Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 16/03/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

  • Body 1: DOL phân tích lý do đầu tiên: những người chọn một nghề cho riêng mình từ sớm có thể trải qua sự ổn định và tập trung.

  • Body 2: DOL phân tích lý do thứ hai: việc cam kết sớm với nghề nghiệp sẽ dẫn đến sự ổn định tài chính.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Reason 1
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Idea: individuals experience stability and concentration >>> Explain: invest in mastering their field >>> Effect: attain expertise + sense of accomplishment.
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Example: physicians invest in studying medicine >>> garner profound insights into their field >>> refine their expertise >>> a sense of fulfillment.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Reason 2
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Financial stability >>> Reason: commit to a specific field early = more predictable income paths >>> Effect: better financial security >>> Conversely: changing jobs = periods of unemployment >>> financial strain >>> financial security enhances overall job satisfaction.

📝 Bài mẫu

Many argue that deciding on a career path early and staying with it leads to a more fulfilling professional life compared to frequently changing jobs. In this essay, I will

elaborate on
why I strongly support this perspective.

The primary reason is that individuals who choose a specific career path early on can experience stability and concentration. They invest their time and effort in mastering their chosen field, continuously improving their skills and knowledge. This

prolonged dedication
enables them to advance in their careers,
attain expertise
, and
feel a profound sense of accomplishment
. This can be seen across various fields, one of which is medicine. Typically, physicians invest years in studying and practicing medicine, thus
garnering profound insights into their field
. Through persistent engagement in this chosen pursuit, they gradually
refine their expertise
,
fostering a sense of mastery and fulfillment
.

Another reason for my agreement is that committing to a particular career path is often linked with better opportunities for

financial stability
. This is because those who
commit to a specific field early
on often have
more predictable income paths
, allowing for
better financial planning and security
. Conversely, changing jobs frequently can potentially result in periods of unemployment or underemployment, causing
financial strain and uncertainty
in such times. This means that the financial security that comes with
long-term career commitment
can
enhance overall job satisfaction
.

In conclusion, I firmly support the idea that deciding on a career path early and sticking to it can lead to

a more gratifying professional life
as it allows individuals to focus on their chosen field,
promoting personal growth and expertise
, while also providing financial stability. By making an early commitment to a career path, individuals can set themselves up for a successful and fulfilling career journey.

(293 words)

📚 Vocabulary

elaborate on
/ɪˈlæbərɪt ɒn/
(verb). giải thích chi tiết
vocab
prolonged dedication
/prəʊˈlɒŋd ˌdɛdɪˈkeɪʃᵊn/
(noun). sự tận tâm trong một thời gian dài
vocab
attain expertise
/əˈteɪn ˌɛkspɜːˈtiːz/
(verb). đạt được chuyên môn
vocab
feel a profound sense of accomplishment
/fiːl ə prəˈfaʊnd sɛns ɒv əˈkʌmplɪʃmənt/
(verb). cảm nhận được cảm giác thành tựu sâu sắc
vocab
garner profound insights into their field
/ˈɡɑːnər prəˈfaʊnd ˈɪnsaɪts ˈɪntuː ðeə fiːld/
(verb). đạt được những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực của họ
vocab
refine their expertise
/rɪˈfaɪn ðeər ˌɛkspɜːˈtiːz/
(verb). trau dồi kiến thức chuyên môn của họ
vocab
foster a sense of mastery and fulfillment
/ˈfɒstər ə sɛns ɒv ˈmɑːstᵊri ænd fʊlˈfɪlmənt/
(verb). thúc đẩy cảm giác chinh phục được và thỏa mãn
vocab
financial stability
/faɪˈnænʃᵊl stəˈbɪləti/
(noun). ổn định tài chính
vocab
commit to a specific field early
/kəˈmɪt tuː ə spəˈsɪfɪk fiːld ˈɜːli/
(verb). cam kết sớm với một lĩnh vực cụ thể
vocab
more predictable income path
/mɔː prɪˈdɪktəbᵊl ˈɪnkʌm pɑːð/
(noun). lộ trình thu nhập dễ dự đoán hơn
vocab
better financial planning and security
/ˈbɛtə faɪˈnænʃᵊl ˈplænɪŋ ænd sɪˈkjʊərəti/
(noun). kế hoạch và an ninh tài chính tốt hơn
vocab
financial strain and uncertainty
/faɪˈnænʃᵊl streɪn ænd ʌnˈsɜːtnti/
(noun). sự căng thẳng và không chắc chắn về tài chính
vocab
long-term career commitment
/ˈlɒŋtɜːm kəˈrɪə kəˈmɪtmənt/
(noun). cam kết nghề nghiệp lâu dài
vocab
enhance overall job satisfaction
/ɪnˈhɑːns ˌəʊvəˈrɔːl ʤɒb ˌsætɪsˈfækʃᵊn/
(verb). nâng cao sự hài lòng trong công việc nói chung
vocab
a more gratifying professional life
/ə mɔː ˈɡrætɪfaɪɪŋ prəˈfɛʃᵊnᵊl laɪf/
(noun). một cuộc sống nghề nghiệp hài lòng hơn
vocab
promote personal growth and expertise
/prəˈməʊt ˈpɜːsᵊnᵊl ɡrəʊθ ænd ˌɛkspɜːˈtiːz/
(verb). thúc đẩy sự phát triển và chuyên môn cá nhân
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Cô ấy yêu cầu tôi giải thích chi tiết về tuyên bố trước đây của tôi trong cuộc họp.

-> She asked me to

my previous statement during the meeting.

 

2 Sự tận tâm trong một thời gian dài của họ cho dự án đã được đền đáp khi cuối cùng họ đã hoàn thành nó.

-> Their

to the project paid off when they finally completed it.

 

3 Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cô đã đạt được chuyên môn trong lĩnh vực của mình.

-> After years of hard work, she has

in her field.

 

4 Sau khi hoàn thành cuộc đua marathon đầu tiên của mình, cô cảm nhận được cảm giác thành tựu sâu sắc.

-> After completing her first marathon, she

.

 

5 Qua nhiều năm nghiên cứu, ông đã đạt được những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực vật lý.

-> Through years of research, he has

.

 

6 Họ tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn của mình thông qua đào tạo và giáo dục liên tục.

->They continue to

through ongoing training and education.

 

7 Dạy người khác đã giúp anh thúc đẩy cảm giác chinh phục được và thỏa mãn.

-> Teaching others has helped him

.

 

8 Một công việc ổn định với thu nhập tốt mang lại sự ổn định tài chính.

-> A stable job with a good income provides

.

💡 Gợi ý

refine their expertise

elaborate on

garnered profound insights into the field of physics

attained expertise

prolonged dedication

foster a sense of mastery and fulfillment

financial stability

felt a profound sense of accomplishment

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

cam kết sớm với một lĩnh vực cụ thể

02.

lộ trình thu nhập dễ dự đoán hơn

03.

kế hoạch và bảo đảm tài chính tốt hơn

04.

sự căng thẳng và không chắc chắn về tài chính

05.

cam kết nghề nghiệp lâu dài

06.

nâng cao sự hài lòng trong công việc nói chung

07.

một cuộc sống nghề nghiệp hài lòng hơn

08.

thúc đẩy sự phát triển và chuyên môn cá nhân

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "People who decide on a career path early in their lives and keep it are more likely to have a satisfying working life than those who change jobs frequently. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background