More people are changing jobs and living places. Positive/negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2019 chủ đề lối sống (lifestyle): More people are changing jobs and living places. Positive/negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trực tiếp đưa ra quan điểm của mình

 • Thân bài:

  • Body 1: Dù DOL cho rằng việc thay đổi nơi ở và việc làm là không tốt, DOL vẫn nói về một vài khía cạnh tốt của việc này

  • Body 2: Tiếp đó, DOL chỉ ra những mặt xấu cũng việc này để tạo nên sự tương phản.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng những hạn chế của việc này có ảnh hưởng lớn hơn là những ưu điểm.

Insert Statement here...
I think that the disadvantages far outweigh the benefits for society in the majority of cases
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Improving global cultural awareness
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Corporations increasing international connections → more people learn languages and engage in different cultures → hostility between people of different backgrounds has been lower
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance: Korea which has been isolationist for most of history, is today one of the world’s biggest economies, attracting foreign workers from all over the world.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative
Idea 1
Difficulty of maintaining long-term relationships for most workers.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People are unable to have a strong bond with a friend group for an extended period of time → difficult to connect → an overwhelming feeling of isolation
Idea 2
Relocation is difficult and could lead to severe culture shocks
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: This is why the majority of employees often state job security as one of the primary motivations for them to accept any jobs.

📝 Bài mẫu

In the past decades, the irregularity of the job market has forced many people to constantly

alter their professions
or
living arrangements
. Many people today are unsure of whether or not this is beneficial -  personally, I think that the disadvantages far outweigh the benefits for society in the majority of cases, as it makes it difficult for individuals to
form long-lasting relationships
.

On one hand,

corporations
increasing international connections means there is an increasing need for people to learn more languages and
engage in different cultures
, thereby improving
global cultural awareness
.
Hostility
between
people of different backgrounds
has been lower as a result of
globalization
, and this is almost certainly due to more intermingling as a result of national job markets shifting to be more international. Countries such as Korea, for instance, which has been isolationist for most of history, is today one of the world’s biggest economies, attracting foreign workers from all over the world. As more workers change their working locations as a result of globalization, one might envision a more culturally understanding world.

Yet on the other hand, the

flip side of this phenomenon
is the increasing difficulty of maintaining long-term relationships for most workers. Changing one’s job or place of living frequently means being unable to have a strong bond with a friend group for an extended period of time. This makes it very difficult to connect with people and could lead to an
overwhelming feeling of isolation
spreading amongst the workforce as they are forced to prioritize their work over their friends. Relocation is difficult and could lead to
severe culture shock
as well, which could increase anxiety and stress. This is why the majority of employees, for example, often state job security as one of the primary motivations for them to accept any jobs.

On the whole, I argue that the impact on the individual of today’s

volatile job markets
is undesirable, and as such, the aforementioned trend is one that should be unwelcomed.

(332 words)

📚 Vocabulary

Danh sách vocab xuất hiện trong bài Writing IELTS mẫu.

Alter their professions
/ˈɔːltə ðeə prəˈfɛʃənz/
(verb). Thay đổi nghề nghiệp
vocab
Living arrangement
/ˈlɪvɪŋ əˈreɪnʤmənt/
(noun). Sự sắp xếp cuộc sống
Form long-lasting relationships
/fɔːm lɒŋ-ˈlɑːstɪŋ rɪˈleɪʃənʃɪps/
(verb). Hình thành những mối quan hệ lâu dài
vocab
Corporation
/ˌkɔːpəˈreɪʃən/
(noun). Doanh nghiệp, công ty
vocab
Engage in different cultures
/ɪnˈgeɪʤ ɪn ˈdɪfrənt ˈkʌlʧəz/
(verb). Tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau
vocab
Global cultural awareness
/ˈgləʊbəl ˈkʌlʧərəl əˈweənəs/
(noun). Nhận thức văn hóa toàn cầu
vocab
Hostility
/hɒsˈtɪlɪti/
(noun). Sự thù địch, ghét bỏ
vocab
People of different backgrounds
/ˈpiːpl ɒv ˈdɪfrənt ˈbækgraʊndz/
(noun). Những người với lai lịch khác nhau
vocab
Globalization
/ˌgləʊb(ə)laɪˈzeɪʃ(ə)n/
(noun). Sự toàn cầu hóa
vocab
Envision a more culturally understanding world
/ɪnˈvɪʒən ə mɔː ˈkʌlʧərəli ˌʌndəˈstændɪŋ wɜːld/
(verb). Lường trước được một thế giới am hiểu văn hóa hơn
vocab
Flip side of this phenomenon
/ˈflɪp ˌsaɪd ɒv ðɪs fɪˈnɒmɪnən/
(noun). Mặt đối lập của hiện tượng này
Maintain long term relationships
/meɪnˈteɪn lɒŋ tɜːm rɪˈleɪʃənʃɪps/
(verb). Duy trì các mối quan hệ lâu dài
vocab
Overwhelming feeling of isolation
/ˌəʊvəˈwɛlmɪŋ ˈfiːlɪŋ ɒv ˌaɪsəʊˈleɪʃən/
(noun). Cảm giác cô độc nặng nề
vocab
Prioritize their work over their friends
/praɪˈɒrɪˌtaɪz ðeə wɜːk ˈəʊvə ðeə frɛndz/
(verb). Đặt công việc trên bạn bè
Severe cultural shock
/sɪˈvɪə ˈkʌlʧərəl ʃɒk/
(noun). Sự sốc văn hóa nặng
vocab
Volatile job market
/ˈvɒlətaɪl ʤɒb ˈmɑːkɪt/
(noun). Thị trường nghề nghiệp nhiều biến động
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các đáp án phù hợp vào chỗ trống

 

01.
refers to the way someone organizes how and where they will live.

 

A

02.
is an organization—usually a group of people or a company

 

03.
is the feeling of unfriendliness or even hatred.

 

04.
is the process of interaction and integration among people, companies, and governments worldwide

 

Students often experience

05.
as they study abroad, especially when they go to countries that are vastly different from their hometown.

 

In a volatile

06.
, people often have to change from one job to another quite frequently.

 

Tổng hợp đề Task 2 tháng 06/2019 hay nhất.

Exercise 2:

Tính biến động của thị trường nghề nghiệp đã khiến nhiều người phải liên tục đổi công việc.

=> The irregularity of the job market has forced many people to constantly

.

 

Việc hình thành những mối quan hệ lâu dài là không thể khi mà cứ phải chuyển từ nơi này sang nơi khác.

=> It's impossible to

having to move from one place to another on frequently.

 

Mọi người ngày càng có nhu cầu học ngôn ngữ và tiếp xúc với các nền văn hóa khác hơn.

=> There is an increasing need for people to learn more languages and

.

 

Việc các công ty tăng các mối liên kết quốc tế có thể giúp cải thiện nhận thức văn hóa toàn cầu.

=>

can be improved as a result of corporations increasing international connections.

 

Khi mà càng nhiều người thay đổi vị trí làm việc, ta có thể lường trước được một thế giới am hiểu về văn hóa hơn.

=> As more workers change their working locations, one might

.

 

Tôi cảm thấy việc duy trì các mối quan hệ lâu dài rất khó vì tôi không có thời gian để giữ liên lạc với bạn của tôi thường xuyên.

=> I find it difficult to

since I don't have time to keep in touch with my friends on a regular basis.

 

Sống một mình đem lại cho anh ấy cảm giác cô độc nặng nề

Living alone gives him an

.

 

Anh ấy không thể hình thành các mối quan hệ lâu dài vì anh ấy thường đặt công việc lên trên bạn bè.

=> He failed to form long-term relationships since he often

.

💡 Gợi ý

form long-lasting relationships

Global cultural awareness

envision a more culturally understanding world

alter their professions

maintain long-term relationships

engage in different cultures

prioritized his work over his friends

overwhelming feeling of isolation

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "An increased number of people today change their career and living places in their lives. Is it a positive or negative development?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley37

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background