Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 13/04/2024

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích 2 khía cạnh về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế vượt trội hơn trong việc ưu tiên sử dụng tiền thuế.

 • Body 2: DOL phân tích 2 lý do tại sao vẫn cho rằng ưu tiên sức khỏe là quan trọng hơn để sử dụng tiền thuế.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Competing priorities for taxpayers' money
Idea 1
Ensuring national security and defense
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> example: military operations, intelligence agencies, and emergency response systems;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> effect: protect citizens from external threats and maintain stability;
Idea 2
Invest in initiatives to stimulate economic growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> example: tax breaks for businesses or subsidies for industries;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> effect: create jobs, boost consumer spending, and drive economic activity.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
However, healthcare should be a top consideration
Idea 1
Ensuring access to quality healthcare is a moral imperative
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> explain: every individual deserves a healthy life >> healthcare is essential for realizing this fundamental right;
Idea 2
Long-term benefits for society
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> example: improved public health outcomes, increased productivity, and reduced healthcare costs;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> effect: mitigate consequences of preventable diseases.

📝 Bài mẫu

When it comes to deciding how

tax revenue
should be allocated, the debate often centers around whether the government should prioritize healthcare or focus on other pressing needs. Although there can be valid arguments for prioritizing other sectors, I firmly believe that healthcare is of utmost importance.

On the one hand, some argue that there are competing priorities for taxpayers' money that may

take precedence over
healthcare. One commonly cited consideration is
ensuring national security and defense
, which may
require substantial financial resources
. This includes funding for military operations, intelligence agencies, and emergency response systems to protect citizens from external threats and maintain stability. Another argument is that the authorities should invest in
initiatives to stimulate economic growth
, such as
tax breaks for businesses
or subsidies for industries, since these measures aim to create jobs, boost consumer spending, and
drive economic activity
.

In my view, despite the importance of these aspects, healthcare should be a top consideration for government investment for several reasons. Chief among these is that ensuring access to quality healthcare is not just a matter of economic or strategic interest; it is a

moral imperative
. Every individual deserves the opportunity to lead a
healthy and fulfilling life
, meaning that healthcare is essential for realizing this fundamental right. Secondly, investing in healthcare
yields long-term benefits for society
, including
improved public health outcomes
, increased productivity, and reduced healthcare costs over time. By
addressing health issues proactively
, governments can mitigate the economic and social
consequences of preventable diseases
and illnesses.

In conclusion, while there are competing priorities for taxpayer money, healthcare should be a top consideration for government investment due to its significant impact on public health,

economic prosperity
, and social equity. By prioritizing healthcare, governments can
fulfill their responsibility
to
protect and promote the well-being
of their citizens and create a healthier, more
prosperous society
for all.

(310 words)

📚 Vocabulary

Xem lại từ vựng được được tổng hợp trong bài mẫu Task 2 writing IELTStrên nhé!

tax revenue
/tæks ˈrɛvəˌnjuː/
(noun). tiền thuế
vocab
take precedence over
/teɪk ˈprɛsɪdəns ˈoʊvər/
(verb). được ưu tiên hơn
vocab
ensure national security and defense
/ɪnˈʃʊr ˈnæʃənl sɪˈkjʊrəti ænd dɪˈfɛns/
(verb). đảm bảo an ninh, quốc phòng
vocab
require substantial financial resources
/rɪˈkwaɪr səbˈstænʃəl faɪˈnænʃəl rɪˈsɔrsɪz/
(verb). đòi hỏi nguồn tiền đáng kể
vocab
initiative to stimulate economic growth
/ɪˈnɪʃətɪv tuː ˈstɪmjəˌleɪt ˌiːkəˈnɑmɪk ɡroʊθ/
(noun). chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế
vocab
tax break for businesses
/tæks breɪk fɔr ˈbɪznəsɪz/
(noun). giảm thuế cho doanh nghiệp
vocab
drive economic activity
/draɪv ˌiːkəˈnɑmɪk ækˈtɪvɪti/
(verb). thúc đẩy hoạt động kinh tế
vocab
moral imperative
/ˈmɔrəl ɪmˈpɛrətɪv/
(noun). trách nhiệm đạo đức
vocab
healthy and fulfilling life
/ˈhɛlθi ænd fʊlˈfɪlɪŋ laɪf/
(noun). cuộc sống khỏe mạnh và đầy đủ
vocab
yield long-term benefits for society
/jiːld lɔŋ-tɜrm ˈbɛnɪfɪts fɔr səˈsaɪəti/
(verb). mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội
vocab
improved public health outcomes
/ɪmˈpruːvd ˈpʌblɪk hɛlθ ˈaʊtkʌmz/
(noun). kết quả sức khỏe công cộng được cải thiện
vocab
address health issues proactively
/əˈdrɛs hɛlθ ˈɪʃuz proʊˈæktɪvli/
(verb). chủ động giải quyết các vấn đề sức khỏe
vocab
consequence of preventable diseases
/ˈkɑnsəˌkwɛns ʌv prɪˈvɛntəbl dɪˈzizɪz/
(noun). hậu quả của những căn bệnh có thể phòng ngừa được
vocab
economic prosperity
/ˌiːkəˈnɑmɪk prɒˈspɛrɪti/
(noun). sự thịnh vượng về kinh tế
vocab
fulfill their responsibility
/fʊlˈfɪl ðɛr rɪˌspɒnsəˈbɪləti/
(verb). thực hiện trách nhiệm của họ
vocab
protect and promote the well-being
/prəˈtɛkt ænd prəˈmoʊt ðə ˈwɛlˈbiɪŋ/
(verb). bảo vệ và nâng cao sức khỏe
vocab
prosperous society
/ˈprɒspərəs səˈsaɪəti/
(noun). xã hội thịnh vượng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Tiền thuế rất cần thiết để tài trợ cho các dịch vụ công như giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

->

is essential for funding public services like education and healthcare.

 

2 Trong thời kỳ khủng hoảng, an ninh và quốc phòng được ưu tiên hơn các mối quan tâm khác về ngân sách.

-> In times of crisis, national security and defense

other budgetary concerns.

 

3 Chính phủ phải đảm bảo an ninh, quốc phòng để bảo vệ công dân của mình.

-> The government must

to protect its citizens.

 

4 Việc thực hiện chính sách này sẽ đòi hỏi nguồn tài chính đáng kể.

-> Implementing this policy would

.

 

5 Chính phủ đã đưa ra chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

-> The government launched an

in the region.

 

6 Chính phủ công bố mức giảm thuế mới cho các doanh nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư và tạo việc làm.

-> The government announced a

to encourage investment and job creation.

 

7 Dự án cơ sở hạ tầng mới dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế trong khu vực.

-> The new infrastructure project is expected to

in the area.

 

8 Đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chỉ là một lựa chọn chính sách mà còn là một trách nhiệm đạo đức.

-> Ensuring access to healthcare is not just a policy choice but a

.

💡 Gợi ý

initiative to stimulate economic growth

take precedence over

moral imperative

Tax revenue

require substantial financial resources

new tax break for businesses

ensure national security and defense

drive economic activity

Học thêm từ vựng qua writing task 1 Sample 13/04/2024 cùng ngày nữa nhé!

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

 

01.

cuộc sống khỏe mạnh và đầy đủ

02.

mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội

03.

kết quả sức khỏe công cộng được cải thiện

04.

chủ động giải quyết các vấn đề sức khỏe

05.

hậu quả của những căn bệnh có thể phòng ngừa được

06.

sự thịnh vượng về kinh tế

07.

thực hiện trách nhiệm của họ

08.

bảo vệ và nâng cao sức khỏe

09.

xã hội thịnh vượng

Tổng hợp bài mẫu từ đề thi thật tháng 04/2024.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people say that when deciding taxes, government should prioritize health care. Others think that there are more important priorities for tax-payers’ money. Discuss both views and give your own opinion.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background