Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 16/09/2023

Chủ đề Entertainment là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lý do vì sao người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền hơn chính trị gia.

 • Body 2: DOL phân tích những tác động tiêu cực của tình trạng người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền hơn các chính trị gia.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Reason 1 (Celebrities): diversification of income streams.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Primary profession + lucrative endorsement deals >>> e.g. Cristiano Ronaldo (salary as a player + sponsorship agreements).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Even less well-known celebrities could generate multiple sources of income.
Idea 2
Reason 2 (Politicians): fixed salaries + are constrained by their roles in the political arena.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Yield adverse effects on a societal level.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Drive people toward the entertainment industry (e.g. Vietnam) >>> the imbalance in the job market.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A society rewards fame and fortune >>> prioritizes materialistic values >>> detrimental effects on societal cohesion.

📝 Bài mẫu

In contemporary society,

the income disparity
between celebrities and politicians has reached appreciable proportions. This essay
delves into
the underlying factors behind this phenomenon and presents a perspective on whether it is a positive or negative development.

There are a host of reasons contributing to the significant income gap between celebrities and politicians. Notably, celebrities often

derive their income
not only from their primary profession but also from
lucrative endorsement deals
with corporate giants. Take, for instance, Cristiano Ronaldo, an iconic footballer whose earnings extend beyond the pitch. In addition to his salary as a player, he
amasses substantial wealth
through
sponsorship agreements
with major brands like Adidas, where he promotes their products on his social media platforms such as Instagram and Twitter. Even less well-known celebrities could also generate multiple sources of income in a similar fashion. This
diversification of income streams
is
a primary driver
of celebrities' superior earnings when compared to politicians, who predominantly rely on fixed salaries and are constrained by their roles in the political arena, which seldom
intersect with the commercial world
.

From my perspective, while the growth in income for celebrities means better living standards for such individuals,

the lopsided income distribution
has the potential to yield adverse effects on a societal level. Chief among these is that
the disproportionate gap
between the salaries of politicians and celebrities might drive an increasing number of people, especially young ones, towards the entertainment industry rather than politics as well as other fields. This can be seen in Vietnam where many young adults, especially those in Generation Z, attempt to become influencers on popular social media platforms such as TikTok and Instagram due to the high stream of income. This might contribute to the imbalance in the job market. More worryingly, a society that excessively rewards fame and fortune over public service and leadership may
prioritize materialistic values
over qualities such as integrity, empathy, and altruism. This shift in values can have
detrimental effects
on societal cohesion.

In conclusion, the substantial income gap between celebrities and politicians arises from the diverse revenue streams available to celebrities and the constraints of a political career. This phenomenon could

pose serious challenges
to the job market and the development of society.

(373 words)

📚 Vocabulary

the income disparity
/ði ˈɪnkʌm dɪˈspærəti/
(noun). sự chênh lệch thu nhập
vocab
delves into
/dɛlvz ˈɪntuː/
(verb). tìm hiểu sâu vào
vocab
derive their income
/dɪˈraɪv ðeər ˈɪnkʌm/
(verb). có được thu nhập của họ
vocab
lucrative endorsement deals
/ˈluːkrətɪv ɪnˈdɔːsmənt diːlz/
(noun). hợp đồng quảng cáo béo bở
vocab
amasses substantial wealth
/əˈmæsɪz səbˈstænʃᵊl wɛlθ/
(verb). tích lũy khối tài sản đáng kể
vocab
sponsorship agreements
/ˈspɒnsəʃɪp əˈɡriːmənts/
(noun). hợp đồng tài trợ
vocab
diversification of income streams
/daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃᵊn ɒv ˈɪnkʌm striːmz/
(noun). đa dạng hóa nguồn thu nhập
vocab
a primary driver
/ə ˈpraɪməri ˈdraɪvə/
(noun). động lực chính
vocab
intersect with the commercial world
/ˌɪntəˈsɛkt wɪð ðə kəˈmɜːʃᵊl wɜːld/
(verb). giao thoa với thế giới thương mại
vocab
the lopsided income distribution
/ðə ˈlɒpˈsaɪdɪd ˈɪnkʌm ˌdɪstrɪˈbjuːʃᵊn/
(noun). sự phân bổ thu nhập không đồng đều
vocab
the disproportionate gap
/ðə ˌdɪsprəˈpɔːʃᵊnət ɡæp/
(noun). khoảng cách không cân xứng
vocab
prioritize materialistic values
/praɪˈɒrɪˌtaɪz məˌtɪərɪəˈlɪstɪk ˈvæljuːz/
(verb). ưu tiên các giá trị vật chất
vocab
detrimental effects
/ˌdɛtrɪˈmɛntᵊl ɪˈfɛkts/
(noun). tác động tiêu cực
vocab
pose serious challenges
/pəʊz ˈsɪəriəs ˈʧælɪnʤɪz/
(verb). đặt ra những thách thức nghiêm trọng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Sự chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo đang là vấn đề xã hội bức xúc.

-->

between the rich and the poor is a pressing social issue.

 

2 Nghiên cứu tìm hiểu sâu vào các yếu tố góp phần tạo ra sự chênh lệch thu nhập theo giới.

-->The research

the factors contributing to gender-based income disparities.

 

3 Nhiều người dân ở nông thôn có được thu nhập từ nông nghiệp.

--> Many people in rural areas

from farming.

 

4 Các vận động viên nổi tiếng thường ký các hợp đồng quảng cáo béo bở với các thương hiệu lớn.

--> Celebrity athletes often sign

with major brands.

 

5 Thông qua những khoản đầu tư thông minh, anh ấy đã tích lũy được khối tài sản đáng kể trong nhiều năm.

--> Through smart investments, he

over the years.

 

6 Đội đã đạt được một số hợp đồng tài trợ để tài trợ cho giải đấu sắp tới của họ.

--> The team secured several

to fund their upcoming tournament.

 

7 Các doanh nhân thường tìm cách đa dạng hóa nguồn thu nhập để giảm rủi ro tài chính.

--> Entrepreneurs often seek

to reduce financial risk.

💡 Gợi ý

lucrative endorsement deals

amasses substantial wealth

The income disparity

diversification of income streams

delves into

sponsorship agreements

derive their income

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

động lực chính

02.

giao thoa với thế giới thương mại

03.

sự phân bổ thu nhập không đồng đều

04.

khoảng cách không cân xứng

05.

ưu tiên các giá trị vật chất

06.

tác động tiêu cực

07.

đặt ra những thách thức nghiêm trọng

Dành thêm chút thời gian ôn tập từ vựng trong bài mẫu Writing task 1 ngày 16/09/2023 để nâng band điểm.

Tổng hợp đề thi, dàn bài bài mẫu Writing task 2 chi tiết tháng 09/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Nowadays, celebrities earn more money than politicians. What are the reasons for this? Is it a positive or negative development?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part question mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background