Government should invest more money in science education - IELTS Writing

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích của việc chỉ đầu tư giảng dạy các môn khoa học

  • Body 2: Vì DOL cho rằng các môn khoa học xã hội có tầm quan trọng đối với xã hội, DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích mà các môn khoa học xã hội mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là các môn khoa học xã hội không thể nào bị loại bỏ khỏi chương trình giáo dục

Insert Statement here...
Science is important, but humanities subjects should also be included in the curriculum
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Science is important
Idea 1
Science is the revolutionising force in improving the material conditions of humanity.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Scientific breakthroughs allow production processes to become more efficient → improving both the quality and quantities of goods → it can be prioritised within any learning program.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Arts and humanities should be taught as well
Idea 1
Arts and humanities create the leaders that can guide science to its socially beneficial conclusions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There are many ethical problems with using scientific technology →  requires those who can consider the potential social consequences
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Without arts and humanities, science might not serve the benefit of mankind, and might lead us towards a very dark path.

📝 Bài mẫu

In recent years, there has been talk of prioritising science over other subjects for the sake of national progress. Although science is important, I argue that

humanities subjects
should also be included in the curriculum.

Science could be said to have been a revolutionising force in improving the material conditions of humanity and thus can be argued to rightfully be prioritised within any learning program.

Scientific breakthroughs
allow production processes to
become more efficient
, improving both the quality and quantities of goods. These goods can either
be exported to the international market
, improving a country’s prosperity, or used by the domestic population to improve their lives. It was through improving its scientific research that the United States, for example, is at the forefront of technology and leads in economic and military prowess.

However, one might also argue that arts and humanities should be taught as well, for they create the leaders that can effectively

guide science to its most socially beneficial conclusions
. Science could be said to be a tool, and like other tools, require a direction that it can be used towards. More specifically, there are many
ethical problems with using scientific technology
such as gene editing that requires those who can consider the potential social consequences. Without arts and humanities, science might not
serve the benefit of mankind
, and might
lead us towards a very dark path
.

Therefore, I believe that although science is important, it cannot be left on its own. As such, along with a new generation of scientists, governments should also invest in bringing up a generation of philosophers and politicians.

(266 words)

📚 Vocabulary

Prioritize science over other subjects
/praɪˈɒrɪˌtaɪz ˈsaɪəns ˈəʊvər ˈʌðə ˈsʌbʤɪkts/
(verb). Ưu tiên khoa học hơn những môn học khác
vocab
For the sake of something
/fɔː ðə seɪk ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Để có lợi cho điều gì đó
Humanities subject
/hju(ː)ˈmænɪtiz ˈsʌbʤɪkts/
(noun). Những môn học nhân văn
vocab
Improve the material conditions of humanity
/ɪmˈpruːv ðə məˈtɪərɪəl kənˈdɪʃənz ɒv hju(ː)ˈmænɪti/
(verb). Cải thiện điều kiện vật chất của nhân loại
Scientific breakthroughs
/ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈbreɪkˌθruːz/
(noun). Những đột phá khoa học
vocab
Become more efficient
/bɪˈkʌm mɔːr ɪˈfɪʃənt/
(verb). Trở nên hiệu quả hơn
vocab
To be exported to the international market
/tuː biː ɛksˈpɔːtɪd tuː ði ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈmɑːkɪt/
(verb). Được xuất khẩu sang thị trường quốc tế
vocab
Improve a country’s prosperity
/ɪmˈpruːv ə ˈkʌntriz prɒsˈpɛrɪti/
(verb). Giúp một quốc gia phồn vinh hơn
vocab
Guide science to its most socially beneficial conclusions
/gaɪd ˈsaɪəns tuː ɪts məʊst ˈsəʊʃəli ˌbɛnɪˈfɪʃəl kənˈkluːʒənz/
(verb). Hướng khoa học tới một đích đến có lợi cho xã hội
Ethical problems with using scientific technology
/ˈɛθɪkəl ˈprɒbləmz wɪð ˈjuːzɪŋ ˌsaɪənˈtɪfɪk tɛkˈnɒləʤi/
(noun). Vấn đề đạo đức đối với việc ứng dụng công nghệ khoa học
vocab
Gene editing
/ʤiːn ˈɛdɪtɪŋ/
(noun). Chỉnh sửa gen
vocab
Serve the benefit of mankind
/sɜːv ðə ˈbɛnɪfɪt ɒv mænˈkaɪnd/
(verb). Phục vụ cho lợi ích của nhân loại
Lead us towards a very dark path
/liːd ʌs təˈwɔːdz ə ˈvɛri dɑːk pɑːθ/
(verb). Hướng chúng ta tới một lối đi tăm tối
vocab
Bring up a generation of philosophers and politicians
/brɪŋ ʌp ə ˌʤɛnəˈreɪʃən ɒv fɪˈlɒsəfəz ænd ˌpɒlɪˈtɪʃənz/
(verb). Nuôi dạy một thế hệ các nhà triết học và chính trị gia
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Essay nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Tầm quan trọng của khoa học là không thể chối cãi, nhưng nó vẫn chưa đủ để chúng ta ưu tiên nó hơn những môn học khác.

 

=> The importance of science is undeniable, yet it' s not enough for us to

.

 

 

2 Một nửa lượng nông sản thu hoạch được sẽ được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

 

=> Half of the harvested produce will

.

 

 

3 Những môn nhân văn giúp tạo ra những nhà lãnh đạo mà có thể hướng khoa học tới đích đến có lợi cho xã hội.

 

=> Humanities subjects help create the leaders that can effectively

.

 

 

4 Có nhiều vấn đề đạo đức liên quan tới việc ứng dụng công nghệ khoa học.

 

=> There are many

.

 

 

5 Không có nghệ thuật và nhân văn học, khoa học có lẽ không thể phục vụ cho lợi ích của nhân loại.

 

=> Without arts and humanities, science might not

.

 

 

6 Việc thiếu giáo dục có thể đưa chúng ta tới một con đường tăm tối.

 

=> The lack of education can

.

 

 

7 Chính phủ các nước cũng nên đầu tư vào việc nuôi dạy một thế hệ các nhà triết học và chính trị gia.

 

=> Governments should also invest in

.

💡 Gợi ý

be exported to the international market

prioritize it over other subjects

ethical problems with using scientific technology

guide science to its most socially beneficial conclusions

lead us towards a very dark path

serve the benefit of mankind

bringing up a generation of philosophers and politicians

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Những môn học nhân văn

=>

01.

 

Những đột phá khoa học

=>

02.

 

Trở nên hiệu quả hơn

=> Become

03.

 

Giúp một quốc gia phồn vinh hơn

=> Improve a country’s

04.

 

Chỉnh sửa gen

=>

05.

 

Cải thiện điều kiện vật chất của nhân loại

=> Improve the

06.
of humanity

 

Để có lợi cho điều gì đó

=> For the

07.
of something

Theo dõi Dol để tham khảo ngay các bài viết mẫu Writing IELTS Task 2 mới nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Government should invest in teaching science subjects rather than other subjects for country development and progress. To what extent do you agree or not agree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background