Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/03/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 18/03/2023: The bar charts describe how much time a teacher spent at three school levels in four different countries in 2001.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/03/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Xu hướng chung: giá nhà trung bình của 3 quốc gia đều tăng mặc dù có một vài biến động.

 • Đặc điểm nổi bật: giá nhà quốc gia A cao nhất.

Body 1: DOL mô tả số liệu giá nhà của 3 quốc gia giai đoạn 1997 - 2007.

Cách group data: nhóm 2 quốc gia giữ vị trí cao nhất (1997: nation A; 1998: nation B; sau đó, nation A giành lại vị trí top 1) >>> nhóm 2 số liệu chạm đỉnh (2003: nation A - $530k, 2005: nation B - $350k).

Body 2: DOL mô tả số liệu giá nhà cảu 3 quốc gia giai đoạn 2008 - 2014.

Cách group data: nhóm 2 xu hướng cùng giảm (2008, B và C cùng giảm, tăng lại 2009) >>> nhóm 3 số liệu cùng tăng (2014: A, B và C đều đạt đỉnh)

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Three nations: the house price increased but with some fluctuations.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Nation A had the highest figure.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1997 - 2007 period
Idea 1
The most expensive house price
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country A: the most expensive house price (around $180k).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The following year, country B overtook A ($250k in 2000).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2001, Country A regained its top 1 rank.
Idea 2
From 1997 to 2007
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • All countries had upward trends.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A peaked in 2003 (around $530k).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country B peaked in 2005 (around $350k).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2008 - 2014 period
Idea 1
In 2008
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Countries B and C: dropped to $260k and $180k, climbing back in 2009.
Idea 2
In 2014
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • All 3 countries hit their new high records (at roughly $625k, $500k, and $260k).

📝 Bài mẫu

The line graph depicts

the average property prices
in three nations, A, B, and C, from 1997 to 2014.

Overall,

throughout the period
, the average house price in each of the three nations increased but with some
fluctuations
. In addition, in most years, nation A had the highest figure.

In 1997, country A had the most expensive house price (around $180k). The following year, country B

overtook
country A’s position and was the first to reach $250k in 2000. However, just a year later, country A
regained
its top 1 rank and remained in this position for the remaining period. From 1997 to 2007, all countries had
upward trends
, but country A peaked in 2003 (around $530k) while country B
peaked
in 2005 (around $350k).

In 2008, countries B and C

substantially dropped
to $260k and $180k, respectively, before climbing back in 2009. Approaching 2014, all 3 countries
hit their new high records
approximately in 2012 and 2013. In 2014, countries A, B, and C ultimately finished at
roughly
$625k, $500k, and $260k, respectively.

(174 words)

📚 Vocabulary

the average property price
/ði ˈævərɪʤ ˈprɒpəti ˈpraɪs/
(noun). giá bất động sản trung bình
vocab
throughout the period
/θruːˈaʊt ðə ˈpɪərɪəd/
(adv). xuyên suôt giai đoạn
vocab
fluctuation
/ˌflʌktjʊˈeɪʃᵊn/
(noun). biến động
vocab
overtake
/ˌəʊvərˈteɪk/
(verb). vượt qua
vocab
regain
/rɪˈɡeɪn/
(verb). giành lại
vocab
upward trend
/ˈʌpwəd trɛnd/
(noun). xu hướng tăng
vocab
peak
/piːk/
(verb). đạt đỉnh
vocab
substantially drop
/səbˈstænʃəli drɒp/
(verb). giảm đáng kể
vocab
hit their new high record
/hɪt ðeə njuː haɪ ˈrɛkɔːd/
(verb). đạt kỷ lục cao mới
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Giá bất động sản trung bình trong thành phố tăng 10%

-->

in the city increased by 10% in the last year.

 

2 Xuyên suốt giai đoạn bất ổn kinh tế, thị trường chứng khoán đã trải qua những biến động đáng kể.

-->

of economic uncertainty, the stock market experienced significant fluctuations.

 

3 Giá trị của cổ phiếu dao động đáng kể trong ngày, bắt đầu mạnh trước khi giảm mạnh vào buổi chiều.

--> The value of the stock showed

during the day, starting off strong before dropping sharply in the afternoon.

 

4 Doanh số ô tô điện lần đầu tiên vượt qua ô tô chạy xăng vào tháng trước.

--> The sales of electric cars

those of petrol cars for the first time last month.

 

5 Sau một năm thua lỗ, công ty đang nỗ lực giành lại thị phần.

--> After a year of losses, the company is trying to

its market share.

💡 Gợi ý

Throughout the period

regain

The average property price

overtook

significant fluctuation

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

xu hướng tăng

02.

đạt đỉnh

03.

giảm đáng kể

04.

đạt kỷ lục cao mới

05.

khoảng

Học từ vựng và bài tập áp dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 18/03/2023 nhé!

Tổng hợp đề thi viết task 1 tháng 03/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The graph below shows the average house prices in 3 countries between the years 1997-2014, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Cấu trúc so sánh nhất

- Tính từ ngắn: S + V + the Adj/adv + est + Noun

Ví dụ: In most years, nation A had the highest figure.

- Tính từ dài: S + V + the most + Adj + Noun

Ví dụ: In 1997, country A had the most expensive house price (around $180k).

2. S + V, before V-ing: diễn tả một hành động diễn ra trước hành động khác.

Ví dụ: In 2008, countries B and C substantially dropped to $260k and $180k, respectively, before climbing back in 2009.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background