Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 20/04/2023: The diagram below shows the recycling process of aluminium cans. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview: Quá trình tái chế lon nhôm bao gồm nhiều bước.

Body 1: DOL mô tả các bước từ collecting đến processing materials.

Body 2: DOL mô tả các bước còn lại: melting, shaping và recycling.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
This process involves multiple steps.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Used aluminum cans are collected.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
They are cleaned thoroughly.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The cleaned cans are sorted and the chosen cans are suitable for recycling.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
The cans are shredded into smaller pieces.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The resulting products are melted down.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The liquid aluminum is shaped into sheets.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Three-quarters of these sheets can be recycled after use.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The diagram

depicts
the process of recycling aluminum cans
. Overall, this process involves multiple steps, including collection, transportation, processing materials, shaping and selling final products.

To begin with, used aluminum cans are collected in recycling bins before being transported to

a recycling facility
where they are cleaned thoroughly to remove any impurities, such as dirt, grease, and other contaminants. Next, the cleaned cans are sorted in order to ensure that the chosen cans are suitable for recycling and to separate them from other waste materials. Once sorted, the cans are
shredded
into smaller pieces and then
crushed
in a special machine to reduce their size and make them easier to handle.

After that,

the resulting products
are melted down at a high temperature, which turns them into
a molten liquid
. The liquid aluminum is then poured into
molds
to shape it into
sheets
. These thin sheets can be used to manufacture beverage cans, three-quarters of which can be recycled after use.

(162 words)

📚 Vocabulary

depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). mô tả
vocab
the process of recycling aluminum cans
/ðə ˈprəʊsɛs ɒv ˌriːˈsaɪklɪŋ əˈluːmɪnəm kænz/
(noun). quy trình tái chế lon nhôm
vocab
a recycling facility
/ə ˌriːˈsaɪklɪŋ fəˈsɪləti/
(noun). cơ sở tái chế
vocab
shred
/ˈʃrɛd/
(verb). cắt (thành miếng nhỏ)
vocab
crush
/krʌʃt/
(verb). nghiền
vocab
the resulting product
/ðə rɪˈzʌltɪŋ ˈprɒdʌkt/
(noun). sản phẩm thu được
vocab
a molten liquid
/ə ˈməʊltən ˈlɪkwɪd/
(noun). một chất lỏng nóng chảy
vocab
mold
/məʊld/
(noun). khuôn
vocab
sheet
/ʃiːt/
(noun). tấm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Video giáo dục mô tả quy trình từng bước tái chế lon nhôm, làm nổi bật từng giai đoạn từ thu gom đến tái xử lý.

--> The educational video

the step-by-step process of recycling aluminum cans, highlighting each stage from collection to reprocessing.

 

2 Bộ phim tài liệu mô tả sinh động quy trình tái chế lon nhôm, trình bày từng bước từ thu gom đến tái chế.

--> The documentary vividly depicts

, showcasing each step from collection to reprocessing.

 

3 Thành phố đã đầu tư vào một cơ sở tái chế hiện đại để xử lý hiệu quả nhu cầu ngày càng tăng về quản lý chất thải bền vững.

--> The city invested in a modern

to efficiently handle the growing demand for sustainable waste management.

 

4 Để chuẩn bị cho việc tái chế lon nhôm, chúng được cắt thành miếng nhỏ để dễ xử lý hơn.

--> To prepare the aluminum cans for recycling, they were

into small fragments for easier processing.

💡 Gợi ý

depicts

recycling facility

shredded

the process of recycling aluminum cans

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

nghiền

02.

sản phẩm thu được

03.

một chất lỏng nóng chảy

04.

khuôn

05.

sheet

Cùng ôn tập từ vựng trong Writing sample IELTS Task 2 ngày 20/04/2023 ngay nhé!

Tổng hợp bài task 1 tháng 04/2023 thường gặp.

💡 Lời kết

Sau sample The diagram below shows the recycling process of aluminium cans. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Sử dụng cấu trúc câu phức

- Ví dụ: To begin with, used aluminum cans are collected in recycling bins before being transported to a recycling facility where they are cleaned thoroughly to remove any impurities, such as dirt, grease, and other contaminants.

2. Sử dụng thể bị động

- Used aluminum cans are collected

- They are cleaned thoroughly

- The cans are shredded

3. Sử dụng các từ và cụm chỉ thứ tự

- To begin with

- Next

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background