Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 27/04/2024

Chủ đề Technology là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích 2 lợi ích của việc sử dụng mạng xã hội mỗi ngày để giữ liên lạc và nhận tin tức.

 • Body 2: DOL phân tích 2 tác động tiêu cực của việc sử dụng mạng xã hội mỗi ngày để giữ liên lạc và nhận tin tức.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The positive side
Idea 1
Revolutionizing how we communicate and connect with others
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: Facebook and WhatsApp;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: form online communities >> shared interests connect in a more convenient.
Idea 2
Sharing information in real-time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: Twitter allow people to engaged with current affairs as they unfold.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The drawbacks of social media
Idea 1
Negatively impact on mental health
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: expose to curated representations of others;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: feelings of inadequacy + mental health issues.
Idea 2
The spread of misinformation, online harassment, and privacy concerns
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: risks to individuals' well-being and trust in credible information sources;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: being influenced by fake news >> antisocial behaviors.

📝 Bài mẫu

Social media has become an integral part of modern life, with billions of people around the world using such platforms to stay connected with others and updated on

current events
. While social media undoubtedly offers numerous advantages in terms of connectivity and
information dissemination
, this essay argues that the risks it carries are more significant.

On the positive side, social media has revolutionized how we communicate and connect with others. Services such as Facebook and WhatsApp allow us to easily keep in touch with friends and family,

regardless of geographic distance
. These applications have also
facilitated the formation of online communities
, enabling people with shared interests or experiences to connect and support one another in a more convenient manner than in the past. Regarding news updates, social media has become a powerful tool for sharing information in real-time, unlike traditional news sources like newspapers or television. By way of illustration, X, formerly called Twitter, has a section displaying trending topics, allowing people to
stay informed
and engaged with current affairs as they
unfold
.

Nonetheless, these advantages are minor compared to the concerning drawbacks of social media. One major threat is the potential for social media usage to negatively impact mental health, particularly among younger users. Communication on social channels often involves being exposed to

curated representations
of others' lives, which can lead to
feelings of inadequacy
,
low self-esteem
, and mental health issues like depression or anxiety. Another issue to consider is that social media has been implicated in the spread of misinformation,
online harassment
,
cyberbullying
, and
privacy concerns
, posing risks to individuals' well-being, safety, and trust in credible information sources. This is exemplified by the numerous news stories about people engaging in
antisocial behaviors
after being influenced by fake news on social networks.

In conclusion, while social media offers advantages in socializing and receiving news, its disadvantages, including negative impacts on mental health, the spread of misinformation, online harassment, and privacy concerns, are substantial. Given these concerns, I believe that the disadvantages of social media usage ultimately overshadow its advantages.

(343 words)

📚 Vocabulary

current event
/ˈkʌrənt ɪˈvɛnt/
(noun). sự kiện đang diễn ra
vocab
information dissemination
/ˌɪnfərˈmeɪʃən dɪˌsɛmɪˈneɪʃən/
(noun). việc phổ biến thông tin
vocab
regardless of geographic distance
/rɪˈɡɑrdləs ʌv ˌdʒiəˈɡræfɪk ˈdɪstəns/
(preposition). bất kể khoảng cách địa lý
vocab
facilitated the formation of online community
/fəˈsɪlɪˌteɪtɪd ðə fɔrˈmeɪʃən ʌv ˈɒnˌlaɪn kəˈmjuːnɪti/
(verb). tạo điều kiện hình thành các cộng đồng trực tuyến
vocab
stay informed
/steɪ ɪnˈfɔrmd/
(verb). cập nhật thông tin
vocab
unfold
/ʌnˈfoʊld/
(verb). diễn ra
vocab
curated representation
/ˈkjʊreɪtɪd ˌrɛprɪzɛnˈteɪʃən/
(noun). hình ảnh đại diện được tuyển chọn
vocab
feeling of inadequacy
/ˈfiːlɪŋ ʌv ɪˈnædɪkwəsi/
(noun). cảm giác thiếu thốn
vocab
low self-esteem
/loʊ sɛlf ɪˈstim/
(noun). lòng tự trọng thấp
vocab
online harassment
/ˈɒnˌlaɪn ˈhærəsmənt/
(noun). quấy rối trực tuyến
vocab
cyberbullying
/ˈsaɪbərˌbʊliɪŋ/
(noun). bắt nạt trực tuyến
vocab
privacy concern
/ˈpraɪvəsi kənˈsɜrn/
(noun). mối quan ngại về quyền riêng tư
vocab
antisocial behavior
/ˌæntiˈsoʊʃəl bɪˈheɪvjər/
(noun). hành vi chống đối xã hội
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Hội nghị sẽ thảo luận về các sự kiện đang diễn ra trong ngành.

-> The conference will discuss

in the industry.

 

2 Phương tiện truyền thông xã hội đã cách mạng hóa cách phổ biến thông tin xảy ra trong thế giới ngày nay.

-> Social media has revolutionized the way

occurs in today's world.

 

3 Công nghệ hiện đại cho phép mọi người giao tiếp dễ dàng bất kể khoảng cách địa lý.

-> Modern technology allows people to communicate easily

.

 

4 Các nền tảng truyền thông xã hội đã tạo điều kiện hình thành các cộng đồng trực tuyến.

-> Social media platforms have

.

 

5 Điều quan trọng là phải được cập nhật thông tin về các vấn đề đang diễn ra.

-> It's important to

about current affairs.

 

6 Tình hình bắt đầu diễn ra khi có thêm thông tin.

-> The situation began to

as more information became available.

7 Bảo tàng cung cấp một hình ảnh đại diện được tuyển chọn về lịch sử địa phương.

-> The museum offers a

of local history.

💡 Gợi ý

facilitated the formation of online communities

current events

curated representation

regardless of geographic distance

information dissemination

stay informed

unfold

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

 

01.

cảm giác thiếu thốn

02.

lòng tự trọng thấp

03.

quấy rối trực tuyến

04.

bắt nạt trực tuyến

05.

mối quan ngại về quyền riêng tư

06.

hành vi chống đối xã hội

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Many people around the world use social media every day to keep in touch with other people and get news events. Do the advantages outweigh the disadvantages?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background