Is the prevalence of living alone & in small families a positive/negative trend? - IELTS Writing

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi trên đề bài. Đây là cách để mình trình bày quan điểm, đồng thời cho người chấm nắm được hướng đi ở thân bài của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về ưu điểm của việc sống một mình

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ nói về mặt hạn chế của xu hướng này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
It is a negative development that people in cities either live alone or in small family units, rather than in large family groups
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages of living alone or in small family units
Idea 1
Living alone has also granted young people the ability to do more of what they desire
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Without having to spend time taking care of their families, → many young people today can focus on what makes them tick, socially and professionally → going into different fields from their parents → craft their own creative projects
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages of living alone or in small family units
Idea 1
A sense of isolation and a disconnect with one’s own roots
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Living alone diminishes one's primary source of social interaction → psychological symptoms of loneliness or even depression.

📝 Bài mẫu

In numerous nations today, more people are living by themselves or in small units rather than living in large families like in the past. Personally, I think that this complex new development is on the whole more negative than positive, as although it can

afford young people some independence
, it can also
create feelings of loneliness
for many parts of the population.

From one point of view, one could argue that living alone has also granted young people the ability to do more of what they desire. Without having to spend time taking care of their families, many young people today can instead

focus on what makes them tick
, socially and professionally. This in turn leads to them going into different fields from their parents, allowing them to
craft their own creative projects
. In developing nations such as Vietnam, for instance, many young people have been able to
engage in their own start-ups
, positively improving their career and the national economy. 

Conversely, the advent of smaller family units has helped to

drive up a sense of isolation
and
a disconnect with one’s own roots
. Living alone
diminishes one's primary source of social interaction
, which comes from the family, possibly resulting in psychological symptoms of loneliness or even depression. This is why despite being one of the most financially independent generations,
millennials
today report feelings of low mood more than any other previous generations. The prioritization of work and personal ambition, hence, could
come at a cost of a diminutive social life
.

In conclusion, I argue that while young people can be more independent living alone, this arrangement also brings with it the comparatively worse effects of a worse mental health. Therefore, the trend described in the question is one I argue is unwanted.

(294 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây liệt kê các từ vựng hữu ích được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 phía trên.

Live by themselves
/lɪv baɪ ðɛmˈsɛlvz/
(verb). Sống một mình
vocab
Live in large families
/lɪv ɪn ˈnukliər ˈfæməliz/
(verb). Sống trong gia đình đông thành viên
vocab
Afford young people some independence
/əˈfɔrd jʌŋ ˈpipəl sʌm ˌɪndɪˈpɛndəns/
(verb). Cho người trẻ sự tự lập
vocab
Create feelings of loneliness
/kriˈeɪt ˈfilɪŋz ʌv ˈloʊnlinəs/
(verb). Tạo ra cảm giác cô đơn
vocab
Grant somebody something
/grænt ˈsʌmˌbɑdi ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Cho ai đó cái gì đó
Focus on what makes them tick
/ˈfoʊkəs ɑn wʌt meɪks ðɛm tɪk/
(verb). Tập trung vào nguồn cảm hứng của họ
Craft their own creative projects
/kræft ðɛr oʊn kriˈeɪtɪv ˈprɑʤɛkts/
(verb). Thực hiện những dự án sáng tạo của riêng họ
vocab
Engage in their own start-ups
/ɛnˈgeɪʤ ɪn ðɛr oʊn ˈstɑrˈtʌps/
(verb). Thực hiện kế hoạch khởi nghiệp của riêng họ
vocab
Drive up a sense of isolation
/draɪv ʌp ə sɛns ʌv ˌaɪsəˈleɪʃən/
(verb). Làm tăng cảm giác cô độc
vocab
A disconnect with one's own roots
/ə dɪskəˈnɛkt wɪð wʌnz oʊn ruts/
(noun). Sự ngắt kết nối với gốc rễ
Diminish one's primary source of social interaction
/dɪˈmɪnɪʃ wʌnz ˈpraɪˌmɛri sɔrs ʌv ˈsoʊʃəl ˌɪntəˈrækʃən/
(verb). Làm giảm nguồn tương tác xã hội cơ bản
vocab
Psychological symptoms of loneliness or depression
/ˌsaɪkəˈlɑʤɪkəl ˈsɪmptəmz ʌv ˈloʊnlinəs ɔr dɪˈprɛʃən/
(noun). Triệu chứng tâm lý của sự cô đơn và trầm cảm
vocab
The most financially independent generations
/ðə moʊst fəˈnænʃəli ˌɪndɪˈpɛndənt ˌʤɛnəˈreɪʃənz/
(noun). Thế hệ tự chủ tài chính nhất
Millennials
/mɪˈlɛniəlz/
(noun). Thế hệ Y (sinh năm 1980~1999s)
vocab
Come at a cost of a diminutive social life
/kʌm æt ə kɑst ʌv ə dɪˈmɪnjətɪv ˈsoʊʃəl laɪf/
(verb). Phải trả giá bằng một đời sống xã hội ít sôi nổi

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/6

Thực hiện kế hoạch khởi nghiệp của riêng họ

=> Engage ____ their own start-ups

up

0% chọn

with

0% chọn

in

0% chọn

Làm tăng cảm giác cô độc

=> Drive ____ a sense of isolation

Millennials are those whose years of birth range from ____

Phải trả giá bằng một đời sống xã hội ít sôi nổi

=> Come ___ a cost of a diminutive social life

Tập trung vào nguồn cảm hứng của họ

=> Focus on what makes them ____

Sống một mình

=> Live ___ themselves

Exercise 2:

Sống một mình có thể cho người trẻ sự tự lập.

=> Living alone can

.

 

Sống một mình cũng có thể tạo ra cảm giác cô đơn cho đa số mọi người.

=> Living alone can also

for many parts of the population.

 

Anh ấy chưa cho tôi quyền chỉnh sửa tập tin đó.

=> He hasn't

for the file.

 

Thế hệ Y được xem làm thế hệ tự chủ tài chính nhất.

=> Millennials are considered

.

 

Những người trẻ có thể sẽ có triệu chứng tâm lý của sự cô đơn và thậm chí là trầm cảm khi không hòa nhập được với bạn cùng chan lứa.

=> Young people might

being unable to blend in with their peers.

 

Sống một mình cũng làm giảm đi nguồn tương tác xã hội cơ bản, chính là tương tác với gia đình.

=> Living alone

, which comes from the family.

 

Nhiều người trẻ mà quyết định sống một mình đã mất sự kết nối với gốc rễ (các thành viên trong gia đình).

=> Many youngsters who chose to live alone

.

 

Anh ấy quyết định thực hiện dự án sáng tạo của riêng mình thay vì làm theo gợi ý của giáo viên.

=> He decided to

instead of following the teacher's suggestions.

💡 Gợi ý

granted me editing permissions

the most financially independent generation

undergo psychological symptoms of loneliness or even depression

witnessed a disconnect with their own roots

afford young people some independence

craft his own creative project

create feelings of loneliness

diminishes one's primary source of social interaction

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample In many countries today, people in cities either live alone or in small family units, rather than in large family groups. Is this a positive or negative trend? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background