Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 12/08/2023

Chủ đề Education là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích vì sao nhiều người đồng tình với quan điểm của đề bài.

 • Body 2: DOL phân tích vì sao giáo dục sơ cấp miễn phí chưa phải cách tốt nhất để giải quyết cái nghèo.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Despite the pivotal role that basic education can play, I firmly believe that the effectiveness of such a strategy is limited and must be complemented by more comprehensive measures.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Establish a strong foundation and alleviate financial strain
Idea 1
Fundamental skills and knowledge
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Enabling people to read, write, and use numbers ➡ informecd decisions + productive activities ➡ personal success ➡ contriburte to society
Idea 2
Alleviate the financial burden
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • make education more accessible
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • break the cycle of poverty
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
One solution alone cannot holistically address poverty
Idea 1
Lack knowledge and skills needed in globalization and technological advancement
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • should extend to secondary and higher levels
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • enhancing employability + equip individuals for complex economic landscapes
Idea 2
Poverty needs a multifaceted solution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sole focus on education = overlooks critical factors

📝 Bài mẫu

The proposition of offering up to six years of free education as a solution to alleviate poverty in developing countries is a matter of paramount importance. Despite the pivotal role that

basic education
can play, I firmly believe that the effectiveness of such a strategy is limited and must be complemented by more comprehensive measures.

Advocates of this view may emphasize that six years of free education can establish a strong

foundation
and alleviate
financial strain
. Regarding the former, this initiative can equip individuals with fundamental skills and knowledge, which can in turn contribute to personal success and community development. Enabling individuals to read, write, and use numbers
empowers
them to make
informed decisions
and engage in productive activities, meaning that they can make meaningful contributions to their societies. Moreover, providing free education for at least six years would
alleviate
the financial burden on families, especially those who cannot afford their children’s school fees. This aid can make education more accessible to
marginalized communities
, thereby potentially breaking
the cycle of poverty
.

However, I disagree with the notion that six years of free education alone can holistically address the intricate challenge of poverty. Primary education may lack the advanced knowledge and skills that individuals need amid rapid globalization and technological advancement. This means that

subsidized education
should extend to secondary and higher levels, enhancing employability and equipping individuals for complex economic landscapes. Additionally, it is imperative to acknowledge that poverty, being a multifaceted and
deeply rooted issue
, necessitates a multifaceted solution. A sole focus on education, even if extended to six years, overlooks critical factors such as healthcare, infrastructure development, job creation, and the establishment of robust social safety nets.

In conclusion, while providing up to six years of free education is a commendable step towards poverty reduction, it should be viewed as part of a larger framework. A more comprehensive approach, involving extended education opportunities and a multifaceted strategy, is essential to effectively combat the complex problem of poverty in developing countries.

(332 words)

📚 Vocabulary

basic education
/ˈbeɪsɪk ˌɛdʒʊˈkeɪʃən/
(noun). giáo dục cơ bản
vocab
foundation
/faʊnˈdeɪʃən/
(noun). nền tảng
vocab
financial strain
/faɪˈnænʃəl streɪn/
(noun). căng thẳng tài chính
vocab
empower
/ɪmˈpaʊər/
(verb). trao quyền
vocab
informed decision
/ɪnˈfɔrmd dɪˈsɪʒən/
(noun). quyết định có cơ sở
vocab
alleviate
/əˈliːviːeɪt/
(verb). làm giảm bớt
vocab
marginalized community
/ˈmɑːdʒɪnəlaɪzd kəˈmjuːnəti/
(noun). cộng đồng bên lề xã hội / ít được quan tâm
vocab
the cycle of poverty
/ðə ˈsaɪkl əv ˈpɑːvərti/
(noun). vòng lẩn quẩn của cái nghèo
vocab
subsidized education
/ˈsʌbsɪˌdaɪzd ˌɛdʒʊˈkeɪʃən/
(noun). Giáo dục được trợ cấp
vocab
deeply rooted issue
/ˈdiːpli ˈruːtɪd ˈɪʃuː/
(noun). vấn đề sâu sắc
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Tiếp cận giáo dục cơ bản là rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ em.

=> Access to

is crucial for children's development.

 

2 Một nền tảng giáo dục mạnh mẽ chuẩn bị cho sinh viên cho những thách thức trong tương lai.

=> A strong educational

prepares students for future challenges.

 

3 Nhiều gia đình trải qua căng thẳng tài chính khi cố gắng trả tiền cho giáo dục.

=> Many families experience

when trying to pay for education.

 

4 Giáo dục trao quyền cho các cá nhân theo đuổi mục tiêu và nguyện vọng của họ.

=> Education

individuals to pursue their goals and aspirations.

 

5 Có quyền truy cập thông tin giúp mọi người đưa ra quyết định có cơ sở về cuộc sống của họ.

=> Having access to information helps people make

about their lives.

💡 Gợi ý

informed decisions

basic education

foundation

financial strain

empowers

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống.

01.

làm giảm bớt

02.

cộng đồng bên lề xã hội / ít được quan tâm

03.

vòng lẩn quẩn của cái nghèo

04.

Giáo dục được trợ cấp

05.

vấn đề sâu sắc

Bài mẫu kèm từ vựng kết hợp bài tập cho Writing Task 1 cùng ngày

__________________

Tổng hợp bài mẫu Writing Task 2 tháng 08/2021

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "The best way to reduce poverty in developing countries is by giving up to six years of free education, so that they can at least read, write and use numbers. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background