâm mộ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Một nhược điểm đáng chú ý của chính sách mới là tăng chi phí cho người tiêu dùng.

--> One

of the new policy is the increased cost for consumers.

 

2 Sự kiện này được thực hiện thông qua tài trợ thương mại từ nhiều công ty khác nhau.

--> The event was made possible through

from various companies.

 

3 Mối quan hệ thân thiết của CEO với các quan chức chính phủ cho phép ông sử dụng mức độ ảnh hưởng không phù hợp đối với các quyết định chính sách.

--> The CEO's close relationship with government officials allowed him

over policy decisions.

 

4 Hành vi hung hăng và phi thể thao quá mức có thể làm giảm tinh thần thể thao trong bất kỳ cuộc thi nào.

--> Excessive aggression and unsportsmanlike behavior can

in any competition.

 

5 Điều quan trọng đối với các trọng tài và quan chức là đảm bảo tính công bằng của các sự kiện thể thao để duy trì sự cạnh tranh công bằng.

--> It is crucial for referees and officials to ensure

to maintain fair competition.

 

6 Hiện tượng thể thao do doanh nghiệp tài trợ ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

-->

has become increasingly prevalent in recent years.

💡 Gợi ý

to wield an inappropriate degree of influence

commercial sponsorship

the impartiality of sports events

notable downside

The phenomenon of business-funded sports

diminish the spirit of sportsmanship

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

hỗ trợ tài chính

02.

đưa ra mức thù lao thỏa đáng

03.

để minh họa

04.

sự cải tiến của công nghệ phát sóng

05.

cạm bẫy tiềm ẩn

06.

mối quan hệ

07.

nâng cao trải nghiệm xem thể thao cho người hâm mộ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Many companies today sponsor sports as a way of advertising themselves. Some people think that this is a good thing for the world of sports. Others think this has disadvantages. Discuss both these views and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc band 8 của chủ đề Sport nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background