Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/04/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample band 8 IELTS Writing Task 1 ngày 22/04/2023: The graph shows information about the average number of visitors entering a museum in summer and winter in 2003. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make a comparison where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/04/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview:

- Số khách tham quan bảo tàng vào mùa hè cao hơn mùa đông và chạm đỉnh vào giữa ngày.

- Bảo tàng có cùng giờ mở cửa trong suốt năm, nhưng đóng cửa sớm hơn vào mùa đông.

Body 1: DOL mô tả số liệu khách thăm bảo tàng vào mùa hè.

Body 2: DOL mô tả số liệu khách thăm bảo tàng vào mùa đông.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Attendance rate: the summer > the winter.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Opening time: the same throughout the year; closed time: earlier during the latter.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
During the summer season
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 9 to 12 o’clock: increased;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Between 11 o’clock and noon: peak at around 1500 visitors.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • By 4:00 PM: gradually decline followed by a sharp fall towards 5:30 PM.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Concerning the winter season: A comparable pattern, although at a lower rate.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Between 9 o’clock and noon: a significant rise.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • At noon: the highest attendance of 600 people; after that, a consistent decrease in attendance.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2:30 PM: the number dropped to zero.

📝 Bài mẫu

The line graph displays the average number of people visiting a particular museum in the UK during two seasons of 2005.

Overall, there was

a higher attendance rate
during the summer season compared to the winter one, with
the peak time
being midday on both seasons. It is
noteworthy
that the museum had the same opening time throughout the year, but it closed earlier during the latter.

During the summer season, the number of visitors

increased substantially
from 9 to 12 o’clock,
reaching a peak
of around 1500 visitors between 11 o’clock and noon. There was then
a gradual decline
in visitor numbers by 4:00 PM, followed by
a sharp fall
towards 5:30 PM, the museum's closing time, after which no visitors were registered.

Concerning the winter season, its figures followed

a comparable pattern
, although at a lower rate. Despite some
fluctuations
, there was
a significant rise
between 9 o’clock and noon, with the highest attendance of 600 people being recorded at noon. After that,
a consistent decrease
in attendance was observed, until the number
dropped
to zero as the museum closed its doors at around 2:30 PM.

(188 words)

📚 Vocabulary

a higher attendance rate
/ə ˈhaɪər əˈtɛndəns reɪt/
(noun). một tỷ lệ người tham gia cao hơn
vocab
the peak time
/ðə piːk taɪm/
(noun). giờ cao điểm
vocab
noteworthy
/ˈnəʊtˌwɜːði/
(adj). đáng chú ý
vocab
increased substantially
/ɪnˈkriːst səbˈstænʃəli/
(verb). tăng đáng kể
vocab
reaching a peak
/ˈriːʧɪŋ ə piːk/
(verb). đạt mức cao nhất
vocab
a gradual decline
/ə ˈɡræʤuəl dɪˈklaɪn/
(noun). một sự suy giảm dần dần
vocab
a sharp fall
/ə ʃɑːp fɔːl/
(noun). một sự giảm mạnh
vocab
a comparable pattern
/ə ˈkɒmpərəbᵊl ˈpætən/
(noun). một mô hình tương đồng
vocab
fluctuation
/ˌflʌkʧuˈeɪʃᵊn/
(noun). dao động
vocab
a significant rise
/ə sɪɡˈnɪfɪkənt raɪz/
(noun). một sự gia tăng đáng kể
vocab
a consistent decrease
/ə kənˈsɪstənt ˈdiːkriːs/
(noun). một sự giảm đều đặn
vocab
drop
/drɒp/
(verb). giảm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Chiến dịch tiếp thị đã dẫn đến tỷ lệ tham dự buổi hòa nhạc cao hơn so với những năm trước.

--> The marketing campaign resulted in

compared to previous years.

 

2 Giờ cao điểm cho người đi làm thường là từ 7:30 sáng đến 8:30 sáng.

-->

for commuters is usually between 7:30 AM and 8:30 AM.

 

3 Đáng chú ý là công ty đã đạt doanh số kỷ lục bất chấp điều kiện kinh tế khó khăn.

--> It is

that the company achieved record-breaking sales despite the challenging economic conditions.

 

4 Số lượng đơn đặt hàng trực tuyến tăng đáng kể sau khi áp dụng miễn phí vận chuyển.

--> The number of online orders

after the introduction of free shipping.

 

5 Thị trường chứng khoán đạt điểm cao nhất, đạt mức cao nhất là 100 USD/cổ phiếu.

--> The stock market reached its highest point,

of $100 per share.

 

6 Có sự giảm dần về xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng trong suốt vài tháng.

--> There was

in customer satisfaction ratings over the course of several months.

💡 Gợi ý

increased substantially

a gradual decline

The peak time

noteworthy

reaching a peak

a higher attendance rate at the concert

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

một sự giảm mạnh

02.

một mô hình tương tự

03.

dao động

04.

một sự gia tăng đáng kể

05.

một sự giảm đều đặn

06.

giảm

Bài mẫu Writing sample IELTS Task 2 ngày 22/04/2023 kèm từ vựng band 8.0.

Tổng hợp Writing task 1 tháng 04/2023 thường gặp.

💡 Lời kết

Sau sample The diagram below shows the recycling process of aluminium cans. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Cấu trúc so sánh

Ví dụ: There was a higher attendance rate during the summer season compared to the winter one.

2. Cấu trúc tương phản

- Despite Noun, SV

Ví dụ: Despite some fluctuations, there was a significant rise between 9 o’clock and noon.

- SV, but SV

Ví dụ: It is noteworthy that the museum had the same opening time throughout the year, but it closed earlier during the latter.

3. Transition

- During the summer season

- Concerning the winter season

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background