Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 30/03/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích 2 lý do dẫn đến tăng lượng thời gian đi lại từ nhà đến nơi làm việc và trường học.

 • Body 2: DOL phân tích 2 giải pháp để giảm lượng thời gian đi lại này.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason: urbanization and housing issues
Idea 1
Reason 1: the urbanization
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Urban areas more densely populated >>> congestion on roads >>> longer travel times
Idea 2
Reason 2: the housing issue
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • High housing costs in urban >>> individuals to seek housing in rural areas >>> longer commutes
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The solutions to address the problem of increased commuting time
Idea 1
Solution 1: telecommuting options
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Allow employees to work remotely >>> reducing daily commutes + work-life balance
Idea 2
Solution 2: invest in public transportation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Explain: improve public transit networks >>> encourage the use of public transportation >>> reduce traffic congestion

📝 Bài mẫu

In recent years, the issue of

prolonged commuting time
to work or school has become
a pressing concern
in many urban areas. This essay will explore the reasons behind this trend and
propose potential solutions
to mitigate its impact.

Two primary reasons for the increase in commuting time are urbanization and housing issues. Regarding the former, as cities expand and populations grow, urban areas become more

densely populated
, leading to congestion on roads and public transportation systems. This results in longer travel times for commuters
navigating through crowded streets
and highways. Concerning the other factor, high housing costs in urban centers force many individuals to seek more
affordable housing options
in suburban or rural areas, leading to longer commutes to reach their
workplaces or educational institutions
.

To address the growing

problem of increased commuting time
, several solutions can be implemented. Perhaps one of these is to
promote telecommuting options
, as this can allow employees to work remotely from home, thus reducing the need for daily commutes and providing flexibility and work-life balance. Another possible solution is
investing in public transportation systems
, including buses, trains, and subways, which can provide efficient and
affordable alternatives to driving
.
Improving public transit networks
,
increasing the frequency and reliability of services
, and
modernizing infrastructure
can encourage more people to use public transportation, thereby
reducing traffic congestion
and commuting times.

In conclusion, the increase in commuting time to work or school is influenced by factors such as urbanization, housing costs, job opportunities, and transportation infrastructure. Addressing this issue requires

a multifaceted approach
that promote telecommuting and public transportation.

(263 words)

📚 Vocabulary

prolonged commuting time
/prəˈlɒŋd kəˈmjuːtɪŋ taɪm/
(noun). thời gian đi lại kéo dài
vocab
a pressing concern
/ə ˈprɛsɪŋ kənˈsɜrn/
(noun). một vấn đề cấp bách
vocab
propose potential solutions
/prəˈpoʊz pəˈtɛnʃəl səˈluːʃənz/
(verb). đề xuất các giải pháp tiềm năng
vocab
densely populated
/ˈdɛnsli ˈpɒpjʊˌleɪtɪd/
(adj). dân cư đông đúc
vocab
navigate through crowded streets
/ˈnævɪɡeɪt θruː ˈkraʊdɪd striːts/
(verb). di chuyển qua những con phố đông đúc
vocab
affordable housing option
/əˈfɔrdəbəl ˈhaʊzɪŋ ˈɒpʃən/
(noun). lựa chọn nhà ở giá cả phải chăng
vocab
workplace or educational institution
/ˈwɜːrkˌpleɪs ɔːr ɛˌdjuːˈkeɪʃənl ˌɪnstɪˈtjuːʃən/
(noun). nơi làm việc hoặc cơ sở giáo dục
vocab
the problem of increased commuting time
/ðə ˈprɒbləm ʌv ɪnˈkriːst kəˈmjuːtɪŋ taɪm/
(noun). vấn đề về thời gian đi lại tăng lên
vocab
promote telecommuting options
/prəˈmoʊt ˌtɛlɪˈkɒmjutɪŋ ˈɒpʃənz/
(verb). khuyến khích các lựa chọn làm việc từ xa
vocab
invest in public transportation systems
/ɪnˈvɛst ɪn ˈpʌblɪk ˌtrænspɔːrˈteɪʃən ˈsɪstɪmz/
(verb). đầu tư hệ thống giao thông công cộng
vocab
affordable alternatives to driving
/əˈfɔrdəbəl ɔːlˈtɜːrnətɪvz tuː ˈdraɪvɪŋ/
(noun). các phương án rẻ thay thế cho việc lái xe
vocab
improve public transit networks
/ɪmˈpruːv ˈpʌblɪk ˈtrænsɪt ˈnɛtwɜːrks/
(verb). cải thiện mạng lưới giao thông công cộng
vocab
increase the frequency and reliability of services
/ɪnˈkriːs ðə ˈfriːkwənsi ænd rɪˌlaɪəˈbɪlɪti ʌv ˈsɜːrvɪsɪz/
(verb). tăng tần suất và độ tin cậy của dịch vụ
vocab
modernize infrastructure
/ˈmɒdərnaɪz ˈɪnfrəˌstrʌkʃər/
(verb). hiện đại hóa cơ sở hạ tầng
vocab
reduce traffic congestion
/rɪˈdjuːs ˈtræfɪk kənˈdʒɛsʔtʃən/
(verb). giảm ùn tắc giao thông
vocab
a multifaceted approach
/ə ˈmʌltɪˈfæsɪtɪd əˈproʊtʃ/
(noun). một phương pháp đa chiều
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Người dân thành phố phải đối mặt với thời gian đi lại kéo dài do khu vực đông dân cư.

-> The city's residents face

due to its densely populated areas.

 

2 Tìm kiếm các lựa chọn nhà ở giá cả phải chăng gần nơi làm việc hoặc cơ sở giáo dục là một vấn đề cấp bách.

-> Finding affordable housing options near workplaces or educational institutions is

.

 

3 Để giải quyết vấn đề tăng thời gian đi lại, các nhà quy hoạch thành phố phải đề xuất các giải pháp tiềm năng.

-> To address the problem of increased commuting time, city planners must

.

 

4 Tokyo được biết đến với các khu dân cư đông đúc, nơi các tòa nhà cao tầng và đường phố đông đúc là điểm tham quan thường thấy.

-> Tokyo is known for its

neighborhoods, where tall buildings and crowded streets are common sights.

 

5 Bất chấp những khó khăn khi di chuyển qua những con phố đông đúc, cô vẫn đến đích đúng giờ.

-> Despite the challenges of

, she arrived at her destination on time.

 

6 Nhiều người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các lựa chọn nhà ở giá cả phải chăng ở khu vực thành thị.

-> Many people struggle to find

in urban areas.

 

7 Thời gian di chuyển dài đến nơi làm việc hoặc cơ sở giáo dục có thể tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của một người.

-> Long commutes to

can negatively impact one's quality of life.

 

8 Để giảm bớt vấn đề về thời gian đi lại tăng lên, các thành phố nên đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng hiệu quả.

-> To reduce

, cities should invest in efficient public transportation systems.

💡 Gợi ý

the problem of increased commuting time

a pressing concern

densely populated

prolonged commuting time

workplaces or educational institutions

navigating through crowded streets

propose potential solutions

affordable housing options

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

khuyến khích các lựa chọn làm việc từ xa

02.

đầu tư hệ thống giao thông công cộng

03.

các phương án thay thế giá rẻ cho việc lái xe

04.

cải thiện mạng lưới giao thông công cộng

05.

tăng tần suất và độ tin cậy của dịch vụ

06.

hiện đại hóa cơ sở hạ tầng

07.

giảm ùn tắc giao thông

08.

một phương pháp đa chiều

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Many people are now spending more and more time traveling to work or school. What are the reasons? How can we solve this problem?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background