Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 07/03/2024

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lý lẽ của những người ủng hộ quan điểm "các cá nhân đang ngày càng độc lập hơn".

 • Body 2: DOL ủng hộ và phân tích quan điểm "sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân ngày càng tăng".

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Individuals have become more independent
Idea 1
Technological advancements
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Explain: Digital technologies = people access information >>> reduce reliance.
Idea 2
Economic opportunities + personal freedoms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Explain: economic globalization + flexible work arrangements >>> greater control of careers and lifestyles >>> less beholden to external influences + making autonomous decisions.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
People are becoming more dependent on each other
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason: driven by many factors >>> Example 1: depend on others for goods, services, and information >>> difficult survive if excluded from community >>> Example 2: complex societal challenges >>> require cooperation to address.

📝 Bài mẫu

There is an ongoing debate surrounding the level of interdependence versus independence in modern society. This essay will explain the logic of both perspectives but then argue that we have become more dependent on one other.

Proponents of the growing independence argue that

technological advancements
, economic opportunities, and personal freedoms empower individuals to pursue their goals and
assert their independence
. Digital technologies enable people to access information, services, and opportunities independently, reducing reliance on
traditional institutions and intermediaries
. Moreover,
economic globalization
and
flexible work arrangements
provide individuals with greater control over their careers and lifestyles. As a result, people are less
beholden to external influences
and more capable of
making autonomous decisions
that align with their preferences and values.

Nevertheless, I firmly take the view that modern society is characterized by growing interconnectedness and interdependence among individuals, communities, and nations. This is driven by numerous factors, including globalization, technological advancements, and

economic interdependence
. In
an interconnected world
, for example, people depend on each other for goods, services, information, and support, meaning that it would be extremely difficult for them to survive if they
exclude
themselves from their community. Another example is that our modern world is facing
complex societal challenges
such as climate change, pandemics, and economic crises, all of which
require collective action and cooperation
to
address effectively
.

In conclusion, it is undeniable that modern technological advances have allowed individuals to

exert a certain level of freedom
over their lives. Despite this, I hold the belief that there are social, economic, and technological factors which have intensified interconnectedness and interdependence on a global scale.

(265 words)

📚 Vocabulary

technological advancement
/ˌtɛknəˈlɒʤɪkᵊl ədˈvɑːnsmənt/
(noun). tiến bộ công nghệ
vocab
assert independence
/əˈsɜːt ˌɪndɪˈpɛndəns/
(verb). khẳng định sự độc lập của họ
vocab
traditional institutions and intermediaries
/trəˈdɪʃᵊnᵊl ˌɪnstɪˈtjuːʃᵊnz ænd ˌɪntəˈmiːdiəriz/
(noun). các tổ chức và các bên trung gian truyền thống
vocab
economic globalization
/ˌiːkəˈnɒmɪk ˌɡləʊbᵊlaɪˈzeɪʃᵊn/
(noun). toàn cầu hóa kinh tế
vocab
flexible work arrangement
/ˈflɛksəbᵊl wɜːk əˈreɪnʤmənt/
(noun). sắp xếp công việc linh hoạt
vocab
beholden to external influences
/bɪˈhəʊldᵊn tuː ɪkˈstɜːnᵊl ˈɪnfluənsɪz/
(adj). chịu ảnh hưởng từ bên ngoài
vocab
make autonomous decision
/ˈmeɪkɪŋ ɔːˈtɒnəməs dɪˈsɪʒᵊn/
(verb). đưa ra quyết định tự chủ
vocab
economic interdependence
/ˌiːkəˈnɒmɪk ˌɪntədɪˈpɛndəns/
(noun). sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế
vocab
an interconnected world
/ən ˌɪntəkəˈnɛktɪd wɜːld/
(noun). một thế giới kết nối
vocab
exclude
/ɪkˈskluːd/
(verb). loại trừ
vocab
complex societal challenges
/ˈkɒmplɛks səˈsaɪətᵊl ˈʧælɪnʤɪz/
(noun). những thách thức xã hội phức tạp
vocab
require collective action and cooperation
/rɪˈkwaɪə kəˈlɛktɪv ˈækʃᵊn ænd kəʊˌɒpᵊrˈeɪʃᵊn/
(verb). đòi hỏi hành động và hợp tác tập thể
vocab
address effectively
/əˈdrɛs ɪˈfɛktɪvli/
(verb). giải quyết một cách hiệu quả
vocab
exert a certain level of freedom
/ɪɡˈzɜːt ə ˈsɜːtᵊn ˈlɛvᵊl ɒv ˈfriːdəm/
(verb). thể hiện một mức độ tự do nhất định
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Tiến bộ công nghệ đã cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp và làm việc.

->

has revolutionized how we communicate and work.

 

2 Nhiều thanh niên cố gắng khẳng định sự độc lập của mình khỏi cha mẹ.

-> Many young adults strive to

from their parents.

 

3 Chính phủ đang nỗ lực hiện đại hóa các tổ chức và các bên trung gian truyền thống.

-> The government is working to modernize

.

 

4 Toàn cầu hóa kinh tế đã dẫn đến sự kết nối ngày càng tăng giữa các quốc gia.

->

has led to increased interconnectedness among nations.

 

5 Sắp xếp công việc linh hoạt đang trở nên phổ biến hơn ở nơi làm việc hiện đại.

->

are becoming more common in modern workplaces.

 

6 Cô cảm thấy mình bị chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, không thể đưa ra quyết định mà không xem xét tác động của chúng đối với người khác.

-> She felt

, unable to make decisions without considering their impact on others.

 

7 Chính sách mới cho phép nhân viên đưa ra quyết định tự chủ về các dự án của họ.

-> The new policy allows employees to

about their projects.

💡 Gợi ý

make autonomous decisions

Economic globalization

assert their independence

Flexible work arrangements

Technological advancement

beholden to external influences

traditional institutions and intermediaries

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế

02.

một thế giới kết nối

03.

loại trừ

04.

những thách thức xã hội phức tạp

05.

đòi hỏi hành động và hợp tác tập thể

06.

giải quyết một cách hiệu quả

07.

thể hiện một mức độ tự do nhất định

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people think that in modern society individuals are becoming more dependent on each other. Others believe people have become more independent. Discuss both views and give your own opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both víews mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background