Education and training are better than imprisonment. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề tội phạm (crime) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Vì DOL đồng tình với việc giáo dục, DOL sẽ ủng hộ quan điểm này bằng cách đưa ra 2 lý do (reasons)

 • Thân bài:

  • Body 1: Lý do đầu tiên - dựa trên mặt hạn chế của việc bỏ tù

  • Body 2: Lý do thứ hai - dựa trên thế mạnh của việc giáo dục

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm gọn lại 2 ý chính đã nêu trong bài.

Insert Statement here...
We should focus our efforts on education and training rather than incarceration.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
There is simply no evidence that incarceration effectively reduces the chance that criminals will engage in crime after release
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • After serving their time in jail, ex-convicts often face large difficulties reentering the workforce → being a certain relapse as they have no other choice but crime.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Countries with harsh punishment such as the US, for example, do much worse than countries such as Norway in terms of the recidivism rate;
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
Education and training programs increase the chances of inmates becoming a productive member of society after their release
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A lot of the inmates suffer as a result of being from low-income, poor education backgrounds → Job training and further education programs provide inmates with jobs and prevent them from relapsing into crime

📝 Bài mẫu

The debate centres around whether or not

preventative measures
are more effective than
incarceration
is one that is central to our society, and to our policy decisions regarding criminals. In this essay, I will explain why I personally believe we should focus our efforts on education and training rather than incarceration.

Firstly, there is simply no evidence that incarceration effectively reduces the chance that criminals will engage in crime after release - in fact, there is plenty of evidence against this idea. After serving their time in jail,

ex-convicts
often face large difficulties reentering the workforce as a result of
punitive entry barriers
, with the
end result
being a certain
relapse
as they have no other choice but crime. Countries with harsh punishment such as the US, for example, do much worse than countries such as Norway in terms of the
recidivism rate
; one could argue that the latter has been able to excel because of its
educational approach
to prisoners.

Secondly, education and training programs in prisons have been shown to dramatically increase the chances of

inmates
becoming a productive member of society after their release, as employers are more likely to hire them. A lot of the inmates suffer as a result of being from low-income, poor education backgrounds, with no
viable skill set
needed for the job market. Job training and further education programs, thus, have been proven to provide inmates with jobs and prevent them from relapsing into crime in countries such as Switzerland.

Overall, I argue that given the evidence, incarceration is much worse than education and training at reducing crime; therefore, I argue that the latter is a more effective way to deal with criminals.

(282 words)

📚 Vocabulary

The debate centre around something
/ðə dɪˈbeɪt ˈsɛntər əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Cuộc tranh luận xoay quanh điều gì đó
Preventative measure
/prəˈven(t)ədiv ˈmɛʒə/
(noun). Phương pháp phòng ngừa
vocab
Incarceration
/ɪnˌkɑːsəˈreɪʃən/
(noun). Sự bỏ tù
vocab
To be central to our society
/tuː biː ˈsɛntrəl tuː ˈaʊə səˈsaɪəti/
(adj). Quan trọng/trọng tâm đối với xã hội của chúng ta
vocab
Engage in crime after release
/ɪnˈgeɪʤ ɪn kraɪm ˈɑːftə rɪˈliːs/
(verb). Phạm tội sao khi được thả
vocab
To be against something
/tuː biː əˈgɛnst ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Phản đối/chống lại cái gì đó
vocab
Serve their time in jail
/sɜːv ðeə taɪm ɪn ʤeɪl/
(verb). Chấp hành thời gian ngồi tù
vocab
Ex-convict
/ɛks-ˈkɒnvɪkt/
(noun). Người từng là tù nhân
vocab
Face difficulties reentering the workforce
/feɪs ˈdɪfɪkəltiz ˌriːˈɛntərɪŋ ðə ˈwɜːkˌfɔːs/
(verb). Gặp khó khăn khi đi làm lại
Punitive entry barriers
/ˈpjuːnɪtɪv ˈɛntri ˈbærɪəz/
(noun). Rào cản tiếp nhận mang tính trừng phạt
vocab
End results
/ɛnd rɪˈzʌlts/
(noun). Kết quả cuối cùng
vocab
Relapse
/rɪˈlæps/
(noun). Tái phạm tội
vocab
Recidivism rate
/rɪˈsɪdɪvɪzm reɪt/
(noun). Tỷ lệ tái phạm
vocab
Educational approach to prisoners
/ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl əˈprəʊʧ tuː ˈprɪznəz/
(noun). Phương pháp giáo dục đối với tù nhân
vocab
Inmate
/ˈɪnmeɪt/
(noun). Ngươi ở tù
vocab
Viable skill set
/ˈvaɪəbl skɪl sɛt/
(noun). Bộ kỹ năng có thể dùng được
vocab

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley34 Sau sample "Some people think sending criminals to prison is not an effective way to deal with them. Education and training are better. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley36

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background